Rondetafelgesprek antisemitisme in de Tweede Kamer

Vandaag vindt in de Tweede Kamer het Rondetafelgesprek Antisemitisme plaats. Ook  het CIDI zal bij deze procedure aanwezig zijn. In zowel een brief aan de Kamerleden als een positionpaper heeft het CIDI de aandacht gevraagd voor de volgende punten:

Rondetafelgesprek Antisemitisme
CIDI is al jaren de autoriteit in het volgen, registreren en analyseren van antisemitisme in Nederland. Jaarlijks publiceert CIDI de Monitor Antisemitische Incidenten. In maart werd de Monitor Antisemitische Incidenten voor het jaar 2017 gepresenteerd.

Belangrijkste bevindingen omtrent antisemitisme in Nederland
• In 2017 registreerde CIDI in totaal 113 incidenten van antisemitisme. Een lichte stijging ten opzichte van 2016, toen CIDI 109 incidenten registreerde.
• In totaal werden 28 antisemitische bekladdingen en vernielingen geregistreerd. Dit is het hoogste aantal sinds 2007.
• In het politieke domein registreerde CIDI zeven antisemitische uitingen door politici of actieve leden van politieke partijen.

Hoewel Joden slechts 0,3 procent van de Nederlandse bevolking uitmaken, zijn zij oververtegenwoordigd als slachtoffer van discriminatie:
• Antisemitische incidenten vormen 41 procent van alle discriminatiezaken bij het OM. Dit is een grote stijging ten opzichte van 2016 – toen vormden antisemitische incidenten 22 procent van alle gevallen.
• Meldpunt Internet Discriminatie MiND registreerde in 2017 236 meldingen van antisemitisme, dat was 17 procent van het totaal aantal meldingen over discriminatie.

Aanbevelingen
Haatmisdrijven expliciet benoemen
CIDI vraagt gezagsdragers (politici, burgemeesters, etc.) om misdrijven met een antisemitisch of anderszins discriminatoir motief stellig te veroordelen, en daarbij het motief – hetzij antisemitisme, hetzij een andere vorm van discriminatie – niet te schuwen maar juist ondubbelzinnig te benoemen.
Zwaardere straffen voor haatmisdrijven
Voortbouwend op de eerste aanbeveling om een discriminerend motief bij een misdrijf expliciet te benoemen, dienen dergelijke misdrijven ook als zodanig te worden vervolgd en bestraft. Dit geeft een helder signaal richting de samenleving als geheel en in het bijzonder richting slachtoffers van haatmisdrijven. Bovendien heeft dit een afschrikkende werking richting potentiële daders.
Geweld vanwege afkomst of geloof heeft niet alleen impact op de individuele slachtoffers, maar op een hele groep mensen. Antisemitisch geweld heeft een grote impact op het gevoel van onveiligheid in de hele Joodse gemeenschap. Het door minister van Justitie en Veiligheid aangekondigde onderzoek naar de mogelijkheid om een discriminatoir oogmerk als een wettelijke strafverzwaringsgrond in te stellen, juichen we dan ook toe.
Werkdefinitie Antisemitisme Overnemen
Een belangrijke aanbeveling is dat de Werkdefinitie Antisemitisme door relevante organisaties en overheden wordt overgenomen en juridisch bindend verklaard. Zonder definitie is het bestrijden lastiger.
Kritiek op Israel is onderdeel van een vrije samenleving. Maar in de praktijk wordt Israel vaak gebruikt als frame voor antisemitisme. Bijvoorbeeld als het woord “Joden” simpelweg vervangen wordt door “zionisten” zonder enige grond. Oude antisemitische vooroordelen en complottheorieën waarin het woord “Joden” wordt vervangen door “zionisten” zijn wél antisemitisch. Met de Werkdefinitie als instrument kan antisemitisme beter worden herkend en geregistreerd. Daarnaast draagt het hebben van één definitie van antisemitisme bij aan uniforme dataverzameling.
Educatie
De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn vast onderdeel van het lesprogramma voor alle Nederlandse scholieren. Vaak blijkt dat leerlingen een verband leggen tussen de Holocaust en het Israelisch-Palestijns conflict. Docenten zien zich hierdoor geconfronteerd met een lastige kwestie omdat beide onderwerpen vaak sterk emotioneel geladen zijn. Docenten moeten handvatten worden gegeven om leerlingen heldere uitleg te geven over beide onderwerpen en de onderwerpen van elkaar scheiden. Hier dient aandacht voor te zijn bij lerarenopleidingen. Zeker nu de Holocaust voor de jonge generatie steeds meer echt geschiedenis wordt (in plaats van een herinnering, zoals bij voorgaande generaties) is gedegen Holocaustonderwijs van groot belang.
Internet en sociale media
Hosting- en socialemediabedrijven dragen verantwoordelijkheid voor haatdragende en discriminerende inhoud. Zij moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en dergelijke inhoud weren. Uitingen die in strijd zijn met de wet moeten adequaat en snel worden verwijderd om verdere verspreiding tegen te gaan.