Europese Unie steunt Palestijnse staat

Op de driedaagse Europese top in Berlijn gaven de regeringsleiders op 25 maart jl. een verklaring af, waarvan hieronder de integrale tekst volgt.

Conclusies van de Europese Raad over het vredesproces in het Midden-Oosten:

De staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie bevestigen opnieuw hun steun voor een door onderhandelingen tot stand gekomen regeling in het Midden-Oosten om het principe van "land voor vrede" tot uitdrukking te brengen en zowel de collectieve als de individuele veiligheid van het Israelische en het Palestijnse volk te waarborgen. In dit verband is de Europese Unie verheugd over het besluit van de Palestijnse Nationale Raad en de daarmee verbonden instanties waarbij de schrapping van de artikelen in het Palestijnse handvest waarin werd opgeroepen tot de vernietiging van Israel, opnieuw wordt bevestigd en waarbij zij zich opnieuw verbinden tot erkenning van en vreedzame samenleving met Israel. De Europese Unie blijft echter bezorgd over de huidige impasse in het vredesproces en roept de partijen op om het Wye River Memorandum onmiddellijk en volledig uit te voeren.

De Europese Unie roept de partijen eveneens op om opnieuw te bevestigen dat zij gehecht zijn aan de in het kader van de akkoorden van Madrid en Oslo en latere akkoorden in overeenstemming met de Resoluties 242 en 338 van de VN-Veiligheidsraad vastgestelde basisbeginselen. Zij dringt erop aan dat de partijen instemmen met een verlenging van de overgangsperiode die in de akkoorden van Oslo is ingesteld.

De Europese Unie dringt er in het bijzonder op aan dat de onderhandelingen over de definitieve status in de komende maanden spoedig en in een sneller tempo worden hervat en vlug worden afgerond, zodat deze niet eindeloos worden gerekt. De Europese Unie meent dat het mogelijk moet zijn de onderhandelingen binnen een streefperiode van één jaar te beëindigen. Zij is bereid eraan mee te werken dat de onderhandelingen spoedig kunnen worden afgerond.

De Europese Unie dringt erop aan dat beide partijen zich onthouden van handelingen die vooruitlopen op het resultaat van de onderhandelingen over de definitieve status, alsook van alle handelingen die strijdig zijn met het internationale recht, waaronder alle vormen van nederzettingen, en dat zij opruiing en geweld bestrijden.

De Europese Unie bevestigt opnieuw het blijvende en onvoorwaardelijke recht van de Palestijnen op zelfbeschikking, waaronder de mogelijkheid van een staat, en ziet de spoedige uitoefening van dat recht tegemoet. Zij roept de partijen op om te goeder trouw te streven naar een door onderhandelingen tot stand gekomen oplossing op basis van de bestaande overeenkomsten, waarbij dit recht, waarvoor geen enkel veto geldt, onverlet wordt gelaten. De Europese Unie is ervan overtuigd dat een democratische, levensvatbare en vreedzame soevereine Palestijnse staat die op basis van de bestaande overeenkomsten en via onderhandelingen wordt opgericht, de beste waarborg zou zijn voor de veiligheid van Israel en voor de aanvaarding van Israel als gelijkwaardige partner in de regio. De Europese Unie is bereid de erkenning van een Palestijnse staat te gelegener tijd in overweging te nemen in overeenstemming met de voornoemde basisbeginselen.

De Europese Unie roept eveneens op tot een spoedige hervatting van de onderhandelingen over het Syrische en het Libanese spoor in het vredesproces in het Midden-Oosten, die moeten leiden tot de uitvoering van de Resoluties 242, 338 en 425 van de VN-Veiligheidsraad.