Wat zegt regeerakkoord Rutte III over Israel en het aanpakken van antisemitisme?

Na een formatieperiode van meer dan 200 dagen, is vandaag het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Rutte III dan eindelijk gepresenteerd. De fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben hun goedkeuring aan de overeenkomst gegeven. Maar hoe ziet het buitenlandbeleid ten aanzien van Israel eruit, en wat gaat het Kabinet doen om antisemitisme tegen te gaan?

Tweestatenoplossing

Het standpunt van Kabinet Rutte III ten aanzien van Israel en de Palestijnen lijkt geen verandering te kennen ten opzichte van het vorige kabinet. In het nieuwe regeerakkoord staat:

In het Midden-Oosten draagt Nederland bij aan vrede en veiligheid. Nederland benut de goede betrekkingen met Israël en de Palestijnse Autoriteit voor het behoud en de verwezenlijking van de tweestatenoplossing: een onafhankelijke, democratische en levensvatbare Palestijnse staat naast een veilig en internationaal erkend Israël. Nederland zet zich tevens in voor verbetering van de onderlinge relaties tussen Israëliërs en Palestijnen.

Dat het nieuwe kabinet de tweestatenoplossing steunt mag geen verrassing heten. Alle vier de partijen die deelnemen aan de nieuwe regering zijn geen tegenstander van een Palestijnse staat naast een Israelische staat. De Nederlandse regering roemt zich al jaren dat het goede betrekkingen heeft met zowel Israel als de Palestijnse Autoriteit. Met de goede banden met beide partijen geniet Nederland binnen de EU een waardevolle positie om vredesbesprekingen in het Midden-Oosten te bevorderen.

Het CIDI had de formerende partijen in een brief een aantal punten aanbevolen om de relatie met zowel Israel als de Palestijnen te bevorderen en vredesinitiatieven te ondersteunen. Het CIDI is dan ook blij om te constateren dat een aantal van deze punten zijn overgenomen, waaronder het ondersteunen van een onafhankelijke en democratische Palestijnse staat en het inzetten voor de veiligheid en internationale erkenning van Israel.

Er zijn echter ook een aantal punten die de formatiepartners helaas niet in het regeerakkoord hebben opgenomen.  Zo is er bijvoorbeeld geen sprake van maatregelen om de groeiende destabiliserende invloed van het Iraanse regime te beperken. Het CIDI hoopt desondanks dat het kabinet het gevaar van Iran en haar proxies inziet en op internationaal niveau zal pleiten voor passende tegenstappen.

Geen nieuwe maatregelen tegen antisemitisme

Voor antisemitisme “is geen plaats in onze samenleving”, zo valt te lezen in het regeerakkoord. Wat opvalt, is dat dit vermeld wordt in het hoofdstuk Integratie. 

Een democratische samenleving kan alleen functioneren als we een grens trekken als vrijheden van de ander worden bedreigd, als iedereen meedoet en discriminatie wordt bestreden.

De formerende partijen geven aan dat snelle integratie van asielzoekers “van groot belang is”. Rutte III zegt van nieuwkomers te verwachten “dat zij alles doen om te integreren”. Onderdelen hiervan zijn onder andere “het respecteren van onze wetten” en “het omarmen van onze vrijheden en gelijkheden”. Blijkbaar zien de formerende partijen in mislukte integratie een potentieel risico voor onder andere antisemitisme.

Het beledigen van mensen of groepen om wie of wat zij zijn blijft onder Rutte III strafbaar. Het nieuwe kabinet is zich bewust van de ernst van dergelijke delicten en verdubbelt daarom de strafmaat voor haatzaaien van 1 naar 2 jaar.

In het kader van discriminatie legt het kabinet echter vooral de nadruk op arbeidsdiscriminatie. Nieuwe maatregelen om vormen van racisme en discriminatie buiten de arbeidsmarkt tegen te gaan, worden niet vermeld. 

Dit is enigszins teleurstellend. Het voorkomen van racistisch en antisemitisch gedachtegoed moet in een zo vroeg mogelijk stadium plaatsvinden, oftewel op school. Daarnaast constateert het CIDI steeds meer gevallen van grensoverschrijdend antisemitisme, met name op het internet. Het CIDI had de formerende partijen dan ook opgeroepen om in het regeerakkoord passende maatregelen op te nemen om antisemitisme effectief tegen te gaan.

Het CIDI had de formatiepartners aangespoord om de internationale strijd tegen antisemitisme te versterken. Als concrete maatregel had het CIDI geadviseerd om de internationale acceptatie van de Werkdefinitie Antisemitisme te stimuleren. Onder het kabinet Rutte II hadden bewindvoerders laten weten geen toegevoegde waarde te zien in het vastleggen van deze definitie in nationale wetgeving. Wel gaf de regering toen aan de woordbepaling als niet juridisch bindende werkdefinitie van en voor de International Holocaust Remembrance te steunen. 

Tevens wijst het CIDI op het belang van goed onderwijs over de holocaust. Er moet gewaarborgd worden dat deze geschiedenis daadwerkelijk wordt onderwezen. Er moet nadrukkelijk aandacht worden besteed aan zowel de geschiedenis als hedendaagse uitingsvormen van antisemitisme. Ondanks een grote investering in het onderwijs, is van dergelijke stappen geen sprake.

 

 

Bron foto: Roel Wijnants / Flickr.