Studiereis: ‘Lesgeven over WO2 en de Holocaust’ – Yad Vashem, Jeruzalem

zaterdag 26 december 2020

Van 26 december 2020 tot 3 januari 2021 kan je deelnemen aan het seminar ‘Lesgeven over WOII en de Holocaust’. Het seminar (Nederlands- en Engelstalig) wordt gegeven aan de International School for Holocaust Education van Yad Vashem, het Holocaustmuseum in Jeruzalem. Deze studiereis wordt georganiseerd door het CIDI voor docenten in het middelbaar onderwijs en anderen die lesgeven over dit onderwerp.

Wat ga je doen
Het doel van dit seminar is uitwisseling van ideeën en ervaringen, verdieping van historische kennis, en vertrouwd raken met nieuwe leermiddelen en methodes. Je verkent het museum, volgt colleges en vooral: je gaat actief samen aan de slag in workshops, waarbij je gebruik maakt van het lesmateriaal van Yad Vashem en voortbouwt op het unieke materiaal van het Holocaustmuseum.
Uitgangspunt hierbij is de Nederlandse context. De groep heeft binnen Yad Vashem een Nederlandse begeleider, die goed thuis is in de situatie hier. Er is een sterke nadruk op het belang van racismebestrijding en een besef van de waarde van mensenrechten, waarbij aandacht is voor de rollen van slachtoffers, daders en omstanders.
In de vrije uren is er gelegenheid Jeruzalem te verkennen en zijn er excursies, maar het programma is vol: dit is in de eerste plaats een studiereis.

Voorbereiding en afronding
Er wordt een actieve inbreng verwacht van de deelnemers. Als je je opgeeft, krijg je behalve de studiereis een goede voorbereiding en handvatten om de leermiddelen waar je tijdens het seminar mee kennismaakt, effectief in te zetten in de klas.

De reis wordt voorbereid tijdens een 1-daags seminar in Vught, dat in november zal plaatsvinden. Je maakt kennis met de groep en krijgt voorbereidende informatie over Joden in Nederland voor en tijdens WOII en praktische informatie over Israel en over de reis. Op het programma staan een rondleiding door Kamp Vught, met uitleg over deze herinneringsplaats en het educatief materiaal, een gastcollege en workshop over primaire bronnen.

Na het seminar in Jeruzalem is er een terugkombijeenkomst waarin we evalueren en vooral: de stap zetten naar wat je met het geleerde kan doen in je eigen lespraktijk en in de Nederlandse situatie. Je maakt kennis met Nederlandse herinneringsplaatsen en het materiaal dat je hier kunt inzetten.

Wie kan er mee
Aan dit seminar kunnen 25 docenten deelnemen die lesgeven in de vakken geschiedenis, maatschappijleer en burgerschap in het voortgezet onderwijs of de bovenbouw van het basisonderwijs. Hieronder vallen ook docentenopleiders in deze vakken. Het streven is een gemengde groep samen te stellen van docenten met meer en minder ervaring, werkzaam op verschillende schooltypes en educatieve instellingen, en met verschillende achtergronden. De voorkeur gaat uit naar docenten die lesgeven over de Tweede Wereldoorlog. Bij uitzondering komen anderen die zich bezig houden met het thema Tweede Wereldoorlog en antisemitisme (zoals ambtenaren van het ministerie van Onderwijs of medewerkers van antidiscriminatiebureau’s) ook in aanmerking.

Het is de bedoeling dat van dit seminar een ‘olievlekwerking’ uitgaat, die bijdraagt aan de ontwikkeling van het Platform Educatie WOII en Sjoa. Dit Platform is opgericht door deelnemers van de eerste seminars om in bijeenkomsten en via deze website contact te houden, samen aan projecten te werken, en ervaringen, lesmateriaal en best practices uit te wisselen.

Beginniveau en eindtermen 

Het seminar is primair gericht op docenten geschiedenis en maatschappijleer in het voortgezet onderwijs en op docenten in de bovenbouw van het basisonderwijs die lesgeven over de Holocaust. Het beginniveau is op deze groep gebaseerd en gaat dus uit van een zekere basiskennis over het onderwerp, specialistische kennis is echter niet vereist.

Na afronding van het Seminar:

  • Hebben deelnemers hun inhoudelijke kennis over de Holocaust vergroot
  • Zijn deelnemers vertrouwd geraakt met nieuwe didactische methodes op het gebied van Holocausteducatie
  • Hebben deelnemers zelf nieuwe methodes in de praktijk gebracht tijdens workshops
  • Zijn deelnemers in staat om de perspectieven van daders, slachtoffers en omstanders tijdens de Holocaust op een heldere manier te bespreken en uit te leggen
  • Hebben deelnemers geleerd om het inlevingsvermogen van leerlingen aan te spreken in lessen over de Holocaust

Kosten
De studiereis wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting Maror en Claims Conference. Deelnemers hoeven daardoor slechts een klein deel van de kosten te betalen: € 500,-. Daarin zijn alle kosten inbegrepen van de reis, het hotel (half pension), de lessen en lunches in de International School for Holocaust Education van Yad Vashem, en excursies die deel uitmaken van het vaste programma. Facultatieve excursies, verzekeringen en losse consumpties betalen de deelnemers zelf.

Belangrijke data
Voorbereidingsbijeenkomst: nog te 15 november
Seminar : 26 december 2020 – 3 januari 2021
Terugkomdag: datum spreken wij gezamenlijk af

Geef je op vóór 7 oktober:
Geïnteresseerden kunnen zich nu aanmelden door het insturen van het aanmeldingsformulier en een motivatiebrief t.a.v. Naomi Mestrum via cidi@cidi.nl. Doe dit vóór 5 oktober 2020, maar wacht niet tot het laatste moment. Elk jaar zijn er meer opgaven dan plaatsen. Er wordt gestreefd naar het samenstellen van een zo gevarieerd mogelijke groep, maar bij vergelijkbare kandidaten telt ook de inschrijfdatum mee, als teken van motivatie. Download hier het aanmeldingsformulier

Vragen?
Heb je vragen, neem dan contact op met Naomi Mestrum via cidi@cidi.nl.

De voorbereidingsbijeenkomst vindt plaats op zondag 15 november
Het seminar vindt plaats van 26 december 2020 – 3 januari 2021
U kunt zich tot uiterlijk 5 oktober aanmelden door het insturen van het aanmeldingsformulier en een motivatiebrief.

De studiereis staat geregistreerd in het Lerarenregister van registerleraar.nl. Hierdoor telt deelname mee voor de verplichte bijscholing.