‘Durban II’ gaat aan anti-Israelische en anti-Westerse vlijt ten onder

Op 21 april zal in Genève de door de VN georganiseerde Durban Review Conferentie plaatsvinden. Tijdens de voorbereidingsrondes werd duidelijk dat de review conferentie vooral als politiek wapen tegen Israel en het Westen zou worden gebruikt. Om die reden haakten Israel, Canada en de VS al af en ook de Europese democratieën, waaronder Nederland, staan op het punt dat te doen.
Door Wim Kortenoeven

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen gaf inmiddels meerdere malen aan niet te zullen accepteren dat Durban II een herhaling wordt van Durban I. Die conferentie, waaraan werd deelgenomen door vertegenwoordigers van de 187 VN-lidstaten en duizenden medewerkers van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), werd gekaapt door de automatische meerderheid van niet-democratische landen en radicale NGO’s. Het evenement ontaardde in een orgie van anti-Israelische en anti-Westerse resoluties en betogingen, Holocaustontkenning en antisemitische incidenten. Participerende Joden werden met (fysieke) intimidatie van bijeenkomsten uitgesloten, er werden antisemitische pamfletten en boeken verspreid en Israel werd gebrandmerkt als een racistische apartheidsstaat. In plaats van een banier tegen racisme en intolerantie werd ‘Durban I’ een vreeswekkend en desillusionerend nieuw symbool voor Jodenhaat en ‘Israel bashing’. De spanningen liepen dermate oog op dat Israel en de VS de conferentie verlieten. Cynici hebben er op gewezen dat de belangrijkste doelstelling van de kapers van de Durban 2001 niet is verwezenlijkt: de Joodse staat bestaat nog steeds.

Libië en Iran

Vorig jaar werd duidelijk dat ook de review conferentie door extremistische spelers gekaapt zou gaan worden – opnieuw gefaciliteerd door de automatische meerderheid van niet-democratische VN-lidstaten. De toon van de conferentie werd treffend gezet met de uitverkiezing van Libië als voorzitter van de voorbereidingscommissie en met Iran en Cuba als vice-voorzitters. Dat ontlokte Maxime Verhagen in mei vorig jaar de uitspraak: (op een congres van CIDI) “Het is onaanvaardbaar voor Israel om aangeklaagd te worden door landen die nog zo’n lange weg te gaan hebben in termen van democratie en respect voor mensenrechten”. En in december 2008 veroordeelde Verhagen de conceptslotverklaringen met de woorden: “Het lijkt erop dat de enige bedoeling is om Israel te brandmerken, en het Westen te veroordelen wegens slavernij en het koloniale verleden.” De minister zei bovendien dat landen die een slechte reputatie hebben op het gebied van mensenrechten de VN “misbruiken voor een antisemitische hetze”. Op 3 maart, in een interview met BNR Nieuwsradio, deed Verhagen er nog een schepje bovenop: “Ik vind het onbeschaamd brutaal om in een resolutie van een VN-conferentie tegen racisme racistische taal te gebruiken. […] Nogmaals, ik doe niet mee aan een conferentie waarvan ik de uitkomst een gotspe vind.” Een definitief besluit wilde Verhagen nog even laten afhangen van een eventuele aanpassing van de tekst van de conceptdocumenten die op de conferen¬tie aan de orde moeten komen.

[twocol_one]Na Israel en Canada, die de bui al vroeg zagen aankomen en daar wel onmiddellijk consequenties aan verbonden, besloten op 27 februari ook de VS de conferentie te boycotten. Dat gebeurde na intensief onderhandelen over de conferentiedocumenten. De Amerikaanse regering is tot het uiterste gegaan om te proberen de conferentie te redden maar: ‘heeft besloten dat de VS geen verdere onderhandelingen over deze tekst zullen gaan voeren en ook niet zullen participeren in een conferentie die op deze tekst gebaseerd is. […] Helaas is het met het onderhandelde document van slecht naar slechter gegaan. Een conferentie die op deze tekst gebaseerd is zou een gemiste kans zijn om duidelijke uitspraken te doen over het voortdurende probleem van het racisme’. Aldus het Amerikaanse persbericht van 27 februari. Een week eerder had Washington in een verklaring aangegeven dat de conferentie de verkeerde kant dreigde uit te gaan omdat het conceptdocument [de beoogde slotverklaring] Israel als enige land bekritiseert en onaanvaardbare beperkingen oplegt aan de vrijheid van meningsuiting (onder het mom dat daarmee kan worden voorkomen dat de gevoelens van religieuze mensen worden gekwetst).

Durban II dreigt aan anti-Israelische, anti-Joodse en anti-Westerse vlijt ten onder te gaan. Als de Europese staten, in navolging van Canada, Israel en de VS, eveneens besluiten niet deel te nemen is de kans groot dat de VN de conferentie annuleert.

2e Kamer wil duidelijkheid over ‘Durban II’

In zijn brief van 19 december 2008 aan de Tweede Kamer stelde minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen dat de EU voor deelname aan de VN-conferentie tegen racisme in Genève een aantal rode lijnen had getrokken. Een daarvan is “dat deze conferentie over wereldwijd racisme zich niet mag richten op de situatie in een specifiek land, in casu Israel”. Op 3 maart sprak Verhagen in Genève opnieuw harde woorden over de kaping van de conferentie door extremistische krachten. Dezelfde dag stelden de Kamerleden Haverkamp (CDA), Van Baalen (VVD), Voordewind (CU) en Van der Staaij (SGP) terzake de volgende schriftelijke vragen aan Verhagen.

1. Op welke wijze is uw bijdrage tijdens de Mensenrechtenraad in Genève op 3 maart jl. ontvangen, waarin u stelt dat Nederland de conceptverklaring van de antiracismetop van de VN in april a.s. onacceptabel vindt (‘Verhagen wil andere uitkomst antiracismetop VN’, 3 maart 2009)? Waren er andere lidstaten die u zijn bijgevallen?
2. Kunt u aangeven welke acties Nederland en de EU nog kunnen ondernemen om de conceptverklaring van de antiracismetop van de VN in april a.s. te verbeteren opdat de uiteindelijke verklaring wel acceptabel kan worden? In hoeverre benut Nederland en de EU hierbij haar bilaterale contacten met diverse niet-Westerse landen?
3. Hoe wordt er over deze conceptverklaring gedacht door de EU? Bestaat hierover een gemeenschappelijk standpunt? Zo neen, zijn er lidstaten die het standpunt van Nederland delen en deze verklaring onacceptabel vinden?
4. Indien de verklaring niet wordt verbeterd in de komende weken, zal Nederland zoals u eerder hebt aangekondigd, zich dan terugtrekken van deelname aan de conferentie? En bestaat de mogelijkheid dat de EU als geheel wegblijft indien?
De PVV stelde dezelfde dag aparte vragen. De Kamerleden De Roon en Wilders willen van Verhagen weten of hij hun mening deelt “dat ook Nederland niet moet deelnemen aan deze anti-Israelische en antisemitische conferentie”.[/twocol_one] [twocol_one_last][color-box color=”blue”]Uit het concept van 26 februari voor de slotverklaring voor ‘Durban II’: Artikel 30. Drukt diepe bezorgdheid uit over de praktijken van rassendiscriminatie tegen het Palestijnse volk alsook tegen (Syrische staatsburgers op de bezette Syrische Golan)(andere inwoners van de bezette Arabische gebieden)(praktijken) die een invloed hebben op alle aspecten van hun dagelijkse bestaan en die het genieten van fundamentele rechten in de weg staan; en hernieuwt de oproep tot het doen staken van zulke praktijken. Artikel 31. Herhaalt dat het Palestijnse volk het onvervreemdbare recht op zelfbeschik-king heeft en dat het, met het doel de Israelische bezetting te kunnen laten voortduren, is blootgesteld aan onwettige collectieve bestraffing, marteling, economische blokkade, ernstige beperking van de bewegingsvrijheid en willekeurige afsluiting van hun gebieden…. Artikel 32. Herbevestigt dat een buitenlandse bezetting die is gebaseerd op nederzettingen, wetten die gebaseerd zijn op rassendiscriminatie met het doel de overheersing van de bezette gebieden voort te zetten, alsook de praktijk van het opnieuw opleggen van een totale militaire blokkade, het van elkaar isoleren van stadjes, dorpen en steden, volledig haaks staat op de doelstellingen en principes van het Handvest van de Verenigde Naties (en een ernstige schending is van de internationale mensenrechten en het humanitair recht, een misdaad tegen de menselijkheid, een moderne vorm van apartheid en een ernstige bedreiging van de internationale vrede en veiligheid);(Drukt diepe bezorgdheid uit over het lot van de Palestijnse vluchtelingen en andere inwoners van de bezette Arabische gebieden, alsook dat van ontheemden die gedwongen werden hun huizen te verlaten vanwege oorlog of de racistische politiek van de bezettende macht, en (het lot van) hen die niet werd toegestaan naar hun huizen en eigendommen terug te keren vanwege een op ras gebaseerde wet van de terugkeer. Het (sic) erkent het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen zoals dat werd vastgesteld door de Algemene Vergadering in haar resoluties, in het bijzonder resolutie 194 van 11 december 1948; en roept op tot de terugkeer naar hun thuisland in overeenstemming met en ter implementatie van dit recht.) Artikel 33. Herhaalt de diepe bezorgdheid over het lot van het Palestijnse volk (alsook de inwoners van de andere bezette gebieden) onder buitenlandse bezetting, (inclusief de obstructie van de terugkeer van vluchtelingen en ontheemden, en de bouw van de schei-dingsmuur) en dringt aan op respect voor de wet van de internationale mensenrechten, het internationaal vluchtelingenrecht en internationaal humanitair recht, en roept op tot een rechtvaardige allesomvattende en duurzame vrede in de regio.[/color-box][/twocol_one_last]