4 juni naar de stembus

De Europese verkiezingen komen eraan. Nederland heeft binnen het Europese Parlement 25 zetels te verdelen. Het Europees Parlement bemoeit zich voortdurend met het Midden-Oosten. Hoe kijken de Nederlandse deelnemende partijen eigenlijk tegen Israel aan?

De Europese verkiezingsprogramma’s over Israel
De meeste partijen schenken in hun verkiezingsprogramma’s aandacht aan de situatie in het Midden-Oosten. Ditmaal zijn er voor Nederland bij de verkiezingen voor het Europees Parlement 25 zetels te verdelen. Door de uitbreiding van Europa met Bulgarije en Roemenie zijn dat er 2 minder dan 5 jaar geleden. Naar verwachting zal het opkomstpercentage slechts rondom de 35 procent liggen. Ondanks deze algemene desinteresse zouden onze lezers er goed aan doen deze verkiezingen serieus te nemen. Het Europees Parlement bemoeit zich voortdurend met het Midden-Oosten, Iran, Israel en de mensenrechten. Zo moet het Parlement nog instemmen met de uitbreiding van het associatieverdrag tussen Israel en de EU. Hieronder volgt een overzicht van de Israel/Midden-Oosten paragrafen van de verschillende partijen en de namen van de lijsttrekkers.

CDA

Lijsttrekker: Wim van de Camp

De partij die in de groep van de Europese Volkspartij zitting heeft, schenkt geen specifieke aandacht aan Israel. Wel wordt er tweemaal aan het Midden-Oosten gerefereerd:

“Tegelijkertijd moet de Europese Unie niet exclusief afhankelijk worden van Rusland en het Midden-Oosten en daarom is diversificatie van leveranciers met andere regio’s in de wereld die olie en gas leveren, zoals Brazilië, van belang.” (…….)

“In Rusland, de Balkan, de Kaukasus, het Midden-Oosten en Noordelijk Afrika is er veel armoede, onveiligheid en uitzichtloosheid. De Europese Unie heeft het nabuurschapbeleid ontwikkeld om bij te dragen aan de economische en politieke ontwikkelingen in deze buurlanden.”

Om toch enig beeld over Israel te geven, volgt hieronder wat Minister Verhagen begin mei zei in antwoord op Kamervragen: “De gang van zaken omtrent Gaza noopt naar het oordeel van de regering ook niet tot een herziening van het EU-standpunt over de verdieping van de betrekkingen van Israël met de EU in het kader van het Europees Nabuurschapsbeleid. Het is nu juist nodig de politieke dialoog waartoe besloten is door de Associatieraad EU-Israël in juni 2008, te intensiveren… ”

PvdA

Informatie

  • Elke vijf jaar vinden er Europese verkiezingen plaats. In het Europees Parlement zijn 7 fracties, niet allemaal met een Nederlander erin.
  • Nederland heeft nu 27 zetels in het Europees Parlement, van de 785. Dat aantal gaat veranderen: het is afhankelijk van de grootte van de lidstaten.
  • Er zijn 20 leden nodig om een politieke fractie te vormen en minstens één vijfde van de lidstaten moet erin vertegenwoordigd zijn. Na de verkiezingen in juni wordt het minimum aantal verhoogd naar 25 leden uit minstens 7 lidstaten.

De huidige fractieverdeling van de Nederlanders is:

Fractie Onafhankelijkheid/Democratie : totaal 22

Christen Unie 2

Sociaal-democratische Fractie in het Europees Parlement : totaal 216

PvdA 7

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie : totaal 43

Europa Transparant 1

Groen Links 2

Independent 1

Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-democraten) en Europese Democraten : totaal 288

CDA 7

Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie : totaal 99

VVD 4

D66 1

Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links : totaal 41

SP 2

Lijsttrekker: Thijs Berman

De sociaal-democraten hebben in hun verkiezingsprogramma het volgende over Israel:

“De EU moet zich krachtig laten horen in het Midden-Oosten. Uitgangspunt is de erkenning van Israël en Palestina als twee onafhankelijk levensvatbare staten op basis van de resoluties van de VN Veiligheidsraad. Er moet een einde komen aan de nederzettingenpolitiek. De door Israël gebouwde scheidingsmuurmoet worden afgebroken. De blokkade van Gaza en de Westelijke Jordaanoever worden beëindigd en raketaanvallen op Israëlisch grondgebied vanuit Gaza worden niet getolereerd. Mensenrechten,humanitair recht en internationaal recht, inclusief de uitspraken van het Internationale Gerechtshof in Den Haag, staan voorop. Het gebruik van geweld en terroristische aanslagen moeten ten strengste worden veroordeeld. De verdieping van de relatie tussen Israël en de Europese Unie dient afhankelijk gesteld te worden van daadwerkelijke voortgang ter zake. De democratisering in de Palestijnse gebieden en andere landen in de regio wordt ondersteund met bijstandprogramma’s en een kritische dialoog. Europa dient zich ervoor in te zetten dat het Midden-Oostenconflict niet verder verhardt. Alle kanalen moeten open blijven en alle partijen moeten bij besprekingen over de oplossing van het conflict betrokken worden. Hamas dient niet langer te worden buitengesloten.”

VVD

Lijsttrekker: Hans van Baalen

Met het CDA is de VVD de enige grote partij, die in zijn verkiezingsprogramma Israel niet specifiek noemt. Lijsttrekker Van Baalen staat echter bekend om zijn duidelijke uitspraken inzake het Midden-Oosten. In het verleden keerde hij zich tegen contacten met Hamas en op zijn ‘Europese’ site sprak hij op 20 april zijn steun uit voor het besluit van minister Verhagen niet naar de anti-racisme conferentie in Geneve te gaan: “Zo’n top legitimeert alleen maar regimes, zoals Iran, Soedan, Lybië en andere landen die mensenrechten met voeten treden. Voorts wordt Israël stelselmatig op de korrel genomen. Het is voor de VVD onverteerbaar dat zionisme, de beweging voor de terugkeer van het Joodse volk naar het Heilige Land, gelijk wordt gesteld aan racisme. Het deelnemen aan Durban-II leidt tot niets. Wegblijven is beter dan meepolderen.”

GroenLinks

Lijsttrekker: Judith Sargentini

Dit zegt Groenlinks over het Palestijns-Israelisch conflict:

“De EU vergroot haar inzet voor een duurzame en rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Zij dringt er bij Israël op aan de grensovergangen met de Palestijnse gebieden te openen, wegversperringen te verwijderen, de muur op Palestijns gebied af te breken, de nederzettingen te ontmantelen en zich terug te trekken uit de in 1967 bezette gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem. Met het oog hierop praat de EU met alle partijen, ook Hamas, en stelt schendingen van mensenrechten aan de kaak. Bij blijvende ernstige mensenrechtenschendingen schort de EU het associatieverdrag* met Israël op. Binnen de Verenigde Naties zet zij zich in voor een humanitaire missie, die toeziet op naleving van gemaakte afspraken en het beschermen van de mensenrechten.

De EU ijvert voor een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten.”

ChristenUnie-SGP

Lijsttrekker: Peter van Dalen

Deze partij combinatie heeft een uitgebreide Israel paragraaf:

“Op grond van de Bijbel weten wij ons nauw verbonden met het Joodse volk. De staat Israël verdient op grond van historische en morele argumenten politieke steun. Het is de enige democratie in het Midden-Oosten en een nationaal tehuis voor Joden wereldwijd. De EU zal garant moeten staan voor het respect van Israëls grenzen. In het vredesproces kan alleen vooruitgang worden geboekt als de buurlanden en de Palestijnse groeperingen Israël erkennen en het geweld afwijzen. Vanzelfsprekend dient ook Israel, net als andere landen, te opereren binnen de kaders van het internationale recht. Wij steunen de lijn van de Europese Raad om de betrekkingen met Israël te versterken op economisch, technologisch en wetenschappelijk gebied. ChristenUnie en SGP pleiten voor het normaliseren van de internationale betrekkingen met Israël. Internationale partners moeten Israëls staatkundige bestaansrecht erkennen en onderschrijven dat Israël een Joodse staat is. De EU heeft een associatieverdrag met Libanon gesloten terwijl een soortgelijk verdrag met Syrië eraan komt; landen van waaruit de veiligheid van de grenzen van Israël bedreigd wordt. Ook wordt het land vanuit Iran bedreigd door de ontwikkeling van atoomwapens. De Europese Unie moet in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten en het internationaal atoomagentschap deze dreiging onderkennen en alle middelen inzetten om de productie van een kernbom te stoppen. De inwoners van de Palestijnse gebieden hebben recht op een menswaardig bestaan. Op dit moment is een werkbaar Palestijns bestuur niet mogelijk door het feit dat het een deel van deze gebieden door de terreurorganisatie Hamas wordt gecontroleerd en een ander deel door Fatah. De EU moet druk op de Hamas zetten met als doel om deze organisatie politiek buitenspel te zetten. Hierna dient de EU de Palestijnse autoriteiten te ondersteunen in het opzetten en onderhouden van goed bestuur met oog voor mensenrechten, godsdienstvrijheid en democratische waarden te garanderen. Pas als dit bereikt wordt, is er een tweestatenoplossing mogelijk. De Europese Unie zal de controle op de Europese subsidies aan Israëlische en Palestijnse organisaties moeten verbeteren. De Europese subsidies zijn niet bedoeld om politieke activiteiten te financieren die het conflict negatief beïnvloeden.”

SP

Lijsttrekker Dennis de Jong

De SP schrijft het volgende: “Indien landen die met de Europese Unie wensen samen te werken, zich schuldig maken aan schending van mensenrechten, dan kan dat niet zonder gevolgen blijven. In dit verband dringen we aan op opschorting door de Europese Unie van het associatieverdrag met Israël, wegens de voortdurende bezetting van de Palestijnse gebieden en de schending van de mensenrechten daar. Ook bij samenwerking met landen als Rusland, China en de Verenigde Staten van Amerika dienen mensenrechten een grotere rol te spelen en niet langer ondergeschikt gemaakt te worden aan economische belangen.”

D66

Lijsttrekker: Sophie in ‘t Veld

Dit valt te lezen in het verkiezingsprogramma van D’66:

“Iran, Pakistan en Afghanistan lijken ver weg maar instabiliteit in het Midden-Oosten en Azië zijn wel degelijk een probleem voor Europa.” (….)

“In grote internationale vraagstukken moet de Europese Unie de ambitie hebben een prominente rol te spelen. Als tegenwicht voor de groeiende Aziatische invloed in Afrika, de groeiende invloed van de Arabische wereld in Zuid-Azië, of voor de manier waarop de Verenigde Staten hun Global War on Terror vormgeven. Maar ook als bemiddelaar in het Midden-Oosten conflict. In al deze situaties is de Europese Unie effectiever als de lidstaten gezamenlijk optreden en zich niet tegen elkaar laten uitspelen.”

Partij voor de Dieren

Lijsttrekker: Natasja Oerlemans

De Partij voor de Dieren heeft in zijn verkiezingsprogramma niets over de situatie in het Midden-Oosten, maar gaat wel uitgebreid in op ritueel slachten. De partij wil “per direct” een Europees verbod op de productie van foie gras. “De import van ganzen- en eendenlever uit bijvoorbeeld Israël moet eveneens onmiddellijk worden verboden.” (….)

“De vrijheid van godsdienst en het uitoefenen van rituelen houdt op waar het lijden van mensen of dieren begint.” (…..)

“De Partij voor de Dieren wil dat de Europese Unie alle lidstaten verplicht het onverdoofd ritueel slachten te verbieden.

Maatregelen:

– De Europese Unie verbiedt het onverdoofd ritueel slachten in haar lidstaten.

– Er komt een Europees import- en handelsverbod op vlees van onverdoofd ritueel geslachte dieren.

– Zolang het onverdoofd slachten nog niet is verboden, geldt er een verplichting tot het etiketteren van vlees van onverdoofd geslachte dieren.”

PVV

Lijsttrekker: Barry Madlener

De Partij voor de Vrijheid, die net als de Partij voor de Dieren nog niet in het Europees Parlement is vertegenwoordigd, heeft slechts een beperkt verkiezingsprogramma. Daarin staat niets over Israel en het volgende over de Islam: “massa-immigratie en de islamisering zijn rampzalig voor Europa en Nederland. De islamisering van Nederland en Europa moet worden gestopt.”

Newropeans

Lijsttrekker: Arno Uijlenhoet

Deze pan Europese partij, die nog niet in het Parlement is vertegenwoordigd, heeft een uitgebreide paragraaf over het Palestijns-Israelisch conflict.

“Om de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken moet de mentaliteit van beide partijen worden veranderd. Hier zal ten minste 1 generatie over heen gaan, en alleen op deze manier zullen beide partijen zelf de drijvende kracht achter het vredesproces zijn. Vrede vinden wij geen doel op zichzelf, maar het resultaat van een proces gericht op het in vrede samenleven van alle delen van de bevolking. De EU dient ondersteunend te zijn op gebieden als onderwijs, wetenschap, cultuur, economie, technologie en het creëren van een politieke omgeving gericht op een gezamenlijk en vrij bestaan.

De EU is via diverse ontwikkelingsprojecten de grootste aanhanger en de belangrijkste handelspartner van Israel en Palestina en dient dit aspect te gebruiken voor het stabiliteitsproces. Voor het creëren van stabiliteit en vrede tussen Israel en Palestina is niet noodzakelijkerwijs een Akkoord tussen beide partijen vereist. Belangrijker is dat beide partijen leren hoe samen te leven naast en met andere culturen, talen en religies. De landen grenzend aan Israel en Palestina moeten in dit proces worden betrokken, om stabiliteit in de gehele regio te waarborgen. Wij stellen de volgende operationele doelstellingen voor: Palestijnse en Israëlische universiteiten worden onderdeel van het Erasmus programma, waardoor 50.000 studenten van beide landen gedurende ten minste 1 semester in de EU kunnen studeren en 50.000 EU studenten in Israel of Palestina kunnen studeren. De EU dient tweetalig onderwijs te ondersteunen, ofwel onderwijs in het Hebreeuws in Palestina en Arabisch in Israel. Gedurende een periode van ten minste 20 jaar zal Jeruzalem niet de hoofdstad van één van beide landen zijn. De ontwikkeling van 2 hoofdsteden, Tel Aviv en Ramallah wordt financieel ondersteund. De EU zal financiële en technische ondersteuning geven voor een territoriale reorganisatie van beide staten en een terugkeer van Palestijnse vluchtelingen naar Palestijns grondgebied. Deelname aan dit herallocatie programma zal gepaard gaan met economische incentives. De EU zal haalbaarheidsstudies ondersteunen naar een snelle treinverbinding tussen Beirut, Amman, Cairo en Tel Aviv, als mede Baghdad en Damascus Technische ondersteuning in het creëren van een zone met vrij verkeer van goederen en personen tussen Libanon, Syrië, Jordanië, Israel, Egypte en Irak. De EU zal stap voor stap speciale regelgeving introduceren om het mogelijk te maken voor Israëlische en Palestijnse burgers eenvoudiger te reizen in de EU.”