Nederland doet opnieuw mee aan anti-Israëlobsessie bij VN-Mensenrechtenraad

Zoals gebruikelijk was Israël deze week weer de zondebok bij de VN-Mensenrechtenraad. Er werden vier moties met betrekking tot de Joodse staat aangenomen. Nederland stemde voor drie van de vier resoluties.

Israël is het enige land ter wereld dat een vast agendapunt is bij de vergaderingen van de VN-Mensenrechtenraad. Onder agendapunt 7 komt het onderwerp “Israël en de mensenrechtensituatie in Palestina en andere bezette Arabische gebieden” standaard tijdens elke sessie aan de orde. Geen enkel ander land wordt zo onder de loep genomen door de UNHRC. De Mensenrechtenraad heeft Israël in meer resoluties veroordeeld dan alle andere landen in de wereld bij elkaar.

Deze sessie bij het VN-orgaan in Geneve was geen uitzondering. Onder agenda-item 7 werden dit keer drie resoluties behandeld. Nederland stemde voor twee van de drie resoluties. Het nam aanvankelijk zitting in de VN-Mensenrechtenraad onder het mom van het orgaan van binnenuit hervormen. Nederland heeft zich dan ook bij uitgesproken tegen agenda-item 7, dat een “historische anomalie” is. Het vaste agendapunt heeft geleid tot een “onacceptabele en disproportionele behandeling van Israël”. De Nederlandse VN-vertegenwoordiging benadrukt dat deze opvatting over het vaste agendapunt al jaren de positie van Nederland is. “Alle landen langs dezelfde objectieve meetlat”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok op Twitter. Ondanks de mooie woorden, stemt Nederland mee met resoluties onder agenda-item 7 en deze week was dat opnieuw het geval.

Resolutie A/HRC/46/L.16 veroordeelt de Israëlische bezetting van de Golan. In 1967 veroverde Israël deze Hoogvlakte op Syrië tijdens de Zesdaagse Oorlog. De resolutie stelt dat Israël “op systematische en voortdurende wijze de fundamentele mensenrechten van Syrische inwoners op de bezette Syrische Golan schendt”. In meerdere paragrafen wordt met detail ingegaan op wat deze schendingen zouden zijn. Zo wordt een windmolenproject, wat bij moet dragen aan groene energie in de regio, veroordeeld in de tekst. Het is de vraag wat de VN-Mensenrechtenraad zou zeggen als Israël geen elektriciteit aan de inwoners van de Golan zou leveren. De Nederlandse VN-vertegenwoordiging zag dan ook in dat de inhoud van deze resolutie kant noch wal raakt en stemde tegen.

Resolutie A/HRC/46/L.18 bepleit het “zelfbeschikkingsrecht van het Palestijnse volk”. De tekst hekelt de voortdurende uitbreidingen van nederzettingen door Israël en betreurt dat na meer dan vijftig jaar bezetting van de Westelijke Jordaanoever, die Israël in 1967 op Jordanië veroverde, nog steeds geen tweestatenoplossing is bereikt. Palestijnse acties die het bereiken van een oplossing bemoeilijken worden in de motie echter niet benoemd. Nederland stemde voor deze resolutie.

Resolutie A/HRC/46/L.30 veroordeelt de “Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem en de bezette Syrische Golan”. De Israëlische nederzettingen worden al in de vorige resolutie veroordeeld, en hieruit blijkt dan ook hoe obsessief de VN-Mensenrechtenraad zich bezighoudt met Israël. Nederland stemde voor deze resolutie.

Bahrein onthoudt zich van stemming, Nederland stemt voor

Voor de met Israël geobsedeerden waren de resoluties onder agendapunt 7 dit keer niet genoeg. Deze sessie bij de Mensenrechtenraad werd ook een motie met betrekking tot de Joodse staat onder agendapunt 2 behandeld. Resolutie A/HRC/46/L.31 wijdde niet minder dan 19 paragrafen aan Israël. Raketaanvallen op Israël werden in één paragraaf genoemd, zonder te benoemen wie achter deze beschietingen zit. Niet vreemd, gezien de tekst geschreven is door de Palestijnse vertegenwoordiging met steun van Pakistan en Venezuela. Mensenrechtenschendingen door de Palestijnse Autoriteit naar haar eigen bevolking toe worden dan ook volkomen genegeerd in de motie.

De resolutie ging zelfs Bahrein te ver, dat lid is van de Arabische Liga en vrijwel altijd voor veroordelingen van Israël bij de Mensenrechtenraad stemt. Dit keer onthield de Golfstaat zich echter van stemming als signaal tegen deze anti-Israëlobsessie. Nederland stemde echter voor de resolutie. In totaal stemden 22 landen voor en 6 tegen, met 8 onthoudingen. 

Met zijn voorstem draagt Nederland bij aan het wegkijken van mensenrechtenschendingen gepleegd tegen de Palestijnse bevolking door de PA en andere Palestijnse groeperingen. De onderdrukking van seksuele minderheden, critici en de inzet van kindsoldaten door terreurgroepen als Hamas – dat dit allemaal wordt weggelaten in de resolutie laat de Nederlandse VN-vertegenwoordiging koud.

Niet alleen houdt de Nederlandse VN-vertegenwoordiger ondanks de mooie woorden van minister Blok agendapunt 7 in stand, het negeert ook nog eens de wens van de democratisch gekozen Tweede Kamer. Steeds weer lappen de diplomaten die Nederland vertegenwoordigen de door het Nederlandse parlement aangenomen motie aan hun laars, die oproept tot het stelling nemen tegen landen die op disproportionele wijze Israël agenderen bij de VN.

Aanvankelijk was coalitiepartij ChristenUnie tegen de zitting van Nederland in de Mensenrechtenraad. De partij veranderde echter van opvatting na de toezegging van minister Blok dat Nederland zich zou inzetten voor hervorming van de raad, waaronder de negatieve obsessie met Israël. Uit het stemgedrag van de Nederlandse vertegenwoordiging van de VN blijkt echter dat Nederland meedoet aan het anti-Israëlcircus bij de Mensenrechtenraad. In woord zegt de Nederlandse regering zich in te zetten voor het schrappen van het beruchte agenda-item 7, in daad houdt Nederland agenda-item 7 in stand door voor resoluties onder dit agendapunt te stemmen.