Zionisme is racisme herleeft in race naar Durban

IN ISRAEL / Door: WEBMASTER / 12 jul 2001 ANTISEMITISME CIDI HOLOCAUST IRAN VN VS

Wereldconferentie tegen Racisme

Eind augustus en begin september vindt in Durban (Zuid-Afrika) de VN-Wereldconferentie tegen Racisme plaats. Zoals het er nu naar uitziet zullen twee zaken de conferentie domineren: compensatie voor slavernij uit de 18e en 19e eeuw en pogingen om Israel aan de schandpaal te nagelen. Met name vanuit de Arabische landen en van Palestijnse zijde wordt hard gelobbyd om de conferentie een resolutie te doen aanvaarden die neerkomt op de oude VN-resolutie uit 1975 – in 1991 werd hij herroepen – waarin Zionisme gelijk werd gesteld aan racisme.

De afgelopen maanden vonden in diverse werelddelen conferenties plaats waar voorstellen voor de slotverklaring van Durban werden voorbereid. In Genève – waar het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten zetelt – is getracht op basis van deze documenten tot één concept te komen, zodat in Durban alleen nog aan details geschaafd hoeft te worden. Tot nu toe is dat niet gelukt. Vandaar dat begin augustus in Genève een extra bijeenkomst van aan de Wereldconferentie deelnemende landen zal plaatsvinden. In het huidige zg. draft proposal wordt er niet alleen naar gestreefd Zionisme op één lijn met racisme te zetten, maar ook om de Holocaust te bagatelliseren.

Zowel de VS als de Europese Unie hebben het op diverse niveau’s duidelijk gemaakt het niet acceptabel te vinden, dat de conferentie gebruikt wordt om Israel als een Zionistisch-racistische staat in de beklaagdenbank te zetten. Colin Powell, de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken heeft de voorzitter van de conferentie, de voormalige Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Mary Robinson, dan ook laten weten dat hij zich zal inzetten voor een sterke VS-delegatie, maar dat wel hard gewerkt dient te worden dat voorstellen als Zionisme-is-racisme niet aan de orde zullen komen, waardoor bovendien het doel van de conferentie verloren zou gaan. Het is overigens nog niet zeker of hij zelf zal komen.

Voorafgaand aan de VN-conferentie is in Durban ook een conferentie georganiseerd van non-gouvermentele anti-racisme organisaties. CIDI, inmiddels geaccrediteerd voor de VN-conferentie zal ook deelnemen aan deze NGO-conferentie.

De Israelische delegatie naar de Wereldconferentie staat onder leiding van de Israelische onderminister voor Buitenlandse Zaken, Michael Melchior. Tijdens een bijeenkomst van Joodse organisaties ter voorbereiding van de conferentie vorige week in Londen, wees Melchior erop, dat de huidige voorstellen verder gaan dan de Zionisme=racisme resolutie, omdat ze “ook bedoeld zijn de Joodse slachtoffers en het Joodse lijden te delegitimeren”. Verder benadrukte hij, dat Israel het enige land is dat met name wordt genoemd.

Hieronder enkele voorbeelden uit het concept-voorstel en het actieprogramma. Het gaat vooral om de zinsneden tussen blokhaken []. Deze zijn tijdens en tussen de twee laatste bijeenkomsten in Genève toegevoegd. Op dit moment wordt er hard onderhandeld of deze toevoegingen al dan niet in het draft-proposal dat uiteindelijk zijn definitieve beslag in Durban zal krijgen, zullen worden opgenomen. Het uiteindelijke besluit daarover zal vermoedelijk tijdens de derde en laatste voorbereidingsconferentie begin in augustus in Genève vallen.

Paragraaf 29: Alle staten dienen het lijden te erkennen dat veroorzaakt wordt door het gebrek aan respect voor de gelijkheid van mensen door oorlogen, genociden, holocaust, apartheid, etnische zuivering en andere wandaden…[De (holocaust/Holocaust) en de etnische zuivering van de Arabische bevolking in historisch Palestina en in Bosnië en Herzegowina, mag nooit vergeten worden]. Deze zelfde clausule wordt in paragraaf 33 herhaald.

Paragraaf 62: [Wij zijn ervan overtuigd dat de bestrijding van antisemitisme, Islamophobia en [Zionistische praktijken tegen Semitisme] integraal deel is en intrinsiek verbonden is met de strijd tegen alle vormen van racisme; dit benadrukt de noodzaak tot het nemen van effectieve maatregelen tegen antisemitisme, Islamophobia en [Zionistische praktijken tegen Semitisme]…

Paragraaf 63: …[De Wereldconferentie erkent met grote zorg de toename van racistische praktijken van Zionisme, antisemitisme in diverse delen van de wereld, evenals de opkomst van racistische en gewelddadige bewegingen gebaseerd op racisme en dicriminatie, in het bijzonder de Zionistische beweging die is gebaseerd op raciale superioriteit].

In het actieprogramma wordt voorgesteld alle relevante VN-organen op te roepen de buitenlandse overheersing door Israel van Jeruzalem te doen beëindigen, evenals Israels racistische praktijken…Verder worden de staten opgeroepen niets te ondernemen dat zou kunnen leiden tot de erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israel.