Rechten en plichten na Hebron

Het protocol over Hebron dat Israel en de Palestijnen vorige week sloten bevat naast het protocol zelf ook een korte samenvatting, die Dennis Ross op verzoek van premier Netanjahoe en de Palestijnse leider Arafat opstelde. In deze zgn. Note for the Record zijn in het kort de wederzijdse rechten en plichten genoemd van beide partijen. Tevens is aan het protocol de brief van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Warren Christopher aan de Israelische premier toegevoegd, waarin deze Amerika’s verantwoordelijkheden voor de veiligheid van Israel herbevestigt. Hieronder de integrale teksten van beide stukken.

Note for the Record

Wederzijdse toezeggingen.

De twee leiders waren het er over eens, dat het Oslo-vredesproces tot een succesvol einde dient te worden gebracht. Beide partijen, die de interim-overeenkomst onderschrijven, hebben belangen en verplichtingen. Daarom hebben de twee leiders hun verplichtingen ter implementatie van de interim-overeenkomst op basis van wederkerigheid opnieuw bevestigd en in deze context elkaar de volgende toezeggingen gedaan:

Israelische verantwoordelijkheden

Israel herbevestigt zijn verplichtingen met betrekking tot de volgende maatregelen en principes conform de interim-overeenkomst. Deze betreffen de implementatie van de:

 • 1. Verdere gefaseerde hergroepering. De eerste fase van verdere hergroepering zal worden voltooid in de eerste week van maart.
 • 2. Vrijlating van gevangenen. Kwesties betreffende het vrijlaten van gevangenen zullen worden behandeld in overeen- stemming met de bepalingen en procedures van de interim-overeenkomst, inclusief Annex VII.

Er dient nog onderhandeld te worden over de:

 • 3.Resterende zaken van de interim-overeenkomst. De onderhandelingen hierover zullen onmiddellijk worden hervat. Zij zullen gelijktijdig en naast elkaar plaatsvinden. Het betreft: veilige doorgang, het vliegveld van Gaza, de haven van Gaza, doorgangen, economische, financiële, burgelijke en veiligheidskwesties en de betrekkingen tussen de twee volken.
 • 4.Permanente status. Onderhandelingen over de permanente status zullen worden hervat binnen twee maanden na de implementatie van het Hebron-protocol.

Palestijnse verantwoordelijkheden

De Palestijnen herbevestigen hun verplichtingen met betrekking tot de volgende maatregelen en principes conform de interim-overeenkomst. Deze betreffen de:

 • 1. Voltooiing van het proces tot wijziging van het Palestijns Nationale Handvest.
 • 2. Het bestrijden van terrorisme en het voorkomen van geweld:
  • a. Het versterken van de samenwerking op het gebied van veiligheid.
  • b. Het voorkomen van oproepen tot geweld en vijandige propaganda, zoals omschreven in Artikel XXII van de interim-overeenkomst.
  • c. Het systematisch en effectief bestrijden van terroristische organisaties en hun infra- structuur.
  • d. De aanhouding, vervolging en bestraffing van terroristen.
  • e. Verzoeken om uitlevering van verdachten zullen worden behandeld overeenkomstig Artikel II(7)(f) van Annex IV bij de interim-overeenkomst.
  • f. Het in beslag nemen van illegale vuurwapens.
 • 3. De omvang van de Palestijnse politiemacht zal in overeen- stemming zijn met de interim-overeenkomst.
 • 4. De uitoefening van Palestijnse regeringsactiviteiten en de plaats van Palestijnse regeringsg- ebouwen zullen uitgevoerd worden conform de interim-overeenkomst.

De bovenstaande verplichtingen zullen onmiddellijk en tegelijk worden uitgevoerd.

Andere kwesties.

Het staat ieder van de twee partijen vrij om andere, niet hierboven omschreven kwesties die betrekking hebben op de interim-overeenkomst en op de verplichtingen van beide zijden voortkomend uit de interim-overeenkomst aan de orde te stellen.

Brief

Brief van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Christopher, te overhandigen aan premier Benjamin Netanjahoe bij de ondertekening van het Hebron-Protocol.

Ik wil u persoonlijk feliciteren met de succescolle afronding van het “Protocol betreffende de hergroepering in Hebron”. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het Oslo-vredesproces en bevestigt opnieuw mijn overtuiging dat een rechtvaardige en blijvende vrede tussen Israeli’s en Palestijnen in de nabije toekomst een feit zal zijn.

In dit verband kan ik u verzekeren, dat het het Amerikaanse beleid blijft om de volledige implementatie van de interim-overeenkomst in alle onderdelen te ondersteunen en te bevorderen. Het is onze bedoeling onze inspanningen om te helpen bij de uitvoering van alle hangende verplichtingen door beide partijen te continueren in een sfeer van samenwerking en op basis van wederkerigheid.

Als onderdeel van dat proces heb ik voorzitter Arafat gewezen op de dwingende noodzaak voor de Palestijnse Autoriteit om alles in het werk te stellen de openbare orde en interne veiligheid te garanderen op de Westoever en in de Gazastrook.

Ik heb hem er nadrukkelijk op gewezen dat het daadwerkelijk uitvoeren van deze belangrijke verantwoordelijkheid een uiterst gevoelig fundament is voor de voltooiing van de imple- mentatie van de interim-overeenkomst en van het hele vredesproces.

Ik hecht er aan u in deze context mee te delen, dat ik voorzitter Arafat heb ingelicht over de Amerikaanse standpunten betreffende de hergroepering van de Israelische strijdkrachten, het aanwijzen van specifiek militaire locaties en het overdragen van aanvullende bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan de Palestijnse Autoriteit. In dit verband heb ik onze overtui- ging overgebracht, dat de eerste fase van verdere hergroeperingen zo snel mogelijk dient plaats te vinden en dat alle drie de fasen van verdere hergroeperingen voltooid dienen te zijn binnen twaalf maanden na de implementatie van de eerste fase van de hergroepering, maar in geen geval later dan medio 1998.

Mijnheer de minister-president, u kunt er van verzekerd zijn, dat de Amerikaanse verplichtingen met betrekking tot de veiligheid van Israel onwrikbaar zijn en een funda- mentele hoeksteen voor onze speciale verstandhouding vormen. De kern van onze opvat- tingen over vrede, waaronder ook de onderhandelingen vallen over de implementatie van de overeenkomsten tussen Israel en zijn Arabische partners, is altijd een erkenning van Israels veiligheidseisen geweest. Bovendien blijft een kenmerk van de Amerikaanse politiek onze verplichting om samen te werken om tegemoet te komen aan de veiligheidseisen, zoals Israel die omschrijft. Tenslotte wil ik onze opvatting herhalen, dat Israel recht heeft op veilige en verdedigbare grenzen, waarover rechtstreeks met zijn buren dient te worden onderhandeld en waarover overeenstemming dient te worden bereikt.