Category: CIDI antisemitismemonitor

Antisemitismerapport 2007

Antisemitismerapport 2007

Na een uitzonderlijke piek in 2006, laat het jaar 2007 een forse daling zien van antisemitische incidenten in Nederland. Het aantal is zelfs lager dan het niveau van 2005. Een verheugend resultaat, waar echter wel kanttekeningen bij geplaatst kunnen worden.

Read more ›
Antisemitismerapport 2006 en jan-mei 2007

Antisemitismerapport 2006 en jan-mei 2007

Het jaar 2006 laat een aanzienlijke toename zien van antisemitisme in Nederland. Het aantal incidenten is ten opzichte van 2005 gestegen met 64%. In 2005 rapporteerde het CIDI 159 gemelde gevallen van antisemitisme, in 2006 zijn dat er 261.

Read more ›
Antisemitismerapport 2005 en jan-mei 2006

Antisemitismerapport 2005 en jan-mei 2006

Met een totaal aantal incidenten van 159 is het niveau terug naar het jaar 2001. Het zit daar zelfs nog onder. Het grote verschil met de voorgaande drie jaren, toen het aantal incidenten hoog was, is vooral te danken aan het geringe aantal e-mails en de afname van het aantal scheldpartijen.

Read more ›
Antisemitismerapport 2004 en jan-mei 2005

Antisemitismerapport 2004 en jan-mei 2005

Vorig jaar (2003) constateerde CIDI een lichte daling van het aantal geregistreerde incidenten. Dit jaar (2004) is het aantal vrijwel op hetzelfde niveau. CIDI is ervan overtuigd dat deze daling mede te danken is aan het feit, dat zowel op overheidsniveau als op NGO-niveau de bestrijding van antisemitisme op de agenda is blijven staan.

Read more ›
Antisemitismerapport 2003 en jan-mei 2004

Antisemitismerapport 2003 en jan-mei 2004

Het jaaroverzicht over 2003 laat een wat positiever beeld zien dan over 2002, toen het aantal incidenten een scherpe stijging van 140% vertoonde. Vanaf 2000 nam het aantal antisemitische voorvallen toe en werd ook de aard ernstiger. Die trend lijkt dit jaar te zijn doorbroken.

Read more ›
Antisemitismerapport 2002 en jan-mei 2003

Antisemitismerapport 2002 en jan-mei 2003

Vorig jaar signaleerde CIDI een steeds antisemitischer klimaat, met name omdat uitingen in elke sector van de samenleving zichtbaar werden: werksfeer, onderwijs, sport, internet, emails. Over het gehele jaar 2002 is daarin weinig verandering gekomen.

Read more ›
Antisemitismerapport  2001 en jan-mei 2002

Antisemitismerapport 2001 en jan-mei 2002

Uit de geringe maatschappelijke reactie op de uitingen van antisemitisme moet geconcludeerd worden, dat er binnen de samenleving een gewenningsproces is opgetreden. Een parallel dringt zich op met andere vormen van criminaliteit, die wel in toenemende mate geregistreerd worden, maar minder dan ooit voor de rechter komen. Dreigementen met geweld en fysieke geweldplegingen worden, ook als het niet om antisemitisme […]

Read more ›
Antisemitismerapport  2000

Antisemitismerapport 2000

Op grond van het overzicht 2000 ten opzichte van 1999 kan echter worden geconstateerd dat niet alleen het aantal antisemitische incidenten is toegenomen, maar ook de aard ervan ernstiger is. In 2000 vonden er 32 scheldpartijen plaats, werden 6 synagogen beklad of waren een doelwit, werden er twee begraafplaatsen beklad en waren er 6 incidenten met fysiek geweld of dreiging […]

Read more ›
Antisemitismerapport 1999

Antisemitismerapport 1999

Het aantal incidenten is – uitgezonderd internet – in 1999 licht gestegen. Het aantal antisemitische uitingen op internet is bijna verdrievoudigd: over de verslagperiode maart 1998/maart 1999 meldde het Meldpunt Discriminatie Internet 31 antisemitische uitingen; over de verslagperiode januari-december 1999 zijn dat er 91 (er is dus wel sprake van enige overlapping). Opvallend is de toename van het aantal incidenten […]

Read more ›
Antisemitismerapport 1998

Antisemitismerapport 1998

Het aantal antisemitische incidenten is ten opzichte van 1997 gelijk blijven. Toen was er sprake van een duidelijke toename ten opzichte van 1996. Ook de aard van de incidenten is vergelijkbaar met die uit 1997. Verheugend is dat extreem-rechtse partijen bij de gemeenteraads- en parlementsverkiezingen vrijwel zijn weggevaagd. Belangrijk in dit kader is ook dat de extreem-rechtse partij CP’86 verboden […]

Read more ›