Volledige vertalingen verdragen Abraham-akkoorden

IN ISRAEL / Door: J F / 16 sep 2020 BAHREIN NORMALISATIE VAE VREDESPROCES

Foto: AFP

Verklaring Abraham-akkoorden

Wij, ondergetekenden, erkennen het belang van het onderhouden en versterken van de vrede in het Midden-Oosten en in de wereld op basis van wederzijds begrip en coëxistentie, alsmede van respect voor de menselijke waardigheid en vrijheid, waaronder de vrijheid van godsdienst.

Wij moedigen inspanningen aan om interreligieuze en interculturele dialoog te bevorderen, om een cultuur van vrede tussen de drie Abrahamitische godsdiensten en de gehele mensheid te bevorderen.

Wij zijn van mening dat de beste manier om uitdagingen aan te gaan is door middel van samenwerking en dialoog, en dat de ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen tussen staten het belang van een duurzame vrede in het Midden-Oosten en in de wereld ten goede komt.

Wij streven naar tolerantie en respect voor ieder mens, om van deze wereld een plaats te maken waar iedereen met waardigheid en hoop kan leven, ongeacht ras, geloof of etnische afkomst.

Wij ondersteunen wetenschap, kunst, geneeskunde en handel om de mensheid te inspireren, menselijk potentieel te maximaliseren en naties dichter bij elkaar te brengen.

We streven een einde te maken aan radicalisering en conflicten om alle kinderen een betere toekomst te bieden.

Wij streven naar een visie van vrede, veiligheid en welvaart in het Midden-Oosten en over de hele wereld.

In deze geest verwelkomen wij de vooruitgang die reeds is geboekt bij het aanknopen van diplomatieke betrekkingen tussen Israel en haar buren in de regio volgens de beginselen van de Abraham-akkoorden, en zijn wij bemoedigd door deze vooruitgang. Wij zijn bemoedigd door de voortdurende inspanningen om dergelijke vriendschappelijke betrekkingen te consolideren en uit te breiden op basis van gedeelde belangen en een gezamenlijke inzet voor een betere toekomst.

 

Vredesverdrag Abraham-akkoorden [met VAE]

De regering van de Verenigde Arabische Emiraten en de regering van de Staat Israël (hierna “partijen” genoemd)

Geïnspireerd om een visie van een stabiele, vreedzame en welvarende regio in het Midden-Oosten te realiseren, ten behoeve van alle staten en volkeren in de regio;

Verlangend naar vrede, diplomatieke en vriendschappelijke betrekkingen, samenwerking en volledige normalisering van de banden tussen hen en hun volkeren tot stand te brengen, in overeenstemming met dit Verdrag, en samen een nieuwe weg uit te stippelen om het enorme potentieel van hun landen en van de regio te ontsluiten;

Overeenkomstig de “Gezamenlijke verklaring van de Verenigde Staten, de Staat Israël en de Verenigde Arabische Emiraten” (de “Abraham-akkoorden”), gedateerd 13 augustus 2020;

Gelovend dat de verdere ontwikkeling van vriendschappelijke betrekkingen overeenkomt met het belang van een duurzame vrede in het Midden-Oosten, en dat uitdagingen alleen effectief kunnen worden aangepakt door samenwerking en niet door conflicten;

Vastbesloten om te zorgen voor duurzame vrede, stabiliteit, veiligheid en welvaart voor hun beide staten en om hun dynamische en innovatieve economieën te ontwikkelen en te versterken;

Bevestigend dat zij zich gezamenlijk inzetten voor het normaliseren van de betrekkingen en het bevorderen van de stabiliteit door middel van diplomatiek engagement, meer economische samenwerking en andere nauwe coördinatie;

Tevens bevestigend dat zij er gezamenlijk van overtuigd zijn dat de totstandbrenging van vrede en volledige normalisatie tussen hen kan bijdragen tot de transformatie van het Midden-Oosten door de economische groei aan te zwengelen, technologische innovatie te bevorderen en nauwere betrekkingen tussen de mensen tot stand te brengen;

Erkennen dat het Arabische en het Joodse volk afstammen van een gemeenschappelijke voorouder, Abraham, en in die geest geïnspireerd zijn om in het Midden-Oosten een realiteit te bevorderen waarin moslims, Joden, christenen en volkeren van alle godsdiensten, denominaties, geloofsovertuigingen en nationaliteiten leven en zich inzetten voor een geest van co-existentie, wederzijds begrip en wederzijds respect;

Herinnerend aan de receptie van 28 januari 2020, waarop president Trump zijn Vredesvisie heeft gepresenteerd, en zich ertoe verbinden hun inspanningen voort te zetten om een rechtvaardige, alomvattende, realistische en duurzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict tot stand te brengen;

Herinnerend aan de vredesverdragen tussen de staat Israël en de Arabische Republiek Egypte en tussen de staat Israël en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, en vastbesloten samen te werken om via onderhandelingen een oplossing voor het Israelisch-Palestijnse conflict te vinden die beantwoordt aan de legitieme behoeften en aspiraties van beide volkeren, en om een alomvattende vrede, stabiliteit en welvaart in het Midden-Oosten te bevorderen;

Benadrukkend dat de normalisering van de Israelische en Emirati-betrekkingen in het belang is van beide volkeren en bijdraagt aan de vrede in het Midden-Oosten en de wereld;

Met diepe waardering voor de Verenigde Staten voor hun diepgaande bijdrage aan deze historische prestatie;

Zijn als volgt overeengekomen:

 1. Het tot stand brengen van vrede, diplomatieke betrekkingen en normalisering: Vrede, diplomatieke betrekkingen en volledige normalisering van de bilaterale banden tussen de Verenigde Arabische Emiraten en de Staat Israel worden hierbij tot stand gebracht.
 2. Algemene beginselen: Partijen laten zich in hun betrekkingen leiden door de bepalingen van het Handvest van de Verenigde Naties en de beginselen van het internationaal recht die de betrekkingen tussen de staten regelen. In het bijzonder erkennen en respecteren zij elkaars soevereiniteit en recht om in vrede en veiligheid te leven, ontwikkelen zij vriendschappelijke samenwerkingsbetrekkingen tussen hen en hun volkeren en regelen zij alle geschillen tussen hen met vreedzame middelen.
 3. Oprichting van ambassades: De partijen wisselen zo spoedig mogelijk na de ondertekening van dit verdrag residentiële ambassadeurs uit en onderhouden diplomatieke en consulaire betrekkingen overeenkomstig de toepasselijke regels van het internationaal recht.
 4. Vrede en stabiliteit: Partijen hechten groot belang aan wederzijds begrip, samenwerking en coördinatie op het gebied van vrede en stabiliteit, als fundamentele pijler van hun betrekkingen en als middel om die gebieden in het Midden-Oosten als geheel te versterken. Zij zeggen toe de nodige maatregelen te nemen om terroristische of vijandige activiteiten tegen elkaar op of vanuit hun respectieve grondgebieden te voorkomen, en ontkennen elke steun voor dergelijke activiteiten in het buitenland of het toestaan van dergelijke steun op of vanuit hun respectieve grondgebieden. Partijen erkennen het nieuwe tijdperk van onderlinge vrede en vriendschappelijke betrekkingen tussen hen, alsmede het belang van stabiliteit voor het welzijn van hun respectieve volkeren en van de regio, en zeggen toe deze zaken regelmatig te bespreken, en gedetailleerde overeenkomsten en regelingen inzake coördinatie en samenwerking te sluiten.
 5. Samenwerking en overeenkomsten op andere gebieden: Als integraal onderdeel van hun streven naar vrede, welvaart, diplomatieke en vriendschappelijke betrekkingen, samenwerking en volledige normalisering ,werken de partijen aan de bevordering van vrede, stabiliteit en welvaart in het gehele Midden-Oosten en aan de ontsluiting van het grote potentieel van hun landen en van de regio. Daartoe sluiten de partijen zo spoedig mogelijk bilaterale overeenkomsten op de volgende gebieden, alsmede op andere overeengekomen gebieden van wederzijds belang:

  – financiering en investeringen

  – burgerluchtvaart(visa) en consulaire diensten

  – innovatie, handel en economische betrekkingen

  – gezondheidszorg

  – wetenschap, technologie en vreedzaam gebruik van de ruimtevaart

  – toerisme, cultuur en sport

  – energie

  – milieu

  – onderwijs

  – maritieme regelingen

  – telecommunicatie en post

  – landbouw en voedselzekerheid

  – water

  – juridische samenwerking

  Overeenkomsten op deze gebieden die vóór de inwerkingtreding van dit Verdrag zijn gesloten, treden in werking met de inwerkingtreding van dit Verdrag, tenzij daarin anders is bepaald. Overeengekomen beginselen voor samenwerking op specifieke gebieden zijn aan dit Verdrag gehecht en maken daarvan een integraal deel uit.

 6. Wederzijds begrip en coëxistentie: Partijen verbinden zich ertoe wederzijds begrip, respect, coëxistentie en een cultuur van vrede tussen hun samenlevingen te bevorderen in de geest van hun gemeenschappelijke voorouder, Abraham, en het nieuwe tijdperk van vrede en vriendschappelijke betrekkingen dat door dit verdrag wordt ingeluid, onder meer door het cultiveren van intermenselijke programma’s, interreligieuze dialoog en culturele, academische, jeugd-, wetenschappelijke en andere uitwisselingen tussen hun volkeren. Zij sluiten de nodige overeenkomsten en regelingen inzake visa en consulaire diensten, en voeren deze uit om het reizen van hun respectieve onderdanen naar het grondgebied van de andere partij te vergemakkelijken en te beveiligen. Partijen werken samen om extremisme, dat haat en verdeeldheid in de hand werkt, en terrorisme en de rechtvaardiging daarvan tegen te gaan, onder meer door het voorkomen van radicalisering en rekrutering en door het bestrijden van het aanzetten tot haat en discriminatie. Zij werken aan de oprichting van een hoogwaardig Gezamenlijk Forum  voor Vrede en Coëxistentie, dat gewijd is aan de bevordering van deze doelstellingen.
 7. Strategische agenda voor het Midden-Oosten: Overeenkomstig de Abraham-akkoorden zijn de partijen bereid om samen met de Verenigde Staten een “Strategische agenda voor het Midden-Oosten” te ontwikkelen en te lanceren om de regionale diplomatieke, handels-, stabiliteits- en andere samenwerking uit te breiden. Zij zijn vastbesloten samen te werken, en in voorkomend geval met de Verenigde Staten en anderen, om de zaak van vrede, stabiliteit en welvaart in de betrekkingen tussen hen en voor het Midden-Oosten als geheel te bevorderen, onder meer door te trachten de regionale veiligheid en stabiliteit te bevorderen; regionale economische kansen na te streven; een cultuur van vrede in de gehele regio te bevorderen; en gezamenlijke hulp- en ontwikkelingsprogramma’s in overweging te nemen.
 8. Andere rechten en plichten: Dit verdrag laat onverlet de rechten en verplichtingen van de partijen uit hoofde van het Handvest van de Verenigde Naties, en wordt niet zodanig geïnterpreteerd dat deze op enigerlei wijze worden aangetast. Partijen nemen alle nodige maatregelen voor de toepassing in hun bilaterale betrekkingen van de bepalingen van de multilaterale verdragen waarvan zij beide partijen zijn, met inbegrip van de voorlegging van een passende kennisgeving aan de depositarissen van deze verdragen.
 9. Respect voor verplichtingen: Partijen verbinden zich ertoe hun verplichtingen uit hoofde van dit verdrag te goeder trouw na te komen, zonder zich te bekommeren om het optreden of nalaten van derden, en onafhankelijk van enig instrument dat strijdig is met dit verdrag. Voor de toepassing van dit lid verklaren partijen aan elkaar dat er naar hun mening en interpretatie géén inconsistentie bestaat tussen hun bestaande verdragsverplichtingen en dit verdrag. Partijen verbinden zich ertoe geen enkele verplichting aan te gaan die in strijd is met dit verdrag. Onder voorbehoud van artikel 103 van het Handvest van de Verenigde Naties zijn in geval van een conflict tussen de verplichtingen van partijen uit hoofde van dit verdrag en hun andere verplichtingen, de verplichtingen uit hoofde van dit verdrag bindend en worden zij ten uitvoer gelegd. Partijen verbinden zich er voorts toe alle wetgeving of andere interne juridische procedures aan te nemen die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van dit verdrag, en alle nationale wetgeving of officiële publicaties die niet in overeenstemming zijn met dit verdrag in te trekken.
 10. Bekrachtiging en inwerkingtreding: Dit verdrag zal zo spoedig mogelijk door beide partijen worden bekrachtigd overeenkomstig hun respectieve nationale procedures, en zal in werking treden na uitwisseling van de ratificatie-instrumenten.
 11. Beslechting van geschillen: Geschillen die voortvloeien uit de toepassing of de interpretatie van dit verdrag worden door middel van onderhandelingen beslecht. Een dergelijk geschil dat niet door middel van onderhandelingen kan worden beslecht, kan met instemming van de partijen worden verwezen naar bemiddeling of arbitrage.
 12. Registratie: Dit verdrag wordt aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties toegezonden voor registratie overeenkomstig de bepalingen van artikel 102 van het Handvest van de Verenigde Naties.

Gedaan te Washington, DC, op 26 elloel 5780, 27 muharram 1442, dat wil zeggen 15 september 2020, in de Hebreeuwse, Arabische en Engelse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. In geval van interpretatieverschillen is de Engelse tekst bindend.

Voor de Staat Israël: Benjamin, Netanyahu, minister-president

Voor de Verenigde Arabische Emiraten: Abdullah bin Zayed Al Nahyan, minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking

Getuige: Donald J. Trump, president van de Verenigde Staten van Amerika.

 

Verklaring van vrede, samenwerking en constructieve diplomatieke en vriendschappelijke betrekkingen [met Bahrein]

Zijne Majesteit koning Hamad bin Isa bin Salman al-Khalifa en premier Benjamin Netanyahu zijn overeengekomen een tijdperk van vriendschap en samenwerking in te luiden, in het streven naar een stabiele, veilige en welvarende regio in het Midden-Oosten, ten behoeve van alle staten en volkeren in de regio. In deze geest hebben premier Netanyahu van Israel en [Bahreins] minister van Buitenlandse Zaken Abdullatif Al Zayani vandaag, op uitnodiging van president Donald J. Trump van de Verenigde Staten van Amerika, in Washington vergaderd om de beginselen van de Abraham-akkoorden te onderschrijven en een nieuw hoofdstuk van vrede te beginnen. Deze diplomatieke doorbraak werd mogelijk gemaakt door het Abraham-akkoorden-initiatief van president Donald J. Trump. Het weerspiegelt de succesvolle volharding van de inspanningen van de Verenigde Staten om vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten te bevorderen. Het Koninkrijk Bahrein en de staat Israel vertrouwen erop dat deze ontwikkeling zal leiden tot een toekomst waarin alle volkeren en alle religies kunnen samenleven in een geest van samenwerking, en kunnen genieten van vrede en welvaart, waarbij staten zich richten op gemeenschappelijke belangen en het opbouwen van een betere toekomst.

De partijen bespraken hun gezamenlijke inzet voor het bevorderen van vrede en veiligheid in het Midden-Oosten, en benadrukten het belang van het omarmen van de visie van de Abraham-akkoorden, het verbreden van de cirkel van vrede; het erkennen van het recht van elke staat op soevereiniteit en op een leven in vrede en veiligheid, en het voortzetten van de inspanningen om te komen tot een rechtvaardige, alomvattende en duurzame oplossing van het Israelisch-Palestijnse conflict.

Tijdens hun ontmoeting kwamen premier Benjamin Netanyahu en minister van Buitenlandse Zaken Abdullatif Al Zayani overeen om volledige diplomatieke betrekkingen aan te knopen, duurzame veiligheid te bevorderen, dreigementen en het gebruik van geweld te vermijden, en het samenleven en een cultuur van vrede te bevorderen. In deze geest hebben zij vandaag een reeks stappen goedgekeurd waarmee dit nieuwe hoofdstuk in hun betrekkingen in gang wordt gezet. Het Koninkrijk Bahrein en de staat Israël zijn overeengekomen om in de komende weken te streven naar overeenkomsten op het gebied van investeringen, toerisme, rechtstreekse vluchten, veiligheid, telecommunicatie, technologie, energie, gezondheidszorg, cultuur, milieu en andere gebieden van wederzijds belang, en om overeenstemming te bereiken over de wederzijdse opening van ambassades.

Het Koninkrijk Bahrein en de Staat Israël zien dit moment als een historische kans en erkennen hun verantwoordelijkheid om een veiligere en welvarendere toekomst voor de komende generaties in hun respectieve landen en in de regio na te streven.

De twee landen betuigen gezamenlijk hun diepe dank en waardering aan president Donald J. Trump voor zijn onvermoeibare inspanningen en zijn unieke en pragmatische aanpak om de zaak van vrede, gerechtigheid en welvaart voor alle volkeren in de regio te bevorderen. Ter erkenning van deze waardering hebben beide landen president Donald J. Trump gevraagd dit document te ondertekenen als getuige van hun gezamenlijke vastberadenheid en als gastheer van hun historische ontmoeting.

Ondertekend:

Premier Benjamin Netanyahu

[Bahreins] Minister van Buitenlandse Zaken Abdullatif Al Zayani

Getuige: president Donald J. Trump