Richtlijnen van de regering-Barak

Hieronder volgen delen van de regeringsverklaring die premier Barak op 6 juli jl. heeft uitgegeven.

Algemeen
1.2 De Regering van Israel zal zich inzetten voor het op vreedzame wijze beëindigen van het Arabisch-Israelisch conflict en zal zich sterk maken voor Israels nationale veiligheid, integriteit en ontwikkeling. De Regering zal ernaar streven vrede te bereiken gebaseerd op wederzijds respect, terwijl zij daarbij de veiligheid en andere vitale belangen van de staat en de persoonlijke veiligheid van haar burgers verzekert.

1.3 De Regering zal werken aan nationale eenheid – en daarbij alle burgers van Israel samenbrengen en bouwen aan tolerantie, gematigdheid en respect voor anderen – en ook aan het overbruggen van de kloven tussen de bevolkingsgroepen, om hoop te geven op een betere toekomst voor alle burgers van de staat, Arabieren en Joden, seculier en religieus.

Vrede, Veiligheid en Buitenlandse Betrekkingen
2.1 De Regering vindt vrede van fundamentele waarde voor het leven in Israel, waarvan de bronnen uitgaan van de visie van de Profeten, zoals neergelegd in de Onafhankelijkheids-verklaring en in het voordurende verlangen van het Israelische volk naar vrede en veiligheid. De Regering gelooft dat het mogelijk is een einde te maken aan de geweldsspiraal in onze regio. De kracht van het Israelische leger (IDF) en onze kracht over het algemeen, de afschrikkingscapaciteit van de staat en het verlangen naar stabiliteit in het Midden-Oosten vormen een sterke basis voor het sluiten van vrede; een vrede die het mogelijk zal maken om meer te investeren in economische en sociale ontwikkeling.

2.2 Vrede maakt deel uit van het nationale veiligheidsconcept en de buitenlandse betrekkingen van Israel. De afspraken en vredesverdragen waar Israel partner in zal zijn, zullen gebaseerd zijn op het behoud van de veiligheid en de nationale belangen van Israel, en gedragen worden door de brede steun van de Israelische bevolking.

2.3 De Regering zal verder bouwen aan de kracht van het IDF als verdedigingsleger en als afschrikkingsmacht.

2.4 De Regering zal een totale oorlog voeren tegen terroristische bewegingen en tegen hen die terreuraanslagen voorbereiden of uitvoeren en garandeert de persoonlijke veiligheid van allen die in Israel wonen.

2.5 Als onderdeel van het vredesbeleid zal de Regering zich inzetten om mechanismen te ontwikkelen voor politieke, economische, wetenschappelijke en culturele samenwerking tussen de volken in de regio.

2.6 De Regering zal zich inzetten om de onderhandelingen met de Palestijnen te versnellen, daarbij uitgaand van het bestaande proces en gericht op het afsluiten van het conflict met een definitief akkoord dat de veiligheid en vitale belangen van Israel garandeert. Het definitieve akkoord met de Palestijnen zal ter goedkeuring aan een referendum worden onderworpen.

2.7 De Regering zal de overeenkomsten die Israel met de Palestijnen heeft gesloten nakomen en uitvoeren, en er tegelijkertijd op staan dat de Palestijnse Autoriteit deze overeenkomsten ook nakomt en uitvoert.

2.8 De Regering zal de onderhandelingen met Syrië hervatten met het doel tot een vredesverdrag met dat land te komen. Het moet een alomvattende vrede zijn die de veiligheid van Israel ten goede komt en die uitgaat van de Resoluties 242 en 338 van de VN Veiligheidsraad en van een normale relatie tussen twee buurlanden, die naast elkaar in vrede leven. Het vredesverdrag met Syrië zal ter goedkeuring aan een referendum worden onderworpen.

2.9 De Regering zal zich inspannen om het IDF terug te trekken uit Libanon, daarbij het welzijn en de veiligheid van de burgers in het noorden garanderend en tegelijkertijd een vredesverdrag met Libanon nastrevend.

2.10 De Regering beschouwt Egypte, Jordanië en de Palestijnse Autoriteit als belangrijke partners bij de inspanningen om vrede in onze regio te bereiken, en zij zal een voortdurende politieke dialoog met elk van hen voeren. De Regering zal zich ook inzetten om wederzijds begrip en vriendschap alsook de ontwikkeling van economie, handel en toerisme tussen het Israelische volk en het Egyptische, Jordaanse en Palestijnse volk te bevorderen.

2.11 De Regering zal een voortdurende dialoog voeren met de Verenigde Staten over het definitieve akkoord. Deze dialoog zal ook Amerikaanse politieke, economische en militaire steun aan Israel behelzen. De Regering zal zich inzetten voor verdieping van de speciale vriendschap tussen de VS en Israel, en voor continuering en groei van de strategische samenwerking met de VS.

2.12 De Regering zal zich inzetten voor versterking en verbetering van de banden met de Europese Unie en haar lidstaten. De Regering streeft ook versterking van haar banden met Rusland, het GOS en China na, alsook met de gehele internationale gemeenschap.

2.13 De Regering zal er alles aan doen wat in haar vermogen ligt om Israelische krijgsgevangenen en vermiste soldaten vrij te krijgen en naar Israel terug te brengen.

Jeruzalem
3.1 Groot-Jeruzalem, de eeuwige hoofdstad van Israel, zal verenigd en één geheel blijven onder Israelisch bestuur.

3.2 Aanhangers van alle godsdiensten wordt de vrije toegang tot de heilige plaatsen en vrijheid van godsdient gegarandeerd.

3.3 De Regering zal zich inzetten voor de ontwikkeling en welvaart van Jeruzalem en voor zijn verdere opbouw, ten behoeve van het welzijn van al zijn inwoners.

Vestiging
4.1 De Regering beziet alle soorten van vestiging als een gewaardeerde sociale en nationale onderneming, en zal haar best doen beter het hoofd te bieden aan de moeilijkheden en uitdagin-gen waarvoor zij gesteld worden.

4.2 Tot het moment dat de status van de Joodse gemeenschappen in Judea, Samaria en Gaza is vastgesteld binnen het raamwerk van een definitief akkoord, zullen er geen nieuwe gemeenschappen worden gebouwd noch zal tegen bestaande gemeenschappen op nadelige wijze worden opgetreden.

4.3 De Regering zal zich inzetten om de veiligheid van de Joodse inwoners van Judea, Samaria en Gaza te verzekeren en om hen te voorzien van de gewone overheids- en gemeentevoorzieningen, net zoals de inwoners van alle andere gemeenschappen in Israel die krijgen. De Regering zal een antwoord formuleren op de voortgaande ontwikkelingsbehoeften van bestaande gemeenschappen. Er zal één socio-economische standaard gelden voor alle gemeenschappen waar zij zich ook bevinden.

Religie
10.1 De Regering erkent de noodzaak tot een oplossing te komen voor de relatie tussen godsdienst en staat, door middel van dialoog en het sluiten van een verbond tussen de religieuze en de seculiere bevolkingsgroepen, die zijn basis moet vinden in consensus, uitgaande van wederzijdse tolerantie en die alle delen van de samenleving samenbrengt.

Het kabinet

Premier en Defensie: Ehoed Barak (Israel Eén)
Buitenlandse Zaken: David Levy, tevens vice-premier (Israel Eén)
Financiën: Avraham Shochat (Israel Eén)
Binnenlandse Zaken: Natan Sharansky (Yisrael Ba’aliya)
Openbare Veiligheid: Sjlomo Ben-Ami (Israel Eén)
Justitie: Jossi Beilin (Israel Eén)
Onderwijs: Jossi Sarid (Meretz)
Huisvesting: Jitschak Levy (Nationaal-Religieuze Partij)
Religieuze Zaken: Jitschak Cohen (Sjas)
Volksgezondheid: Sjlomo Benizri (Sjas)
Werkgelegenheid en Sociale Zaken: Elijahoe Yishai (Sjas)
Industrie en Handel: Ran Cohen (Meretz)
Regionale Samenwerking: Sjimon Peres (Israel Eén)
Transport: Jitschak Mordechai, tevens vice-premier (Partij van het Centrum)
Communicatie: Benjamin Ben-Eliezer, tevens vice-premier (Israel Eén)
Nationale Infrastructuur: Eli Suissa (Sjas)
Milieu: Dalia Itzik (Israel Eén)
Minister in het Bureau van de Premier, verantwoordelijk voor Jeruzalem: Haim Ramon (Israel Eén)
Landbouw, Wetenschap, Toerisme en Absorptie: portefeuilles voorlopig beheerd door Ehoed Barak