Seminar Holocausteducatie: nu inschrijven

gr15

Binnenkort is het weer mogelijk deel te nemen aan het  Engelstalige seminar ‘Lesgeven over WOII en de Holocaust’. Deelnemers volgen dit seminar  aan de International  School van Yad Vashem, het Holocaustmuseum in Jeruzalem. Deze studiereis wordt georganiseerd door het CIDI voor docenten middelbaar onderwijs en anderen die lesgeven over dit onderwerp. Gegadigden kunnen zich nu opgeven voor de winterreis, van 27 december 2013 tot 5 januari 2014.

Het doel van dit seminar is uitwisseling van ideeën en ervaringen, verdieping van historische kennis en het vertrouwd raken met nieuwe leermiddelen en methodes om verleden en heden op een aansprekende manier voor leerlingen aan elkaar te verbinden. Uitgangspunt hiervoor is de Nederlandse context, met een sterke nadruk op het belang van racismebestrijding en een besef van de waarde van mensenrechten en met aandacht voor de rollen slachtoffer, dader en omstander.

Dit seminar is een vervolg op vergelijkbare studiereizen eind 2007, begin 2008, februari en juli 2010, eind 2011 en eind 2012. Deelnemers van de eerste seminars richtten na terugkeer het Platform Educatie WOII en Sjoa (http://www.holocausteducatie.nl) op, met het doel de in Yad Vashem opgedane kennis uit te bouwen en door te geven. In bijeenkomsten en middels de website werken zij samen aan projecten, zij houden contact en wisselen ervaringen, lesmateriaal en best practices uit.

Het seminar wordt georganiseerd door medewerkers van CIDI en de International School of Holocaust Studies van Yad Vashem en gaat uit van een actieve inbreng van de deelnemers. De reis wordt voorbereid tijdens een seminar in Vught, dat is gepland voor zondag 24 november, en afgerond met een terugkomseminar. Aan dit seminar kunnen circa 25 docenten deelnemen. Het streven is een gemengde groep samen te stellen van docenten met meer en minder ervaring, werkzaam op verschillende schooltypes en educatieve instellingen, en met verschillende achtergronden. De voorkeur gaat uit naar docenten die lesgeven over de Tweede Wereldoorlog.  Het is de bedoeling dat van dit seminar een ‘olievlekwerking’ uitgaat, die aanhaakt op de ontwikkeling van het Platform.

De studiereis wordt financieel mogelijk gemaakt door Stichting Maror. Deelnemers hoeven daardoor slechts een klein deel van de kosten te betalen: € 500,-. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich langere tijd met het thema willen bezighouden en deel willen uitmaken van het Platform Educatie WOII en Sjoa.

Aanmelden? Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Klik hier voor het voorlopige programma.

De voorbereidingsbijeenkomst vindt plaats op zondag 24 november.

Het seminar vindt plaats van 27 december 2013 – 5 januari 2014.

U kunt zich tot uiterlijk 28 oktober aanmelden door het insturen van het aanmeldingsformulier en een motivatiebrief.

  

Voor overige vragen kunt een email sturen naar: g.muller@cidi.nl