Kamervragen over dreigende NVWA-boete voor Israël Producten Centrum

De NVWA dreigt met een boete tegen het Israël Producten Centrum, daar het producten verkoopt met daarop etiketten die “gemaakt in een Israelisch dorp in Judea en Samaria” vermelden. Naar aanleiding hiervan hebben CU en SGP vragen ingediend bij de minister voor Medische Zorg. In aanvulling hierop heeft ook de PVV schriftelijke vragen gesteld.

Wijnen die verkrijgbaar zijn bij het Israel Producten Centrum

Christenen voor Israël bericht op haar website dat vrijdag twee ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op bezoek zijn geweest bij het Israël Producten Centrum in Nijkerk. De NVWA-ambtenaren kwamen op inspectie in verband met de ‘Interpretatieve mededeling inzake de vermelding van de oorsprong van goederen uit de sinds juni 1967 door Israel bezette gebieden’ – een richtsnoer hoe EU-lidstaten om moeten gaan met de labeling van producten uit Israëlische nederzettingen. Deze EU-richtsnoer stelt dat Israël geen soevereiniteit heeft over de in 1967 veroverde Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) en de Golan, en dat producten uit Israëlische nederzettingen niet als “made in Israel” gelabeld mogen worden. 

Het is niet voor het eerst dat het Israël Producten Centrum onderwerp is van inspectie. Op 11 april 2019 werd het Israëlcentrum bezocht door NVWA-ambtenaren die dreigden met boetes daar wijnen uit de omgeving van Hebron met ‘Made in Israel’ geëtiketteerd waren. In november lieten ministers Blok en Kaag weten dat het Kabinet niet van plan is om een einde te maken aan de aparte EU-etikettering van Joodse producten uit Oost-Jeruzalem, de Westoever en de Golanhoogten, ondanks het feit dat producten uit andere betwiste gebieden in de wereld niet worden gelabeld.

Het Israël Producten Centrum paste begin 2020 de etikettering van de bewuste wijnen aan, zo schrijft Christenen voor Israël. In plaats van “Made in Israel”, staat nu “gemaakt in een Israelisch dorp in Judea en Samaria” op de etiketten.

Volgens CvI was sprake van een lastercampagne door onder andere DocP met e-mailacties en kleinschalige demonstraties voor het Israëlcentrum. Op 26 juni werd het IPC per brief verwittigd dat de NVWA opnieuw op inspectie langs zou komen, wat dus afgelopen vrijdag plaats heeft gevonden. Volgens de ambtenaren is de etikettering nog steeds onjuist, en gaat het Israël Producten Centrum hier waarschijnlijk een boete voor krijgen, zo is meegedeeld.

Het Israël Producten Centrum stelt “dat de NVWA opnieuw eenzijdig de Joodse staat Israël wil benadelen”, en zegt geschokt te zijn. Naar aanleiding van de nieuwe inspectie en de mededeling van een waarschijnlijke boete, hebben Carla Dik-Faber, Joël Voordewind (beide CU) en Kees van der Staaij (SGP) Kamervragen ingediend bij de minister voor Medische Zorg Tamara van Ark. Volgens Voordewind is sprake van selectiviteit. Daarnaast stelt Van der Staaij dat onder het mom van consumentenvoorlichting, anti-Israël politiek wordt bedreven.

In aanvulling op de vragen van de CU en de SGP, hebben Raymond de Roon, Gidi Markuszower, Geert Wilders en Dion Graus namens de PVV Kamervragen ingediend. De PVV spreekt van een “heksenjacht” door de NVWA.

 

2020Z14061

(ingezonden 15 juli 2020)

Vragen van de leden Dik-Faber, Voordewind (beiden ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de minister voor Medische zorg over de dreiging van een boete voor het Israël Producten Centrum.

1. Is het u bekend dat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) op vrijdag 10 juli het Israel Producten Centrum heeft bezocht om tot handhaving over te gaan voor het etiketteren van wijnen uit Judea en Samaria, naar aanleiding van de interpretatieve mededeling van 12 november 2015?

2. Waarom heeft deze interpretatieve mededeling alleen betrekking op Israël en wordt deze niet gehandhaafd op Turkije vanwege de bezetting van Noord-Cyprus, Marokko voor de bezetting en annexatie van de Westelijke Sahara en andere gebieden zoals Tibet en de Krim?

3. Is hierbij geen sprake van discriminatie en speciale veroordelende maatregelen tegen Israël?

4. Vindt u conform de motie van 14 november 2019 dat u een dergelijke etikettering alleen voor àlle bezette gebieden moet laten gelden, of anders helemaal niet?

5. Heeft de Kamer niet meerdere malen uitgesproken dat zij erop tegen is om Israël anders te behandelen in de organen van de Verenigde Naties, zie onder andere de motie van Kees van der Staaij van 2 november 2017?

6. Wat is hiervan het resultaat, gezien bijvoorbeeld de vijf resoluties tegen Israël in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in juni 2020 waar Nederland drie keer meestemde in de veroordeling?

7. Waarom gaat de NVWA in juli 2020 over tot handhaving van een maatregel uit 2015?

8.Is het u bekend dat zowel de zittende premiers van het Verenigd Koninkrijk als van Duitsland hebben uitgesproken dat BDS-activiteiten (Boycott, Divestment and Sanctions) tegen Israël antisemitisch zijn en daarom verboden?

9. Is het u bekend dat de interpretatieve maatregel van de NVVA over het besluit van de Europese Unie met betrekking tot etikettering veel verder gaat dan de uitspraak van het Europese Hof van 12 November 2019, betreffende de voorschriften voor etikettering? Is het u bekend dat het Israel Producten Centrum zijn etikettering heeft aangepast en nu op de wijnen vermeldt: ‘gemaakt in een Israëlisch dorp in Judea en Samaria’ en dat de NVVA heeft gezegd dat dit niet voldoende is?

10. Met welke wet is deze vermelding in strijd?

11. Erkent u dat Duitsland een geheel ander beleid voert ten aanzien van etikettering? Waarom volgt Nederland niet de zelfde uitvoering van de richtlijn? Waarom is bij het uitvoeren van een Europese maatregel geen eensluidend beleid?

 

2020Z14082
Vragen van de leden De Roon, Wilders, Markuszower en Graus (allen PVV) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over heksenjacht door NVWA (ingezonden 16 juli 2020).

Vraag 1
Heeft de regering aan de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) opgedragen of verzocht om het Israël Producten Centrum opnieuw lastig te vallen over de etikettering van wijn uit Judea of Samaria?

Vraag 2
Bent u het eens, dat het onaanvaardbaar is dat Israël anders wordt behandeld dan landen (bij voorbeeld Marokko, Turkije, China, Rusland) die wel moeiteloos producten uit gebieden waarover zij volkenrechtelijk betwist gezag uitoefenen, op de markt kunnen brengen met een etikettering die aangeeft dat die producten uit die landen afkomstig zijn?

Vraag 3
Waarom handelt de NVWA in strijd met de in de Tweede Kamer aangenomen motie-Voordewind2, waarin staat dat Israël niet eenzijdig benadeeld mag worden ten opzichte van andere landen? Waarom voert de NVWA geen actief opsporingsbeleid m.b.t. producten uit die andere landen bedoeld in vraag?

Vraag 4
Bent u het eens, dat de aanduiding dat wijn afkomstig is uit een Israëlisch dorp in Judea & Samaria3, voldoende duidelijk is over de geografische herkomst van de wijn en de consument dus niet misleid wordt in de zin van de EU-wetgeving m.b.t. herkomstaanduiding? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Waarom staat u toe dat de NVWA optreedt als loopjongen van de Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS)-beweging die een eenzijdige hetze voert tegen Israël? Wilt u daar per direct een einde aan maken? Zo nee, waarom niet?