BUZA: “besluit UNESCO belemmert de uitvoering van de missie van de organisatie”; CIDI roept regering op protest aan te tekenen

IN NEDERLAND / Door: WEBMASTER / 31 jul 2017 CIDI MONUMENT PA TWEEDE KAMER VN

In antwoord op vragen van Kamerleden over UNESCO’s stemming over Hebron, benadrukt de minister van Buitenlandse zaken Bert Koenders de noodzaak tot het overbruggen van tegenstellingen, met het oog op “de uitvoering van de missie van de organisatie”. Wat de minister in zijn antwoord echter ontwijkt, is de vraag of hij bereid is protest aan te tekenen tegen dit schandalige besluit.

Het ministerie constateert, en betreurt, dat de commissie het advies van ICOMOS – een groep onafhankelijke experts – om het voorstel niet in stemming te brengen niet heeft gevolgd. ICOMOS schreef “dat de voordracht potentiële kwetsbaarheden en zwakheden bevat, met name omdat de nadruk wordt gelegd op de geschiedenis vanaf de Mammelukse periode en de connectie met Joodse en vroege Christelijke gemeenschappen weinig erkenning krijgt”. De minister schrijft aan de kamer dat “het kabinet hanteert als standpunt dat het de adviezen van ICOMOS volgt. Ook in dit geval onderschrijft het kabinet de zienswijze van dit onafhankelijke orgaan”.

Bovendien is BUZA het eens met de stelling dat deze stemming de doelstellingen van UNESCO belemmert, en geeft aan dit met de Palestijnse Autoriteit te hebben gecommuniceerd.
“De Directeur-Generaal van UNESCO heeft naar aanleiding van eerdere discussies over besluiten ten aanzien van Jeruzalem de lidstaten opgeroepen om collectief culturele en religieuze coëxistentie te bevorderen en tegenstellingen te overbruggen. Ook wees zij op het belang om deze tegenstellingen niet binnen UNESCO te introduceren omdat dat uitvoering van de missie van de organisatie belemmert. Het kabinet sluit zich bij deze zienswijze aan en benadrukt deze boodschap in gesprekken met de Palestijnse Autoriteit.”

Aangezien minister Koenders geen protest heeft aangetekend bij UNESCO, heeft CIDI-directeur Hanna Luden hem opgeroepen dat alsnog te doen. Ook u kunt de minister oproepen om bij UNESCO protest aan te tekenen door een soortgelijke brief te sturen.

Lees hieronder de open brief van CIDI-directeur Hanna Luden aan minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders:

Ministerie van Buitenlandse Zaken 
T.a.v. De heer Drs. A.G. Koenders 
Postbus 20061 
2500 EB DEN HAAG 

 

Den Haag, 31 juli 2017 

Betreft: Antwoord op Kamervragen,  kenmerk 2017Z10243 inz. Hebron 

 

Geachte heer Koenders, 

 

Hierbij verzoek ik u namens het Centrum Informatie en Documentatie Israel, CIDI, om bij UNESCO protest aan te tekenen tegen het door het Werelderfgoedcomité aangenomen besluit over de oude stad van Hebron (Kenmerk WHC/17/41.COM/8B.Add.2.Rev).  

De cultuurorganisatie van de Verenigde Naties verklaarde de stad Hebron tot “islamitische stad”, inclusief de Grot van de Patriarchen, waar volgens zowel het Joodse als het Islamitische geloof de Joodse aartsvaders Abraham, Izaäk en Jacob zijn begraven. UNESCO stelt dat dit “Palestijns erfgoed” is en in gevaar verkeert. Zo’n besluit is historisch onjuist en slecht voor de relatie tussen Joden en Moslims.

Uit uw antwoorden afgelopen week op de Kamervragen* over dit onderwerp, blijkt dat Nederland geen protest heeft aangetekend bij UNESCO tegen dit besluit. 

U meldt aan de kamer dat het kabinet de zienswijze van UNESCO’s onafhankelijke adviesorgaan ICOMOS onderschrijft om het Palestijnse verzoek niet te behandelen vanwege “potentiele kwetsbaarheden en zwakheden, met name omdat de nadruk wordt gelegd op de geschiedenis vanaf de Mammelukse periode en de connectie met Joodse en vroege Christelijke gemeenschappen weinig erkenning krijgt”. Ook onderschrijft u de uitspraak van de directeur-generaal van UNESCO dat culturele en religieuze co-existentie dient te worden bevorderd en dat tegenstellingen overbrugd moeten worden. Het besluit van het Werelderfgoedcomité over Hebron draagt daar echter niet aan bij. Integendeel: het polariseert en geeft extremisten munitie in handen. Het is daarom toe te juichen dat u de standpunten van het Kabinet over deze kwestie aan de Palestijnse Autoriteit heeft gecommuniceerd. 

UNESCO behoort een apolitiek instrument te zijn om monumenten en natuur te beschermen, niet om de geschiedenis van volken en religies te ontkennen. Ik verzoek u dan ook op om namens de Nederlandse regering protest aan te tekenen bij UNESCO vanwege dit schandalige besluit.  

Met vriendelijke groet, 

 

Hanna Luden,  

Directeur CIDI 

 

* kenmerk 2017Z10243 van de leden Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV), Ten Broeke (VVD) en Voordewind (ChristenUnie), ingezonden 11 Juli 2017