Kwartet wil binnen drie jaar Palestijnse staat

Op 17 september bespraken de EU, VS, Rusland en de VN (het zgn. Kwartet) het geweld tussen Israel en de Palestijnen. Resultaat van het overleg was een voorstel voor een weg naar vrede in drie fasen. Hieronder de belangrijkste punten daaruit.

Het Kwartet betreurt de in moreel opzicht weerzinwekkende gewelddadigheden en terreur, waaraan een eind moet komen. Zij kwamen overeen hun inspanningen om een definitieve Israelisch-Palestijnse regeling tot stand te brengen te intensiveren. Gebaseerd op een twee-staten model: Israel en een onafhankelijk, levenskrachtig en democratisch Palestina, die naast elkaar leven in vrede en veiligheid.

Een regeling dient te zijn gebaseerd op de VN-resoluties 242, 338 en 1397, de uitgangspunten van [de vredesconferentie van] Madrid, het principe van land voor vrede en de tenuitvoerlegging van alle tussen de partijen bestaande overeenkomsten. Het Kwartet herbevestigt het blijvende belang van het door de Arabische Liga goedgekeurde initiatief van Saoedi-Arabië.

Het plan dient wederkerige maatregelen vast te leggen die in elke fase door de partijen genomen moeten worden.

De eerste fase van het plan (2002 tot de eerste helft van 2003) bevat een allesomvattende hervorming van het veiligheidsbeleid, Israelische terugtrekking naar hun positie van voor 28 september 2000 indien de veiligheidssituatie verbetert en steun voor het houden van vrije, eerlijke en geloofwaardige Palestijnse verkiezingen begin 2003, gebaseerd op aanbevelingen die zijn vastgesteld door de Internationale Taakgroep voor Palestijnse Hervormingen van het Kwartet.

In de tweede fase van het plan (2003) dienen de inspanningen van het Kwartet gericht te zijn op de mogelijkheid een Palestijnse staat op te richten met voorlopige grenzen en gebaseerd op een nieuwe grondwet, als een stap op weg naar een permanente oplossing.

In de laatste fase (2004-5) voorziet het plan in Israelisch-Palestijnse onderhandelingen gericht op het in 2005 bereiken van een permanente oplossing. Dit betekent dat de in 1967 begonnen Israelische bezetting door middel van een door de partijen onderhandelde regeling wordt beëindigd op basis van VN-resoluties 242 en 338 en een Israelische terugtrekking achter veilige en erkende grenzen.

Het Kwartet verwelkomt het rapport over de Palestijnse hervormingen, opgesteld door de Taakgroep en neemt er kennis van dat in een korte tijd en onder erg moeilijke omstandigheden een aantal belangrijke doelstellingen is gerealiseerd, met name op het gebied van de financiële hervormingen. Onder toezicht van het Kwartet zal de Taakgroep zijn werk voor steun aan de Palestijnse hervormingen voortzetten.

De pogingen tot hervorming van de Palestijnse samenleving en het politieke proces moeten ook Israelische maatregelen bevatten – verenigbaar met Israels legitieme veiligheidsbehoeften – om het leven van de Palestijnen te verbeteren. Dit onder andere door het doen hervatten van de normale economische activiteit, het faciliteren van vervoer van goederen, personen en essentiële dienstem en het opheffen van uitgaansverboden en afsluitingen. Samenhangend met transparante en verantwoordelijke Palestijnse budgetafspraken, verwelkomt het Kwartet Israels besluit om het sinds september 2000 ingehouden deel van de Palestijnse btw en invoerrechten over te maken en roept Israel op dit proces te continueren.En overeenkomstig de aanbevelingen van de Mitchell Commissie dient Israel zijn nederzettingenpolitiek in de bezette gebieden te stoppen.

Het Kwartet roept Israel en de Palestijnen op de verslechterende humanitaire situatie in de Westoever en Gaza snel te doen verbeteren. Met name Israel moet volledige, veilige en ongehinderde toegang garanderen aan internationale en humanitaire functionarissen.

Herhalend dat het van doorslaggevende belang is dat de rust blijvend wordt hersteld door een allesomvattend succes op veiligheidsgebied, roept het Kwartet de Palestijnen op met de VS en regionale partners samen te werken aan de hervorming van de Palestijnse veiligheidsdiensten, de versterking van het politietoezicht en de terreur aan te pakken, die de legitieme aspiraties van de burgerbevolking ernstig heeft ondermijnd. Israeli’s en Palestijnen moeten de samenwerking op veiligheidsgebied hervatten en Israel dient wederkerige stappen te ondernemen als de Palestijnen werken aan het bestrijden van het terrorisme in al zijn vormen.