Dossier: Hamas

Hamas (letterlijk: de Islamitische Verzetsbeweging) regeert de Gazastrook sinds een bloedige machtsgreep in 2007. De beweging wordt algemeen beschouwd als terreurorganisatie en is verantwoordelijk voor talloze zelfmoordaanslagen in Israel. Hamas heeft een zeer religieus karakter en wil een islamitische staat stichten in het hele gebied tussen de Middellandse Zee en de Jordaan. Hamas wijst het bestaansrecht van de staat Israel af en houdt vast aan gewapende strijd met de vernietiging van Israel als einddoel.

Hamas: Ideologie

De ideologie van Hamas heeft haar wortels in het gedachtegoed van de Moslimbroederschap. Volgens de Moslimbroederschap moet de overheid ervoor zorgen dat de samenleving is ingericht volgens de regels van de islam. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen religie en politiek. Het motto van de Moslimbroederschap is: Islam is de oplossing. Hamas heeft vanuit deze visie een compromisloze opstelling ten aanzien van Israel: de Joodse staat moet verdwijnen, heel het gebied van de rivier Jordaan tot de Middellandse Zee moet worden ‘bevrijd’. 

Hamas is uitdrukkelijk géén nationalistische organisatie. Nationalisme is immers een seculiere ideologie: de islam maakt geen onderscheid tussen landen en volkeren. Dit is een belangrijk onderscheid tussen Hamas en Palestijns-nationalistische organisaties zoals de PLO. 

De ideologie van Hamas wordt samengevat in de volgende doctrine: 

‘De verlossing door de Islam vereist op de eerste plaats een oorlog voor de bevrijding van Palestina, want de macht van de gelovigen kan niet herrijzen zolang Israel als een speerpunt van de westerse cultuur in het hart van de islamitische wereld bestaat.’

Handvest
Het politieke program van Hamas is uitgewerkt in het Handvest van de beweging. In het handvest wordt opgeroepen tot de vernietiging van Israel en worden Joden met grove antisemitische stereotyperingen afgeschilderd.

Uit het voorwoord: ‘Israel zal opkomen en overeind blijven tot de Islam het vernietigt, net zoals die de voorgangers ervan heeft vernietigd (…). [Want] onze strijd tegen de Joden is buitengewoon veel omvattend en van groot belang(…).

Uit artikel 7: ‘De Islamitische Verzetsbeweging streeft naar de verwezenlijking van Allahs belofte, hoeveel tijd dat ook kost. De profeet, gebed en vrede zij met hem, heeft gezegd: “De tijd dat de Moslims de joden zullen bevechten (en hen zullen doden) zal niet komen, totdat de joden zich achter rotsen en bomen verstoppen, die zullen uitschreeuwen: “O Moslim, o Abdallah [slaaf van Allah], achter mij zit een jood, kom hier en dood hem!”.

Uit artikel 11: ‘Het land van Palestina is een Islamitisch wakf [onroerend goed met speciale status en onder Islamitisch beheer] dat is geheiligd voor toekomstige Islamitische generaties tot de Dag der Opstanding. Niemand kan er geheel of gedeeltelijk afstand van doen […]’.

Uit artikel 22: ‘(…)Er is geen oorlog uitgebroken waar hun vingerafdrukken zich niet op bevinden (…)’.

In 2017 volgde er een update. Het nieuwe handvest is inhoudelijk hetzelfde, maar uit zich minder expliciet over de vernietiging van de staat Israel. Het virulente antisemitisme is er wat uitgehaald en de oproep uit de Koran om Joden te doden is niet meer opgenomen. Op de meeste plekken waar gesproken wordt over Joden, wordt nu gesproken over Zionisten. De strijd van Hamas is nu gericht tegen het ‘racistische en niet humane Zionistisch project’