Kamer neemt belangrijke moties aan tegen antisemitisme

Bij de stemming in de Tweede Kamer gisteren zijn belangrijke moties over antisemitisme aangenomen, hoewel minister Donner had getracht de boot af te houden. De regering wil antisemitisme niet apart aanpakken maar alleen in het kader van ‘discriminatie algemeen’. De Kamer blijkt daar anders over te denken: antisemitisme is een specifieke, eeuwenoude vorm van discriminatie die om een specifieke aanpak vraagt. Zij wil eens per jaar door de regering worden geinformeerd over concrete acties om antisemitisme te bestrijden. Ook moet de regering de bestrijding niet alleen overlaten aan gemeentes maar haar eigen verantwoordelijkheid nemen.

Twee voorbeelden van die opvatting over de eigen verantwoordelijkheid van de regering zijn de aangenomen moties van Rouvoet (CU) en Van Dam (PvdA). De motie van Rouvoet vraagt de regering met Joodse (onderwijs)instellingen en gemeenten een oplossing te vinden voor de onevenredig hoge beveiligingskosten van onder meer Joodse scholen. Die van Van Dam (PvdA) vraagt de regering om samen met gemeentebesturen een gericht plan op te stellen, dat antisemitische straatincidenten door Marokkaans-Nederlandse jongens substantieel terug moet dringen. Curieus genoeg stemde de PVV tegen deze laatste motie; zij kwam erdoor dankzij het CDA. 

Een motie van de PVV die de beveiliging van Joodse instellingen topprioriteit voor de politie wilde maken, werd verworpen evenals een motie die specifiek onderzoek vroeg naar ‘antisemitisme binnen de islamitische gemeenschap’. Ook een motie van de SGP die onderzoek vroeg naar oorzaken van antisemitisme (in het algemeen) werd verworpen. 
 
Twee andere, wel aangenomen, moties die misschien belangrijker zijn dan zij op het eerste gezicht lijken, gaan over de plaats van de Holocaust in herdenkingen en vooral het onderwijs. 
 
De laatste jaren wordt steeds ‘universeler’ herdacht en ook lesgegeven, waarbij de Holocaust op een lijn wordt gesteld met ‘andere erge dingen’. CIDI en ook andere experts zoals NIOD-directeur Schwegman vinden het belangrijk om het verschil duidelijk te maken tussen gerichte genocide tegen een heel volk zoals de Holocaust enerzijds, en burgerslachtoffers die vallen bij gewapende conflicten anderzijds, ook al is dit laatste eveneens vreselijk. Lesgeven over en herdenken van de Holocaust als genocide zijn ook van belang bij het bestrijden van andere vormen van discriminatie: dit laat zien dat haat tegen ‘andere’ groepen in uiterste consequentie kan leiden tot moord. Door de regering gesubsidieerde lesprogramma’s die tegelijk onderwijzen over de Holocaust en de situatie van de Palestijnen werken al helemaal averechts.
 
De Kamer nam gisteren de motie aan van Van der Staaij (SGP) die de regering vraagt te bevorderen dat in het onderwijs en bij de herdenking van de Tweede Wereldoorlog ‘de Holocaust de zelfstandige aandacht krijgt die dit thema verdient’ en de Kamer daarover te informeren.
 
Een motie van Rouvoet (CU) vraagt de regering te spreken met lerarenopleidingen over de plaats van de Holocaust in het onderwijs, en om te Zorgen dat leraren ‘voldoende worden toegerust om ook onder moeilijke omstandigheden de Holocaust te behandelen op een wijze die recht doet aan het onderwerp’. Dit laatste haakt in op een onderzoek dat uitwees dat 1 op de 5 geschiedenisleraren het onderwijs niet of nauwelijks ter sprake kunnen brengen omdat vooral islamitische leerlingen daar ‘moeite mee hebben’. De Holocaust is al wel een verplicht onderdeel van het lesprogramma.
 
CIDI organiseert, samen met het CHGS, al enige jaren seminars ‘Lesgeven over WO2 en de Sjoa in Yad Vashem. Eind dit jaar vertrekt weer een groep leraren en lerarenopleiders naar Jeruzalem: zie www.holocausteducatie.nl.