Privacyverklaring

Privacybeleid Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI)

CIDI acht uw privacy belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van uw privacy. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI), een stichting met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd in Den Haag en kantoorhoudend in Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41151087 (hierna: ‘CIDI’).

Deze verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens zowel online als offline. Het betreft de verwerking van door vrienden, donateurs en relaties verstrekte persoonlijke informatie, alsmede de data die wordt verkregen vanuit bezoek aan- en het gebruik van de websites en webshop van CIDI.

Gegevensverwerking
Wij houden een vrienden- en donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij CIDI (bijvoorbeeld een publiek persoon of een deelnemer aan een evenement, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur is. Een vriend is een persoon die een jaarlijks bedrag van tenminste €50,- aan het CIDI doneert. Persoonsgegevens van personeel leggen wij vast in de personeelsadministratie.

Het werk van CIDI wordt voornamelijk gefinancierd door giften van vrienden en donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en leeftijd) om vrienden en donateurs te informeren over onze acties en evenementen en voor incidentele marketingdoeleinden, zoals een gift- of bijdrageverhogingsverzoek.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer iemand zich aanmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, wanneer iemand zich online of offline inschrijft als vriend of zich aanmeldt voor een evenement, of wanneer iemand een bestelling doet via onze webshop.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, lidmaatschap of aankoop in de webshop). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Aanmelden voor een evenement
U kunt zich op diverse manieren (online en offline) aanmelden voor evenementen van CIDI. Indien u zich aanmeldt voor een CIDI-evenement, worden uitsluitend uw naam, e-mailadres en eventueel uw betaling, woonplaats en/of telefoonnummer geregistreerd. Deze informatie wordt alleen met derde partijen die betrokken bij het evenement zijn gedeeld wanneer dit noodzakelijk voor het evenement wordt geacht. Indien een project gesubsidieerd wordt kan de subsidieverstrekker vragen om een deelnemerslijst in het kader van de projectbeoordeling. Deze derde partijen worden dan ook gewezen op onze privacyverklaring.

Contact met vrienden, donateurs en relaties

E-mail
Wanneer u als abonnee van één van onze nieuwsbrieven of infonetwerken, als vriend, donateur of geïnteresseerde uw e-mailadres aan CIDI hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over ons werk, om uw steun te vragen, om u op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage.

Wilt u minder of geen e-mail meer ontvangen, dan kunt u uzelf op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat u ontvangt of door een e-mail naar de administratie te sturen (administratie@cidi.nl).

Post
CIDI verstuurt post om vrienden en relaties te informeren over het werk van CIDI, om steun te vragen voor acties, om op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. Deze post wordt verzorgd door een extern verzendbureau. Als u aangeeft geen post te willen ontvangen van CIDI, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij u niet meer per post.

Onze papieren nieuwsbrief
Israel Nieuwsbrief is de papieren nieuwsbrief van CIDI. Vrienden van CIDI kunnen de Israel Nieuwsbrief een aantal keer per jaar gratis ontvangen. Stelt u hierop geen prijs, dan kunt u dit kenbaar maken door contact op te nemen met de administratie van CIDI.

Sociale media
CIDI beheert op verschillende sociale media-kanalen een account. Het gaat om Facebook (CIDInieuws), Twitter, (@CIDI_nieuws) en Instagram (cidi_nieuws).

CIDI maakt geen specifieke doelgroepen aan door e-mailadressen uit haar database te uploaden naar Facebook. Indien u wilt weten waarom u een bepaalde advertentie van CIDI getoond krijgt op Facebook of Instagram, kunt u doorklikken op de advertentie. Facebook en Instagram maken inzichtelijk waarom u een advertentie te zien krijgt. Ook kunt u via de instellingen van Facebook en Instagram uw advertentievoorkeuren uitgebreid beheren.

Uw rechten

Gegevens wijzigen of verwijderen
Via onze administratie kunt u ons verzoeken de gegevens die wij over u verzamelen te laten wijzigen of te verwijderen. Dat kan telefonisch (070-3646862), per post of per e-mail (administratie@cidi.nl).

Sommige gegevens kan CIDI niet verwijderen, bijvoorbeeld in het geval van een financiële relatie (vriendschap, donatie) en de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Inzage & overdraagbaarheid
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen. Een dergelijk verzoek kunt u doorgeven aan CIDI via cidi@cidi.nl. Ook kunt u de administratie verzoeken om deze gegevens in een technisch formaat op te sturen, zoals een digitaal bestand (dit is recht op dataportabiliteit – het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm terug te krijgen).

Uw verzoek kunt u ook indienen per brief, voorzien van uw volledige naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres, aan de administratie van CIDI, Postbus 11646, 2502 AP Den Haag. CIDI is verplicht uw identiteit te verifiëren voordat wij u toegang mogen verlenen tot uw persoonlijke gegevens in onze administratie. Daarom kan CIDI contact met u opnemen per telefoon of e-mail.

Cookies
CIDI gebruikt cookies en soortgelijke technieken om haar websites en mailings gebruiksvriendelijker te maken. Zo worden door middel van cookies uw instellingen bewaard. Lees meer over cookies in ons cookiebeleid

CIDI maakt bij het verzenden van sommige e-mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop e-mails worden geopend (open- en clickgedrag). Deze gegevens worden gebruikt om de inhoud van onze e-mailings te optimaliseren.

Beveiliging
CIDI heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

CIDI gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als u op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient uw browser aan te geven dat u op een veilige site bent.

Wijzigingen
CIDI behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom regelmatig deze verklaring.

Versie: 23 mei 2018