Anti-racismebeleid: Grote partijen zien remigratie als optie

Grote partijen zien remigratie als optie

 

CIDI heeft de partijprogramma’s niet alleen vergeleken op Midden-Oostenbeleid maar ook op het anti-racismebeleid. Alle partijen behalve de PvdA en de RPF spreken zich hierover uit. Vier jaar geleden was daarover bij de VVD, het CDA en D66 nog niets te vinden.

De anti-racismepolitiek wordt door de meeste partijen bij het vreemdelingenbeleid ondergebracht, waarop de programma’s uitvoerig ingaan. Wij hebben niet weergegeven wat de politieke partijen hierover schrijven, alleen daar waar dit betekenis heeft voor hun opstelling over racisme. De PvdA, het CDA en de VVD zijn de enige die – onder voorwaarden – voorstander zijn van een remigratiebeleid. Kernbegrip bij deze drie blijft echter de integratie van minderheden in de Nederlandse samenleving en cultuur.

PvdA

 

Internationale Samenwerking – paragraaf Asiel- en immigratiebeleid

 

– De partij zegt niets specifieks over anti-racismebeleid, wel gaat zij in op het beleid jegens immigranten. ‘Het in de afgelopen kabinetsperiode ingezette initiatief om tot een serieuze invulling van een terugkeerbeleid te komen dat vooraf dient te gaan aan een verwijderingsbeleid moet thans met grote prioriteit gestalte krijgen, één en ander in samenwerking met de minister van Ontwikkelingssamenwerking’. Wel dient ‘de overheid een actief inburgeringsbeleid te voeren’ en tot slot schrijft de PvdA, dat ‘de rechtspositie van toegelaten vreemdelingen gelijk dient te zijn aan die van EU-onderdanen’.

CDA

 

Mensen en hun gemeenschappen – paragraaf Nederland als mozaïek

 

– ‘Justitie, politie en openbaar bestuur voeren in samenspraak met het bedrijfsleven een actief anti-discriminatiebeleid. Maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de bestrijding van vooroordelen worden zonodig gesteund…. Leden van culturele minderheden dienen zichtbaar posities in de samenleving te bezetten’. De Nederlandse overheid moet echter ‘in overleg met de landen van herkomst een reële mogelijkheid tot remigratie faciliteren. De terugkeeroptie naar Nedeland wordt een jaar opengehouden’.

VVD

 

Democratie en Rechtsstaat

 

– De VVD wil ervoor waken dat ‘fundamentalistische opvattingen zo ver in de samenleving doordringen en wortel schieten, dat de beginselen van de rechtsstaat in gevaar worden gebracht’.

 

Welzijn, zorg en ouderenbeleid – paragraaf Migrantenbeleid

 

– ‘Bij de bestrijding van discriminatie is voor de overheid een belangrijke taak weggelegd. Discriminatie en racisme zijn belangrijke oorzaken van de achterstandspositie van vele migranten. Discriminatie en racisme moeten via voorlichting en onderwijs worden bestreden’. De partij hanteert een vierluik, naast de bestrijding van discriminatie is dat de ‘bevordering van de integratie, de beperking van immigratie en stimulering van remigratie’.

D66

 

Diversiteit in de samenleving: een uitdaging – paragraaf Uitbannen van vooroordelen

 

– ‘Racisme dient direct en duidelijk te worden veroordeeld en bestreden. De strafmaat bij racistisch geweld en bij ernstige vormen van discriminatie moet worden verhoogd. Als bijkomende straf moet tijdelijke ontzetting uit het kiesrecht worden opgelegd’. De partij maakt een onderscheid tussen minderheden- en asielbeleid, maar bij beide staat voorop dat leden van deze groepen ruimte gegeven wordt hun cultuur te beleven. ‘De meerwaarde van onze cultureel diverse samenleving dient gestimuleerd te worden’.

GroenLinks

 

De overheid, de burger en de markt – paragraaf Onderwijs

 

– ‘In het onderwijs wordt structureel projectmatig en themagericht aandacht gegeven aan vredesopvoeding, anti-racisme, milieubesef…’. GroenLinks gaat in op de opvang van vreemdelingen, maar niet specifiek op het beleid t.a.v. minderheden.

SGP, GPV en RPF

De SGP en GPV spreken zich uit voor een krachtige bestrijding van racisme. De SGP noemt daarbij als enige specifiek de bestrijding van antisemitisme. De RPF bepleit integratie van minderheden in de Nederlandse samenleving, maar ‘het ter beschikking stellen van middelen voor onderwijs in de eigen taal en cultuur behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de overheid’. De SGP, die ook integratie bepleit, voegt daaraan toe dat ‘het stichten van Islamitische scholen niet bevorderlijk is voor integratie in de Nederlandse samenleving’.

SP

 

De uitholling van de democratie

 

– ‘Extreem-rechtse en racistische groeperingen bedreigen de democratie. Hoewel de democratie veel kan hebben blijft ook waakzaamheid nodig. De overheid dient direct en hard op te treden tegen elke vorm van georganiseerd racisme.Verbieden van politieke partijen is een laatste middel’.