Minister Kaag hanteert zelfde budget bijdrage aan UNRWA

IN NEDERLAND / Door: ELKAN VAN DER RAAF / 22 dec 2020 TWEEDE KAMER UNRWA

Voor dit jaar hanteert Nederland hetzelfde bedrag voor de bijdrage aan UNRWA. De VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen kan daarmee net als voorgaande jaren op 19 miljoen euro van de Nederlandse regering rekenen.

In een brief aan de Tweede Kamer erkent minister van Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag dat op humanitaire hulp de uitgaven hoger uitvallen dan begroot. “De aanvullende bijdrage aan UNRWA wordt zoals in voorgaande jaren geleverd om de continuïteit van de dienstverlening door UNRWA te garanderen”, zo schrijft de minister. De extra bijdrage aan UNRWA wordt bekostigd door te schuiven vanuit het instrument bijdragen Noodhulpprogramma’s.

De afgelopen paar jaar was sprake van een jaarlijkse toezegging van 13 miljoen waar dan een aanvullende bijdrage van 6 miljoen bijkwam, oftewel bij elkaar 19 miljoen euro. Voor het jaar 2020 wordt dezelfde methode gehanteerd.

De aanvullende bijdrage aan UNRWA – in lijn met voorgaande jaren – komt ten tijde dat de VN-organisatie in financieel noodweer zit. Onder president Donald Trump stopten de Verenigde Staten met het financieel steunen van de vluchtelingenorganisatie en UNRWA ontvangt ook minder geld van de Arabische wereld.

“UNRWA kampt met een ernstig financieringstekort dat voortzetting van de dienstverlening ondermijnt”, zo schrijft minister Kaag aan de Kamer in een uiteenzetting over additionele hulpmiddelen. “Daarbovenop komen nog de gevolgen van de COVID-19 pandemie die nu ook Gaza en de Palestijnse vluchtelingenkampen elders heeft bereikt. Het vernieuwde topmanagement van UNRWA zet alle zeilen bij om de organisatie extern én intern vlot te trekken. Daarbij vormen de overeengekomen hervormingen de rode draad. Met deze reguliere eindejaarsbijdrage komt de totale Nederlandse financiering aan UNRWA in 2020 op het jaarlijks (gemiddeld) niveau van het afgelopen decennium.”

Steun aan UNRWA niet onomstreden

De Nederlandse steun aan UNRWA is niet onomstreden. In 2018 maakte minister Kaag reeds toegezegd geld versneld over naar aanleiding van financiële problemen bij UNRWA. Dit leidde tot Kamervragen van drie van de vier coalitiepartijen. Naar verluidt had de minister van Ontwikkelingssamenwerking een half uur na een coalitieoverleg het groene licht gegeven voor de beschikbaarstelling, zonder dit tijdens die eerdere vergadering te hebben besproken. Dit tot irritatie en verbazing bij de rest van de coalitie, die dus niet op de hoogte was.

In 2019 zette Nederland de bijdrage aan UNRWA tijdelijk stop naar aanleiding van een corruptieschandaal. De top van de omstreden vluchtelingenorganisatie zou zich schuldig maken aan integriteitsschendingen en corruptie. Een kleine kring binnen het management, waaronder toenmalig secretaris-generaal Pierre Krähenbühl, zou onder meer betrokken zijn bij “machtsmisbruik voor persoonlijk gewin en het onderdrukken van afwijkende meningen”. Ook zou Krähenbühl zijn positie gebruiken om excessief te reizen met zijn adviseur, met wie hij “meer dan een professionele relatie” heeft.

Al tijdens het onderzoek naar de misstanden liet minister Kaag weten dat het Kabinet voornemens was de Nederlandse bijdrage aan UNRWA de komende jaren voort te zetten. De minister benadrukte toen dat de dienstverlening van de VN-organisatie van “essentieel belang” is. De VN-organisatie verleent basisvoorzieningen aan ruim 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen. Dat er inmiddels sprake is van zoveel vluchtelingen, komt omdat UNRWA de vluchtelingenstatus verleent aan nakomelingen en niet bijdraagt aan integratie in de gastlanden.

Eind 2019 concludeerde de Nederlandse regering dat de VN en UNRWA “inmiddels de nodige vervolgacties genomen” hadden en werd de financiële steun hervat. Naast de reeds toegezegde 13 miljoen werd net als de jaren daarvoor 6 miljoen extra euro overgemaakt aan de VN-organisatie. Dit jaar worden dezelfde bedragen gehanteerd.

CIDI: UNRWA houdt problemen in stand

UNRWA houdt problemen in stand, in plaats van deze op te lossen. De ongezonde, corrupte organisatie staat politieke en economische integratie van Palestijnen in de Arabische wereld in de weg. Inmiddels bestempelt UNRWA al meer dan vijf miljoen mensen als “Palestijnse vluchtelingen”, terwijl er naar schatting nog maar 30.000 tot 50.000 ‘echte’ vluchtelingen in leven zijn. Dat dient geen enkel humanitair doel, maar is een politiek wapen in de strijd tegen de staat Israel en tegen elke werkbare vredesoplossing. Daarom moet UNRWA worden gesaneerd en geleidelijk worden opgeheven.

UNRWA draait de Palestijnen een rad voor de ogen door de illusie van een “terugkeer” naar de dorpen van hun (overgroot)ouders in stand te houden. De organisatie biedt kinderen onderwijs, maar vervolgens mogen ze van hun Arabische “gastlanden” niet integreren in de arbeidsmarkt en blijven zij afhankelijk van internationale hulp in plaats van zelf voor hun levensonderhoud te zorgen.

Noot: In een eerdere versie van dit artikel werd gesteld dat het totale bedrag niet 19, maar 26 miljoen euro betrof. De informatie zoals vermeld op openaid.nl, een website die inzicht biedt met betrekking tot door de Nederlandse regering gesteunde ontwikkelingssamenwerkingsprojecten, bleek niet te kloppen.