Vragen Tweede Kamer over Parijse vredesconferentie

Aanstaand weekend vindt in Parijs een tweede door de Franse regering geëntameerde internationale conferentie plaats over het stagnerende vredesproces tussen Israel en de Palestijnse Arabieren. ‘Deel 1’ vond plaats op 3 juni vorig jaar. Ook nu is Israel niet aanwezig.

Nederland is wel bij de conferentie betrokken. Binnen de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer bestond de afgelopen week bij enkele fracties de behoefte minister Koenders van Buitenlandse Zaken enkele vragen en opmerkingen voor te leggen “inzake het Midden-Oosten Vredesproces” – “MOVP”, waarmee binnen de Nederlandse politiek merkwaardig genoeg uitsluitend gedoeld wordt op het conflict tussen Israel en de Palestijnse Arabieren. Een belangrijk deel van die vragen en opmerkingen (zie hieronder) gaat over de Parijse conferentie.

Israel vreest het opleggen van ‘oplossingen’

Naast Nederland zullen nog ongeveer zeventig andere landen en een aantal internationale organisaties op de conferentie aanwezig zijn. Israel zal niet deelnemen, omdat het tegen een verdere ‘internationalisering’ van het conflict is, nog openstaande zaken in bilaterale onderhandelingen met de PLO/PA wil oplossen en vreest dat in Parijs ‘oplossingen’ aan Jeruzalem zullen worden opgelegd. In dat verband is de regering Netanyahu bang dat in Parijs de basis zal worden gelegd voor een nieuwe anti-Israelische VN-resolutie. Een concept daarvoor zou per omgaande bij de VN-Veiligheidsraad kunnen worden neergelegd en nog voor het aantreden van de nieuwe Amerikaanse regering in stemming gebracht.
De vorige VN-Veiligheidsraadresolutie over het conflict (2334), die eind december werd aangenomen, veroordeelde de Joodse aanwezigheid in de in 1967 door Israel veroverde landstreken Judea en Samaria (de zgn. ‘West Bank’) en in ‘Oost’-Jeruzalem. Daarmee werd voor het eerst in de geschiedenis door de VN de vestiging van een volk op zijn eigen historische grondgebied onwettig verklaard en werd dat volk bovendien betiteld als de illegale bezetter van zijn eigen hoofdstad en heilige plaatsen, waarmee het al meer dan drieduizend jaar verbonden is.

Koenders steunt Parijse conferentie

De verwachte ‘vervolgresolutie’, waarvan details zijn uitgelekt, zou de totstandkoming van een ‘twee-statenoplossing’ op basis van de wapenstilstandslijnen van 1949 feitelijk willen afdwingen. Als zodanig is het niet verwonderlijk dat de PLO/Palestijnse Autoriteit de Parijse conferentie van harte steunt. PLO/PA-leider Mahmoud Abbas zelf heeft er ruim anderhalf jaar voor geijverd. Ook een sterk voorstander is de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders, die de Tweede kamer op 9 januari jl. berichtte:
“Het kabinetsbeleid onderstreept de urgentie van de enige realistische en duurzame oplossing van het conflict, te weten een twee-statenoplossing op basis van de grenzen van 1967 [sic], met Israël en een Palestijnse staat die in vrede en veiligheid naast elkaar bestaan. Het kabinet blijft zich, ook tijdens de komende [Europese] Raad, actief inzetten voor het behoud van de twee-statenoplossing en dringt er bij partijen op aan dat zij positieve stappen zetten die het wederzijds vertrouwen vergroten. Nederland ondersteunt het Franse MOVP-initiatief, dat hier ook op is gericht. Tegelijkertijd spreken Nederland en de EU partijen aan over de actuele situatie en stappen die hier haaks op staan.”
Volgens mediaberichten heeft het Israelische ministerie van Buitenlandse Zaken bevriende landen die zijn uitgenodigd verzocht om niet in Parijs te verschijnen of in ieder geval niet mee te werken aan een anti-Israelische resolutie die vervolgens bij de V-Raad zou kunnen worden neergelegd. In ieder geval het eerste verzoek zal evident niet door Den Haag worden gehonoreerd.

VVD

“De leden van de VVD-fractie willen kort ingaan op de rol van de EU inzake het Israëlisch-Palestijns conflict.
“De genoemde leden kunnen het zich voorstellen dat de EU betrokken wil blijven bij het, samen met andere partijen, stimuleren en faciliteren van een klimaat dat moet leiden tot de tweestatenoplossing. Zeker nu in andere hoofdsteden de belangstelling om een rol te spelen in dit proces afneemt, wordt het belangrijker dat de EU door beide partijen wordt gezien als een neutrale en betrouwbare speler.
“Enige tijd geleden verschenen in de pers berichten dat Europese landen verantwoordelijk zouden zijn voor het zonder vergunning plaatsen van gebouwen en ontwikkelen van projecten op de Westelijke Jordaanoever. De leden dan de VVD-fractie vernamen destijds dat niet altijd op een vergunning werd gewacht omdat de behandeling hiervan te lang zou duren. Vorige week was in het nieuws te lezen dat een vanuit een voertuig van de EU bestuurd onbemand vliegtuig zou zijn neergestort in de Westelijke Jordaanoever.  Kan de minister achterhalen of het inderdaad een drone van de EU betrof, of dat de EU de drone zou hebben gedoneerd aan een in de Westelijke Jordaanoever actieve Palestijnse NGO? Kan de minister achterhalen wie verantwoordelijk was voor deze drone, en indien deze afkomstig was van de EU, met welk doel daar gevlogen wordt met drones en welke bijdrage dit moet leveren aan het dichterbij brengen van de tweestatenoplossing. Kan de minister tot slot achterhalen of voor het vliegen met deze drones een vergunning is aangevraagd?”

PvdA

“De leden van de PvdA-fractie hebben met instemming kennis genomen van de aangenomen Verenigde Naties (VN)-resolutie 2334 waarin de bouw van Israëlische nederzettingen in bezet gebied sterk wordt veroordeeld. Graag vragen de genoemde leden een reactie en een appreciatie van het kabinet aangaande deze aangenomen VN-resolutie. In hoeverre biedt deze resolutie nieuwe juridische op politieke aanknopingspunten om Israël steviger aan te spreken op de bouw van nederzettingen die in strijd zijn met het internationaal recht?
“De leden van de PvdA-fractie zijn wel bezorgd over de reactie van de Israëlische regering, die besloot tot maatregelen tegen leden van de Veiligheidsraad (stoppen van ontwikkelingshulp aan Senegal, geen toegang meer tot Israel voor de regionale ambassadeur van Nieuw-Zeeland) en tot een korting op de contributie aan de VN. De genoemde leden zouden graag een overzicht ontvangen van de maatregelen die Israël heeft genomen in reactie op de resolutie. Zijn er ook maatregelen richting de Europese leden van de Veiligheidsraad voorzien? Heeft Nederland of de EU protest aangetekend tegen de Israëlische tegenmaatregelen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
“De leden van de PvdA-fractie kijken daarnaast met veel belangstelling uit naar de vredesconferentie die op zondag 15 januari in Parijs zal worden gehouden op initiatief van de Franse regering. De genoemde leden vinden het teleurstellend dat er geen Israëlische en Palestijnse vertegenwoordigers zullen deelnemen aan de conferentie, maar het feit dat verder alle belangrijke internationale spelers het Franse initiatief ondersteunen maakt dat de conferentie toch een belangrijk moment markeert. Graag horen we van de minister wat zijn verwachtingen zijn van de conferentie. Zijn er concrete stappen te verwachten, bijvoorbeeld in de vorm een vervolgbijeenkomst waarbij beide partijen wel deelnemen? Wat zal de inzet van Nederland zijn? Zal het kabinet uitvoering geven aan de motie Servaes c.s. (Kamerstuk 23 432, nr. 434) van 9 juni 2016 waarin een Kamermeerderheid het kabinet oproept om wanneer partijen afzien van constructieve deelname aan vredesbesprekingen en ondermijnend beleid blijven voeren, om concrete maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door opschorting van bilaterale of Europese samenwerkingsovereenkomsten? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?”

SP

“De minister schrijft in de brief dat Nederland het MOVP-initiatief ondersteunt. De leden van de SP-fractie hopen dat dit Franse initiatief tot een positief resultaat zal leiden en vragen de minister of Israël nog altijd weigert aan dit initiatief mee te werken. Is de minister van oordeel dat een dergelijke Israëlische weigering niet zonder gevolgen mag blijven?”

PVV

“De leden van de PVV-fractie roepen de minister op niet naar het MOVP-overleg in Parijs te gaan. De reden hiervoor is dat Nederland geen Frans initiatief moet steunen waaraan de partijen die het betreft: Israël en de Palestijnse Autoriteit, zelf niet deelnemen.”

SGP

“De leden van de SGP-fractie beamen dat een duurzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict alleszins wenselijk is. Zware druk van buiten- of bovenaf om te komen tot een (tweestaten)oplossing wijzen zij echter af. Nederland, en de internationale gemeenschap, zouden veeleer moeten blijven inzetten op het versterken van vredesinitiatieven ‘van onderop’. Hoe kijkt het kabinet hier tegenaan? Is zij bereid deze overwegingen mee te nemen bij haar stellingname tijdens de komende Raad, de top in Parijs en daarna?
“In dit kader spreken de leden van de SGP-fractie hun grote zorgen uit over de vele internationale resoluties die Israël betichten van onwenselijke en/of onwettige maatregelen. Deze zijn ook regelmatig gestoeld op onjuiste veronderstellingen. Deze leden zijn ervan overtuigd dat de internationale resoluties die de vestiging van een volk op haar eigen grondgebied onwettig verklaren het vredesproces niet stimuleren. Integendeel, deze verzwakken het proces, omdat zij Israël eenzijdig aanspreken en zomaar een legitimatie kunnen vormen voor diverse betrokken partijen om zich tegen Israël te verweren. Uiteindelijk kan dat zelfs gelden voor terreurorganisaties als Hamas en Islamitische Staat.
“Deelt het kabinet deze opvatting, of tenminste de zorg hierover? Is het kabinet bereid zich daarom, ook tijdens de aanstaande vredesconferentie in Parijs, uit te spreken tegen dergelijke internationale (VN-)resoluties?”

VNL

De fractie VoorNederland (VNL) stelde separate schriftelijke vragen over de kwestie aan minister Koenders. De Kamerleden Van Klaveren en Bontes willen weten of ook Nederland door Israel benaderd is om geen deel te nemen aan de conferentie in Parijs en zo ja, of Koenders bereid is aan dat verzoek gehoor te geven.
Voorts vraagt VNL of minister Koenders begrijpt “dat Israël zich zorgen maakt over het hedendaagse anti-Israëlische sentiment en de mogelijkheid dat er tijdens de conferentie voorbereidingen worden getroffen voor een nieuwe VN-resolutie die gericht is tegen Israëlisch binnenlands beleid”. Tenslotte vragen Van Klaveren en Bontes of Nederland, mocht ons land wel aanwezig zijn tijdens de conferentie, “zich wil uitspreken tegen of onthouden van steun aan verdere stappen die gericht zijn tegen Israëlisch binnenlands beleid”. 

 

Foto: Op 3 juni 2016 werd in Parijs al een internationale vredesconferentie over het Israelisch-Palestijnse conflict georganiseerd waarbij Israel zelf niet betrokken was.

Bronnen:

http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Israel-campaigns-to-deflate-Paris-summit-477490

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Palestinians-put-hope-in-Paris-conference-to-bring-results-477392

http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Jewish-groups-speak-out-against-Paris-peace-conference-following-UN-vote-477292

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/223047

http://news.xinhuanet.com/english/2017-01/10/c_135970950.htm

http://www.israellycool.com/2017/01/10/draft-summary-from-next-weeks-paris-israel-palestine-peace-summit/

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/01/israel-palestinians-france-sweden-paris-initiative.html

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z00129&did=2017D00383

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017Z00130&did=2017D00270

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/06/paris-peace-conference-israeli-diplomat-jean-marc-ayrault.html