Hamas verbreekt ook formeel bestand met Israel

IN NEDERLAND / Door: WEBMASTER / 24 apr 2007 CIDI GAZA HAMAS REGERING TERRORISME

Nederland zal iedere Hamas-functionaris een visum weigeren
Nadat Israel afgelopen dinsdag, op Onafhankelijkheidsdag, was getroffen door een barrage van uit de Gazastrook afgevuurde raketten en mortiergranaten, eiste een Hamas-woordvoerder officieel de verantwoordelijkheid voor de aanvallen op. Daarmee maakte de organisatie ook in formele zin een eind aan een zelfverklaard staakt-het-vuren van vijf maanden.

Het feit dat Hamas-premier Haniyeh later die dag verklaarde dat zijn organisatie het bestand wilde handhaven is niet geloofwaardig. In de praktijk was er immers geen sprake van een bestand maar heeft Hamas zich voortdurend, direct en indirect, schuldig gemaakt aan het plegen van anti-Israelisch geweld en het faciliteren daarvan.

De beschietingen van dinsdag waren volgens Hamas een reactie op Israelische militaire acties tijdens het voorgaande weekend. Die acties waren gericht tegen Palestijnse terroristische doelen en kostten negen Palestijnen het leven.

Bronnen binnen het Israelische leger meldden dinsdagmiddag echter dat de beschietingen van die ochtend een afleidingsmanoeuvre waren. Hamas-terroristen zouden van plan zijn geweest tijdens de verwarring Israel te infiltreren met het doel een aantal Israelische militairen te ontvoeren. Deze tactiek werd vorig jaar zomer ook door Hezbollah gebruikt en was de directe aanleiding voor het uitbreken van wat nu officieel de Tweede Libanon-oorlog heet.

CIDI-brief
De ongeloofwaardigheid van Hamas – spreken over een bestand en tegelijkertijd handelen volgens het compromisloze Hamas-handvest – kwam ook aan de orde in de CIDI-brief van 16 april aan minister Maxime Verhagen van Buitenlandse Zaken. Aanleiding voor de brief was het aangekondigde optreden van Haniyeh op 5 mei in de Rotterdamse Doelen. In de brief adviseerde CIDI de minister Haniyeh geen visum te verlenen, omdat de Hamas-leider een bedreiging vormt voor de staatsveiligheid en de openbare orde: “De organisatoren van de bijeenkomst van 5 mei in De Doelen beogen immers het gedachtengoed van Hamas te verspreiden. Op grond van diezelfde overwegingen werd door de Nederlandse regering in mei 2004 een visum geweigerd aan de Pakistaanse moslimextremist (en parlementslid) Qazi Hussein Ahmed. Met die weigering honoreerde de regering een verzoek van CIDI, in zijn brief van 5 mei 2004.”

Antisemitische ophitsing
CIDI wees de minister er voorts op dat Haniyeh als regeringsleider eindverantwoordelijkheid draagt voor het voortdurende Palestijnse geweld en de grove antisemitische ophitsing door Palestijnse media, en dat de Hamasleider ook zelf met regelmaat zelfmoordterrorisme heeft toegejuicht.

De brief werd ook naar Kamerleden van de Commissie Buitenlandse Zaken gestuurd en speelde op de achtergrond een rol in het debat over de kwestie Haniyeh, dat vorige week dinsdag in de Tweede Kamer werd gevoerd. Dat blijkt onder andere uit de aandacht die werd besteed aan het mogelijk door Hamas misbruik maken van het Schengenakkoord. Uit de CIDI-brief: “Tenslotte wil ik graag wijzen op de mogelijkheid dat Haniyeh via een van de andere Europese staten van het Schengen-akkoord (bijvoorbeeld Noorwegen, dat de Hamas-boycot heeft beëindigd) een Schengenvisum bemachtigt en daarmee naar Nederland reist. Die constructie werd vorig jaar door andere Hamasfunctionaris-sen toegepast. […] In verband met het vorenstaande verzoeken wij u een eventuele visumaanvraag van Ismael Haniyeh en van andere Hamas-functionarissen af te wijzen en uw Europese collega’s te verzoeken erop toe te zien dat Hamas niet van de Schengenconstructie misbruik kan maken.”

De drie eisen aan Hamas
Minister Verhagen in het kamerdebat: “De reden [voor het afwijzen van een eventuele visumaanvraag door Haniyeh] heb ik u gegeven. Deze hangt samen met de aard van Hamas, waarvan de heer Haniyeh een leider is, en met de goede betrekkingen die Nederland met alle landen in de regio wil bevorderen. De internationale gemeenschap heeft drie eisen aan Hamas gesteld. Zoals wij de afgelopen weken ook al enkele malen hebben besproken in deze Kamer, heeft noch Hamas, noch de Palestijnse regering als geheel in voldoende mate deze voorwaarden omarmd. Het gaat daarbij om de erkenning van Israël, de afzwering van geweld en de aanvaarding van bestaande overeenkomsten en verplichtingen. Dat geldt dus ook voor premier Haniyeh. In de brief die ik ontving van de organisatie [die het evenement van 5 mei organiseert, red.], wordt verwezen naar de herdenking van zestig jaar catastrofe. Dan kom ik uit op 1947. Dat is van deze organisatie dus ook niet een blijk van erkenning van de grenzen van 1967. De EU-beleidslijn die ik van harte onderschrijf inzake contacten met de regering en met individuele ministers is duidelijk. Zij komt erop neer dat er geen contacten zullen zijn met de Palestijnse regering als geheel of met de individuele minister die de kwartetvoorwaarden niet omarmen. Natuurlijk kunnen voorstanders van een bezoek als dit zeggen dat een bezoek aan Nederland geen contact met de Nederlandse regering impliceert, maar dat neemt niet weg dat zo’n bezoek in de internationale media het beeld zou geven dat Nederland aan de heer Haniyeh en Hamas wel een podium wil geven en wel met hen wil samenwerken. Dat beeld wil ik voorkomen. Daarom dus geen visum, niet voor een seminar, noch voor een privébezoek of voor wat dan ook zo lang Hamas een terroristische organisatie is en de kwartetbeginselen niet onderschrijft.”

Schengenroute afgesloten
“Wellicht ten overvloede merk ik op dat natuurlijk ook geen visa zullen worden verstrekt aan andere Hamasvertegenwoordigers die Nederland willen bezoeken. Ik heb de EU- en Schengenpartners van onze positie op de hoogte gesteld, zodat premier Haniyeh ook niet op een eventueel door een ander land te verstrekken Schengenvisum Nederland zal kunnen binnenreizen”, aldus Verhagen.