Kaag informeert Kamer over uitvoering motie-Sjoerdsma

In een schrijven aan de Tweede Kamer stelt buitenlandminister Sigrid Kaag het kabinet hoe zij vorm zal geven aan de aangenomen motie-Sjoerdsma, die zich richtte op Nederlandse inzet voor een staakt-het-vuren tijdens de afgelopen escalatie tussen Israel en Hamas, en benadrukt zij het belang van een tweestatenoplossing. In de beantwoording benadrukt het kabinet het belang van de tweestatenoplossing, en waarschuwt zij voor unilaterale stappen die het vredesproces mogelijk in het geding kunnen brengen.

Gaza

In het antwoord veroordeelt het kabinet nogmaals de raketbeschietingen op onschuldige Israelische burgers door terreurorganisatie Hamas. Ook benadrukt zij het recht op zelfverdediging van Israel. Nu er een staakt-het-vuren is, wil het kabinet naar de bredere situatie in de regio kijken, en daarbij meer aandacht geven voor stappen die kunnen leiden tot een tweestatenoplossing. Daarbij benadrukt het kabinet de eigen verantwoordelijkheid van zowel Israel als de Palestijnen om geen stappen te zetten die ‘de stip aan de horizon’ verder weg doet geraken.

Als het om Gaza gaat wil het kabinet focussen op een veilige heropbouw van de kustenclave. Zo noemt minister Kaag in haar brief de eerdere stappen van Nederland op dat gebied, waaronder het plaatsen van scanners en het maken van trilaterale afspraken die de handel moeten bevorderen. Nederland is daarnaast kritisch op het feit dat er ook bouwmaterialen via Egypte naar Gaza gaan, daar de controle veel minder goed geregeld is. Het kabinet schrijft dat dat de positie van Hamas juist verstevigt. Daarnaast wil het kabinet er voor zorgen dat een heropbouw van Gaza niet zal leiden tot een verslechterende veiligheidssituatie voor Israel.

Tweestatenoplossing

Het kabinet wil blijven werken aan de tweestatenoplossing. Zo beargumenteert men: ‘omdat Israëliërs en Palestijnen in gelijke mate recht hebben op veiligheid, welvaart en democratie.’ Daarbij zal zowel bilateraal met Israel als op EU-niveau worden gesproken over de te zetten stappen. Het kabinet roept tevens de Palestijnse Autoriteit ter verantwoording, onder andere over de meermaals uitgestelde en uiteindelijk afgelaste verkiezingen daar. Opvallend is wel dat het kabinet de deelname van Palestijnen in Oost-Jeruzalem (met Israels goedkeuring) als voorwaarde ziet. Verder is het kabinet kritisch op decreten van president Abbas die zowel de rechterlijke macht als de media in Palestijnse gebieden aan banden legt. Ook wil het kabinet dat de PA haar betalingen aan opgesloten terroristen staakt, en dat zij problematische passages in schoolboeken verwijdert. Daarnaast prijst het kabinet wel de veiligheidscoöperatie tussen Israel en de PA, en benadrukt zij het belang van handhaven van de status quo rondom de Tempelberg: vrije toegang voor islamitische bezoekers, maar slechts zeer beperkte toegang voor Joden, die er onder geen beding ook maar één woord mogen bidden, als zij er al heen mogen. Dit wordt gezien als een zware provocatie.

Het kabinet is tevens van mening dat de normalisatie tussen Israel en meerdere Arabische landen een positieve ontwikkeling is. Het versterkt het gevoel van veiligheid voor Israel en het biedt tevens kansen tot nieuwe onderhandelingen tussen Israel en de Palestijnen, zo schrijft de minister van Buitenlandse Zaken.