Anbi

Naam: Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI)
Fiscaal nummer: 0028.78.677

Contactgegevens

Postbus 11646, 2502 AP ‘s-Gravenhage
Tel.: +31-70-3646862
Email: cidi@cidi.nl
Website: www.cidi.nl

Bestuur

Dagelijks bestuur:
De heer A.T. Eisenmann (voorzitter)
De heer M. Waterman (secretaris)
Mevrouw D. Kremer (penningmeester)
Mevrouw P.E. Andoetoe
De heer D. Heilbron 

Beleidsplan 

Het Centrum Informatie en Documentatie over Israel – kortweg CIDI – werd in 1974 opgericht. Het is een onafhankelijke Nederlandse stichting, die onlosmakelijk betrokken is bij Israel. De organisatie komt in Nederland, bij Europese instellingen en (zo nodig) in de andere landen van de EU op voor het recht op vrede en veiligheid voor Israel en het Joodse volk waar ook ter wereld.

Daarbij is uitgangspunt, dat CIDI:

–  opkomt voor een democratisch Israel, waar alle burgers recht op een gelijkwaardig bestaan hebben;
–  wil bijdragen aan een situatie waarin alle staten in de regio  veilige en erkende grenzen hebben;
–  de noodzaak benadrukt voor een onafhankelijke en levensvatbare Palestijnse staat die Israel als Joodse staat erkent;
–  de banden tussen Nederland/EU en Israel wil versterken;
–  racisme, antisemitisme en andere vormen van discriminatie actief zal bestrijden;
–  samenwerkt en dialoog zoekt met organisaties die op bovengenoemde terreinen actief zijn.

Hoe deze missie ten uitvoer wordt gebracht hangt af van verschillende factoren, zoals het politieke klimaat rondom Israel, de politieke en maatschappelijke situatie en ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten. Het beleid is gericht op bovenstaande uitgangspunten, zal flexibel zijn en afhankelijk zijn van tendensen die zich aftekenen.

Beloningsbeleid  

De inkomsten van Stichting CIDI zijn afkomstig van particulieren, organisaties, bedrijven en stichtingen voor Joodse doelen. De inkomsten van onze stichting staan geheel in dienst van het realiseren van onze doelstellingen en we streven ernaar om onze onkosten en overhead te beperken tot het hoognodige.
Voor onze inkomsten en uitgaven leggen wij verantwoording af in de Jaarstukken waarbij wij jaarlijks opdracht geven aan een externe registeraccountant voor een verklaring.
De stichting heeft geen winstoogmerk. 
De stichting bestaat uit 6,8 betaalde FTE (1-1-2021). De beloning van de medewerkers wordt bepaald door het Dagelijks Bestuur in overleg  met de directie en is gebaseerd op leeftijd, werkervaring en expertise. De beloning is minimaal en werknemers ontvangen geen secundaire arbeidsvoorwaarden.
De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding of beloning voor hun werk en inzet.

Doelstelling  

De stichting stelt zich ten doel:
a. Het geven van voorlichting en het bevorderen van kennis over Israël en het Midden-Oosten.
b. Het registreren en bestrijden van antisemitisme en uitingen van Jodenhaat in algemene zin.
c. Het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt, alles in de ruimste zin des woords.

CIDI tracht het omschreven doel te bereiken door het geven van mondelinge en schriftelijke voorlichting en informatie, maar ook het organiseren van bijeenkomsten & studiereizen, aan alle daartoe in aanmerking komende personen, instanties en organen, door coördinatie van bestaande voorlichtingsgroepen en -media en voorts door alle andere wettige middelen.

De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

CIDI is een betrouwbare pro-Israel stem die in politiek Den Haag gehoord en geprezen wordt. We aarzelen niet om een kritische houding aan te nemen, maar als het erop aankomt initieert CIDI demonstraties, manifestaties en andere acties om het democratische Israel te ondersteunen. CIDI reageert in de media op kwesties rondom Israel en antisemitisme.
Wij hebben korte lijntjes met de relevante spelers in politiek Den Haag en kunnen altijd met vragen of ideeën bij hen aankloppen.
CIDI organiseert debatten en symposia waar gerenommeerde sprekers komen, en informeert opiniemakers, academici, journalisten, (lokale) politici, studenten en andere geïnteresseerden.

Financiële verantwoording

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

ANBI publicatieplicht 2020

ANBI publicatieplicht 2021