Kamervragen over Palestijnse schoolboeken

Onlangs is een nieuw rapport verschenen over de kwaliteit van schoolboeken die door de Palestijnse Autoriteit worden uitgegeven. De resultaten zijn niet verrassend: Israel wordt nog steeds gedemoniseerd en geweld wordt nog steeds verheerlijkt. Reden voor Kamervragen aan de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, aldus ChristenUnie, VVD, CDA, PVV en SGP.

Al jaren verschijnen onderzoeksrapporten over de inhoud van Palestijnse schoolboeken. Helaas komen de onderzoekers steeds weer tot dezelfde verontrustende conclusies. Het Palestijnse curriculum bevat legio voorbeelden van delegitimisatie en demonisering van de staat Israel, geschiedenis wordt verdraaid en geweld wordt verheerlijkt.  Het is dit onderwijsmateriaal waarmee generaties aan Palestijnen met haat en onverdraagzaamheid worden geïndoctrineerd. De schoolboeken dragen bij aan een cultuur van haat tegen zowel de staat Israel als tegen het Joodse volk. 

De problematische inhoud van de Palestijnse schoolboeken valt in drie fundamenten onder te verdelen:

  • Delegitimisatie van het bestaansrecht van de staat Israel en de aanwezigheid van Joden in het land
  • Demonisering van de staat Israel en de Joden
  • Oorlogsindoctrinatie en gebrek aan vredesonderwijs

 

De bewuste schoolboeken worden ook door UNRWA gebruikt. De VN-organisatie houdt zich aan het curriculum zoals dat door de PA wordt opgegeven. Zo dragen de donorlanden van UNRWA – waaronder Nederland – bij aan het indoctrineren van Palestijnse kinderen met haat en onverdraagzaamheid.

In Groot-Brittannië zijn de verschillende rapporten over de Palestijnse schoolboeken niet onopgemerkt gebleven.  Daar heeft de Britse Staatssecretaris voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika Alistair Burt een onderzoek aangekondigd. Dit onderzoek wil Burt in samenwerking met andere donorlanden laten verrichten.

Naar aanleiding van het recent verschenen rapport en het aangekondigde onderzoek door Groot-Brittannië, hebben Joël Voordewind (ChristenUnie), Han ten Broeke (VVD), Martijn van Helvert (CDA), Raymond de Roon (PVV) en Kees van der Staaij (SGP) Kamervragen ingediend bij de minister van Buitenlandse Zaken.

De Kamerleden wijzen erop dat in antwoord op eerdere vragen over het Palestijnse onderwijs, toenmalig minister Bert Koenders heeft aangegeven dat beide partijen worden aangesproken het aanzetten tot haat en geweld tegen te gaan. De buitenlandwoordvoerders van het parlement willen weten of dit resultaten heeft behaald.

Daarnaast willen de Kamerleden weten of Nederland gaat meewerken aan het Britse onderzoek naar het Palestijnse onderwijscurriculum. Als donor van UNRWA betaalt Nederland immers mee aan het onderwijs van Palestijnse kinderen, waarbij de VN-organisatie gebruik maakt van de problematische schoolboeken.

2018Z14502
Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Ten Broeke (VVD), Van Helvert (CDA), De Roon (PVV) en Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een rapport over schoolboeken, uitgegeven door de Palestijnse Autoriteit (ingezonden 3 augustus 2018).
Vraag 1
Bent u bekend met het rapport «Palestinian Authority textbooks: the attitude to Jews, Israel and peace»1
Vraag 2
Hoe beoordeelt u de constateringen uit het rapport dat in onderwijsboeken van de Palestijnse Autoriteit (PA) de staat Israël wordt gedelegitimiseerd en gedemoniseerd, geweld wordt verheerlijkt en toe opgeroepen en dat er sprake is van een gebrek aan educatie over vrede?
Vraag 3
Deelt u de mening dat kinderen dienen te leren over waarden als tolerantie en co-existentie, en niet geïndoctrineerd dienen te worden met onverdraagzaamheid en geschiedsvervalsing?
Vraag 4
Deelt u de opvatting dat het Palestijnse onderwijs in de huidige vorm schadelijk is voor de levensvatbaarheid van een duurzame en vreedzame twee-statenoplossing?
Vraag 5
Deelt u de opvatting dat het onderwijsmateriaal van de PA vrede tegenwerkt en grondig aangepast dient te worden?
Vraag 6
Bent u bekend met de antwoorden van uw voorganger A.G. Koenders op de vragen van de leden Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV), Baudet (FvD), Ten Broeke (VVD), Voordewind (ChristenUnie) en Knops (CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over haatzaaien in Palestijnse schoolboeken?2
Vraag 7
Kunt u aangeven of «het aandringen door Nederland, de EU en andere landen bij beide partijen het aanzetten tot haat en geweld tegen te gaan» enig resultaat heeft behaald? Zo ja, wat is het resultaat? Zo nee, waarom zijn deze resultaten uitgebleven?
Vraag 8
Bent u bekend met het besluit van de Britse Staatssecretaris voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika Alistair Burt om een internationaal onderzoek in te stellen naar het Palestijnse onderwijscurriculum en zijn voornemen om hierbij andere donorlanden te betrekken?3
Vraag 9
Is de Nederlandse regering bereid aan dit onderzoek medewerking te verlenen? Zo nee, waarom niet?

1 Update, June 2018, https://www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2018/07/E_184_18.pdf
2 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016–2017, nr. 1853