Jaarverslag 2010

IN ISRAEL / Door: WEBMASTER / 21 dec 2010 CIDI CIJO GAZA HAMAS WESTBANK

OnnoHoes2010 was een jaar van veranderingen. In Nederland, met na de verkiezingen een nieuw kabinet, en bij het CIDI. In maart, tijdens een spraakmakend in-ternationaal symposium, trad onze voorzitter John Manheim af en nam Onno Hoes zijn taak over. Twee medewerkers verlieten de organisatie, nieuwe mede-werkers traden aan, stagiaires kwamen en gingen en nieuwe vrijwilligers gingen aan de slag. Het CIDI-bestuur kreeg twee nieuwe gedreven leden, andere bestuursleden namen plaats in de Raad van Advies. Ondanks de veranderingen bleef CIDI opkomen voor Israel en de Joodse gemeenschap binnen de media, politiek en de academische wereld.

 

Politieke ontwikkelingen rond Israel

Gaza

Eind mei vaart een hulpvloot met activisten uit Turkije naar Gaza om de blokkade te doorbreken. Israel waarschuwt de bemanning: zij kan aanmeren in de haven van Ashdod en de hulpgoederen kunnen over land naar Gaza. Na hun weigering besluit Israel het Turkse schip Mavi Marmara te enteren. Het wordt een bloedbad. Activisten vallen de mili-tairen aan en deze reageren hierop. Dit resulteerde in gewonden aan beide zijden en negen doden onder de activisten. Het incident leidt tot politieke spanningen tussen Israel en Turkije. In juni stelde de VN Veiligheidsraad Israel verantwoor-delijk voor het drama. De EU vraagt om onafhankelijk onderzoek. (Een eigen onderzoek van Israel onder leiding van rechter Jacob Turkel en met Canadese en Ierse observatoren concludeert in januari 2011 dat Israel had gehandeld volgens het in-ternationaal recht.) Vanaf half juni verruimt Israels veiligheidskabinet militair, drie Libanese militairen en een journalist komen om. Bij een terroristische aanslag ten oosten van Hebron worden vier Israeli’s, onder wie een zwangere vrouw, doodgeschoten. Hamas en de Al-Aqsa Martelarenbrigade eisen de aanslag op. Een wetsvoorstel om nieuwe migranten een loyaliteitseed te laten afleggen met de Joodse democrati-sche leidt tot veel kritiek. De wet is nog niet goedgekeurd. In december vallen tientallen doden bij bosbranden bij Haifa. Israel krijgt veel buitenlandse hulp bij de bestrijding ervan. Ook Nederland wilde blusvliegtuigen sturen, maar dit bleek niet meer nodig. De hulp uit Turkije werd zeer geapprecieerd.

Vredesbesprekingen

In maart trekken de Palestijnse onderhandelaars zich terug uit het vredesoverleg met Israel na de aankondiging van de bouw van wo-ningen in Oost-Jeruzalem. Premier

CIDI in de media

Media zijn een van de speerpunten van CIDI. Ook in 2010 spande CIDI zich in om goede contacten met journalisten te onderhouden, mis-standen te weerleggen, te reageren op actualiteiten en de stem van CIDI te laten horen. Ook waren er veel gesprekken met politici. Bij het Kamerdebat over antisemitisme (zie verderop) in juni speelden de antisemitismecijfers  van CIDI een rol en zo konden wij extra aandacht vragen voor dit belangrijke onderwerp. In het kader van dat debat lanceerde Kamerlid Marcouch het plan om zonodig ‘lokjoden’ in te zetten om straatagressie tegen orthodoxe Joden aan te pakken. CIDI vindt, met Marcouch, dat hiertegen te weinig gedaan wordt. CIDI werd gevraagd om haar mening over deze kwestie door onder andere AT5, Elsevier, Interview Netwerk, Joods actueel, Volkskrant, RWO (radio wereld omroep), Joop.nl, Telegraaf, Reformatorisch Dagblad, De Pers, Joodse omroep, HP/De Tijd, NRC. Ook internationaal werden we benaderd door onder andere Israelinsider, news24.com, New York Times, The Brussels Journal, CBS News World, Fox News en Haaretz.

Media en antisemitisme

Op het gebied van antisemitisme was CIDI het hele jaar door in de publiciteit. In april en augustus bij de rechtszaak tegen de Arabisch Europese Liga (AEL) en, nadat AEL was vrijgesproken, bij het hoger beroep. De AEL had op haar website een cartoon geplaatst die stelde dat de Holocaust was verzonnen of overdreven door Joden; CIDI deed hiervan in 2006 aangifte. In augus-tus kreeg de AEL een boete van 2500 euro, waarvan 1500 voorwaardelijk. CIDI-directeur Ronny Naftaniel werd hierover geraadpleegd door de media. Ook zette CIDI zich in om antisemitische cartoons van Ar Rayaan te laten verwijderen. Andere antisemitismekwesties waarmee CIDI in de publiciteit kwam waren onder meer de aangifte tegen een jongen die zich voor de GeenStijl-camera antisemitisch uitte (zie verderop), en de eerste aangifte in Nederland wegens antisemitische uitingen op Twitter.

CIDI trok ook aan de bel bij uitingen in de media die over de schreef gin-gen zonder direct antisemitisch te zijn. In december bijvoorbeeld, toen de linkse activistensite Indymedia een foto plaatste die de ontruiming van kraakpanden vergeleek met de Jodenvervolging.

VNG

Toen de Vereniging van Neder-landse Gemeenten het bezoek van een delegatie Israelische burgemeesters afzegde omdat er ook burgemeesters van plaatsen op de Westbank bij waren, stuurde CIDI een protestbrief naar de media. Kranten en omroepen lieten ons uitleggen waarom wij deze gang van zaken niet begrepen. Uiteindelijk nodigde CIDI zelf een Arabische burgemeester, een burgemeester uit de Negev-woestijn en  de burge-meester van de Joodse nederzetting Beit Arye-Ofarim uit. Ook dat leverde de nodige media-aandacht op. Interessant was dat de VNG, die eerst de burgemeesters niet wilde ontvangen, nu wel een gesprek met hen voerde.

Taxi

Tijdens het incident met de ‘Gaza-Flotilla’ werd CIDI verschillende keren geraadpleegd door media, waaronder Een Vandaag. Een taxi in Amsterdam reed na dit incident rond met beledigende teksten; CIDI nam contact op met TCA en de teksten werden direct verwijderd. Het verhaal blijft doorzoemen op Internet en CIDI krijgt nog steeds vragen over dit geval vanuit de VS tot en met Israel.

Nazikranten

Andere kwesties waardoor CIDI in de publiciteit kwam waren het plan van de Koninklijke Bibliotheek om nazikranten online te zetten, de hervatte vredesbesprekingen in september en, na een CIDI-rapport hieromtrent, misbruik van subsi-dies voor het steunen van Israel-boycots. Zo waarschuwde minister Rosenthal ICCO om te stoppen met het doorsluizen van financiële steun naar de website Electronic Intifada, waarop oproepen staan tot boycotactiviteiten tegen Israël. Rosenthal vindt dat strijdig met het regeringsbeleid.

CIDI deed in 2010 diverse malen aangifte bij het Openbaar Ministerie. Zo verzochten wij onder meer in februari 2010 om opsporing en vervolging van een jongen die voor de camera van GeenStijl zei dat hij ‘Joden wilde prikken’. De jongen werd uiteindelijk opgespoord, maar pas in 2011 veroordeeld (tot een taakstraf).

De jaarlijkse CIDI-Monitor van antisemitische incidenten in Nederland is nationaal en internati-onaal de standaard ten aanzien van het antisemitisme in Nederland. De rapportage laat ook zien op welke punten er beleid ontwikkeld dient te worden. Toename van antisemitisme op scholen betekent bijvoorbeeld dat meer aandacht besteed moet worden aan educatie; als een lik-op-stukbeleid, betere opsporing en meer aandacht in het onderwijs voor antidiscriminatie.

De toenmalige regering wilde echter geen onderscheid maken tussen ver-schillende soorten discriminatie en behandelde antisemitisme slechts in dat kader. (Hetzelfde geldt voor de huidige regering.) Dit heeft onder meer tot gevolg dat het moeilijker is meer incidenten door daders van Noord-Afrikaanse afkomst impli-ceert dat die groep speciale aandacht verdient.

In 2010 merkte CIDI nog de naweeën van de piek die zich voordeed tijdens de Israelische actie in de Gazastrook, in januari 2009. Het aantal gemelde antisemitische incidenten in 2009 (167) lag 55 procent hoger dan in 2008. De telling voor 2010 is nog niet gereed; in het eerste half jaar (tot juni 2010) om uit de politiecijfers een beeld te destilleren van het aantal antisemitische incidenten. Voor de gebrekkige registratie is nog steeds geen oplossing gevonden, bleek bij vervolgoverleg in 2011.

Het enteren van het schip de Mavi Marmara kreeg veel commentaar. CIDI beoor-deelde dat echter lang niet in alle gevallen als antisemitisch.

de blokkade. De mortieraanvallen uit Gaza houden echter aan: 103 raketten en 53 mortieren in 2010. Eind december reageert Israel door het bombarderen van enkele stellingen in Gaza.

Israel

Israel stuurt na de aardbeving in Haïti 220 technici, medici, logistiek personeel en reddingswerkers naar het gebied. Zij bouwen het eerste chirurgische veldziekenhuis ter plaatse. Later dat jaar stuurt Israel hulpverleners naar de beknelde Chileense mijnwerkers. Zij worden uitgenodigd en bezoeken begin 2011 Israel. In mei wordt Israel geaccepteerd als 32ste lid van de OESO. Een IDF-patrouille bij de grens met Libanon wordt beschoten en beant-woordt het vuur. Een Israelische Netanyahu zondert het bouwen van huizen in Oost-Jeruzalem uit van de geldende bouwstop. In mei starten indirecte vredesonderhandelingen met Amerika als tussenpersoon. Hillary Clinton nodigt Palestijnen en Israeli’s uit voor directe onder-handelingen in Washington. Beide partijen accepteren, de Palestijnen op voorwaarde van een verlenging van de bouwstop. Als die afloopt breken zij de vredesonderhandelingen af.

Iran

VN Veiligheidsraad vaardigt resolutie 1929 uit tegen Iran. De resolutie is gericht tegen het nucle-aire programma van Iran en haar weigering mee te werken met de IAEA. In februari wordt de Bushehr kernreactor uitgeschakeld door het Stuxnet-virus, dat van Israelische makelij zou zijn.

zijn er alleen al bij CIDI 70 inciden-ten gemeld, hetgeen verontrustend was. In tegenstelling tot de tellingen van andere jaren, waren daarin niet de cijfers opgenomen van de politie en de Antidiscriminatiebureaus.

Ook de Tweede Kamer was verontrust. Bij een spoeddebat over antisemitisme op 28 juni neemt zij met grote meerderheid moties aan. Een daarvan vraagt de regering om een plan van aanpak voor de bestrijding van antisemitisme, de ander vraagt te zorgen dat de politie antisemitische incidenten als zodanig gaat registreren. In zo’n plan van aanpak zouden volgens de indieners van de motie zaken passen Ongeveer de helft was ‘pure’ kritiek op Israel; ook ontvingen wij e-mails die steun met Israel betuigden.

Toch is het verontrustend dat antisemitische clichés ook buiten extreemrechtse kring steeds normaler lijken te worden. In juni 2010 haalde Business Class presen-tator Harry Mens het oude cliché van de ‘Joodse samenzwering’ uit de kast. Verwijzend naar de kabinets-formatie, opperde hij het idee dat Rosenthal (VVD) en Asscher (PvdA, toen plaatsvervangend burgemees-ter van Amsterdam) samen met Cohen, “alledrie joodse mensen, met elkaar een kongsi hebben gevormd om naar Paars toe te gaan.”

Een politieke organisatie van Israelische Nederlanders

Tijdens de Israelische acties in Gaza eind 2008 / begin 2009 waren er in Nederland wel pro-Israel stem-men te horen, maar de Israelische Nederlanders waren onzichtbaar. Er wonen in Nederland ca. 10.000 Israeli’s die nergens politiek zijn georganiseerd. CIDI heeft enige steun gegeven bij het opzetten van een beweging van Israelische Nederlanders om ook de Israelische stem in Nederland te laten horen. Die beweging moet zich ook kun-nen aansluiten bij overlegorganen van migranten, debatten over Israel organiseren en voorlichting geven op scholen. In 2011 zal de groep gepresenteerd worden.

Lesgeven over Israel op havo/vwo door Joodse vrijwilligers

Hadassa Hirschfeld heeft veel tijd besteed aan het schrijven van een lesbrief over het Israelisch – Palestijinse conflict. Deze is begin 2011 gedrukt en is nu te bestellen door docenten geschiedenis en maatschappijleer. Ook schreef zij een boek over de moderne geschie-denis van het Israelisch–Palestijns conflict; dit kwam eind maart uit en is zeer geschikt als achtergrond-informatie bij de lesbrief. Het is te bestellen via onze website en in de boekhandel. CIDI heeft veel aandacht gegeven aan het lesgeven op scholen. Goede voorlichting is belangrijk om anti-Israelisme en antisemitisme tegen te gaan. Er werden vrijwil-ligers getraind die bereid zijn om op scholen les over Israel te geven. Scholen die CIDI in 2009 bezocht kwamen in 2010 terug; zij wilden het project ook in hun nieuwe klassen doen. In 2010 werden circa 20 scholen bezocht.

Katernen over controversiële kwesties

Er zijn controversiële kwesties waarop Israel steeds wordt aange-sproken. In 2010 deed CIDI research voor het maken van informatieve flyers die deze kwesties aanpakken door simpel en overzichtelijk uit leggen wat er werkelijk aan de hand is. Zij zullen breed verspreid worden. De onderwerpen van de katernen zijn: de nederzettingen-politiek, het Palestijnse vluchte-lingenvraagstuk, het vredesproces, veiligheid in het Midden-Oosten, Zionisme en de status van Jeruza-lem. We hopen de katernen medio 2011 uit te brengen.

Studiereis Israel voor beginnende journalisten

Nieuwsitems over Israel zijn meestal te kort om recht te doen aan de complexe realiteit. Journalisten lijken soms weinig van de Israeli-sche samenleving te begrijpen. De samenleving is zo complex dat het Israel geen recht doet wanneer journalisten alleen vanuit een Nederlandse achterkamer de situ-atie verslaan, zonder daadwerkelijk ooit op Israelische bodem gestaan te hebben. Daarom bood CIDI voor de tweede keer jonge, gemotiveerde journalisten de kans om Israel van dichtbij te leren kennen via een ambitieuze studiereis. Een groep van 20 jonge journalisten heeft in twaalf dagen een programma doorlopen om zo veel mogelijk aspecten van Israel te leren kennen. Het programma heeft de journa-listen veel geleerd over Israel, waar zij in de toekomst mee aan de slag kunnen.

Verkiezingsdebat over het Midden-Oosten

In aanloop naar de Nederlandse parlementsverkiezingen van 9 juni 2010 organiseerde CIDI i.s.m. het Nederlands Iran Comité en CiJO een verkiezingsdebat in De Balie te Amsterdam . Het Midden-Oosten stond centraal. Aan het debat onder leiding van columnist en oud-VVD kamerlid Arend Jan Boekestijn en journalist Leonard Ornstein namen de buitenlandwoordvoerders van vrijwel alle politieke partijen deel, met uitzondering van Groen Links en PVV: Maarten Haverkamp (CDA), Leon Meijer (CU), Atzo Nicolai (VVD), Boris van der Ham (D66), Martijn van Dam (PvdA) en Harry van Bommel (SP). De discussie concentreerde zich voornamelijk op de Israelische actie tegen de Gazavloot en de situatie in Iran. De zaal was afgeladen vol.

Symposium: Een veilig Israel in een vreedzaam Midden-Oosten

Veel Israeli’s voelen zich onveilig door de bedreigingen van Iran, Hamas en Hezbollah en de lauwe reactie van de internationale ge-meenschap hierop. Dit gevoel alleen te staan tegen een gevaarlijke vijand leidt soms tot hard Israelisch op-treden, dat in Nederland vaak niet wordt begrepen. CIDI wilde deze angst in een symposium uitleggen en helpen aangeven wat Nederland hiertegen kan doen. Het sympo-sium, op 9 en 10 maart gehouden in het Vredespaleis te Den Haag, bood tevens een gelegenheid om op waardige wijze het voorzitterschap van CIDI over te dragen aan Onno Hoes en afscheid te nemen van John Manheim.

Onderscheiding

De openingsreceptie stond in het teken van John Manheims afscheid, met sprekers als Maxime Verhagen en Mark Rutte. John Manheim ontving uit de handen van de Wasse-naarse burgemeester Jan Hoekema een Koninklijke onderscheiding. Op 10 maart opende Onno Hoes de rij sprekers. Prof. Ernst Hirsch Ballin, toen minister van Justitie, sprak over Het recht als barrière tegen de import van haat en geweld uit het Midden-Oosten. De Israe-lische vicepremier en minister van Informatie en Atoomenergie Dan Meridor over The nuclear threat of Iran. Prof. Irwin Cotler, parlements-lid Canada, hoogleraar rechten aan de Harvard en Yale Universiteiten, oud-minister van Justitie van Canada gaf een lezing over The right to security in international law. Na de lunch sprak prof. Jaap de Hoop Scheffer, hoogleraar internati-onale politiek Universiteit Leiden en oud-secretaris-generaal NAVO over De rol van de NAVO voor de veilig-heid in het Midden-Oosten. Hierna een paneldiscussie tussen prof. Rob de Wijk, directeur Haags Centrum voor Strategische Studies en Danny Rothschild, directeur Institute for Policy and Strategy, Herzliya Israel over: The relationship between security and peace. Na de discussie sprak Paul Bremer III, oud-gouverneur van de VS in Irak, oud-ambassadeur van de VS in Nederland over American guarantees for a peaceful Middle East. CIDI directeur Ronny Naftaniel sloot af. Alle lezingen zijn opgenomen in een speciaal door CIDI uitgegeven boek. Het symposium werd live via internettelevisie uitgezonden.

Docenten Platform Sjoa Educatie

Het Docenten Platform Sjoa Educa-tie bestaat al uit meer dan honderd docenten die een studiereis hebben gemaakt naar Yad Vashem. In februari en juli 2010 organiseerde CIDI weer een seminar lesgeven over de Holocaust voor tweemaal 25 docenten en met name docentenop-leiders mee. Het Platform heeft als doel om Sjoa educatie op Neder-landse scholen te waarborgen en te verbeteren en wil een waakhond zijn tegen antisemitisme en racisme op scholen.

De docenten voerden in 2010 verschillende projecten uit op hun scholen, onder meer met Holocaust Memorial Day. Tijdens een Plat-form-studiedag in mei presenteerde Maria van Haperen het Omstanders project over de schending van mensenrechten voor het begin van de Holocaust. Op een druk bezochte studiedag in augustus werden de docenten rondgeleid door het Amsterdamse Verzetsmuseum en de voormalige Joodse buurt. In het Joods Historisch Museum werkten zij met de Spielbergtapes, door het JHM toegankelijk gemaakt in het project 2000 Getuigen Vertellen. In november organiseerde CIDI voor docenten en jongerenwerkers een studiedag over lesgeven over de Tweede Wereldoorlog  op ‘zwarte scholen’ met sprekers die hiermee in Nederland ervaring hebben. Daniel Rozenga van Yad Vashem vertelde over het rondleiden van Palestijnse groepen daar en de docenten volgden een workshop over diversiteitseducatie op ‘zwarte scholen’.

Bestuur en kantoor CIDI

In maart 2010 nam Onno Hoes officieel het stokje over van bestuursvoorzitter John Manheim. In de loop van het jaar werkte het bestuur aan een herstructurering en de opzet van een Raad van Advies die het draagvlak van de organisatie moet vergroten. De Raad komt 1 a 2 maal per jaar bij elkaar om CIDI te adviseren omtrent actualiteiten en doet suggesties voor de organisatie. De Raad van Advies bestaat uit ver-tegenwoordigers van diverse Joodse organisatie. Eind 2010 werden de leden bekend: mevrouw Numann (WIZO), de heer Van der Sluis (FNZ), mevrouw Cohen-Bendahan (tot 1 januari, PIG) en mevrouw Slager (NIK). Toegevoegd zullen nog worden, een vertegenwoordiger van Bnai Brith, van het Verbond voor Progressief Jodendom en mogelijk enkele particulieren.

Het CIDI bestuur bestaat uit de heren Hoes (vz), Kiek (secr), Simon (pennm), Livnat, Suissa, Glaser en Manheim (ere-voorzitter). Nieuw in het CIDI bestuur zijn mevrouw Louise Paktor-Jaeger en de heer David Beesemer. De bedoeling is ook dit gezelschap uit te breiden.

Wisselingen

In 2010 waren er enkele personeels-wisselingen: Wim Kortenoeven verliet het CIDI en werd tot Kamerlid gekozen. Tuvit Shlomi ging een stage doen in Israel. Mike Durand kwam parttime in dienst en per 1 januari 2011 is Marthe Tholen stafmedewerkster.

Lezingen

Avraham Burg

Op 25 januari hield de oud-politicus van de Israelische Arbeiderspartij, Avraham Burg, een lezing in De Balie in Amsterdam. Burg sprak over de rol van de Holocaust in de Is-raelische politiek. In zijn omstreden boek ‘De Holocaust is voorbij’ stelt hij dat Israel zich niet langer zou mogen laten gijzelen door de erfenis van Adolf Hitlers wandaden. Dat traumatiseert naar zijn mening het land en ondermijnt het zelfvertrou-wen. Bovendien is het een van de oorzaken van toenemend nationa-lisme en geweld, terwijl het de kans op vrede met de buurstaten steeds kleiner maakt. Burg toonde zich een duidelijk pleitbezorger voor een soepeler Israelisch beleid tegenover de Palestijnen. Een deel van zijn conclusies zorgde voor een hevig debat in de zaal. Op de avond in De Balie waren meer dan 150 mensen aanwezig. De NCRV besteedde aandacht aan Burg’s komst.

Pang Guang

In juli 2010 was prof. dr. Pang Guang in Nederland en gebruikte CIDI de gelegenheid om een avond te organiseren over de Joodse gemeenschap in China. Pang Guang is verbonden aan het Centrum voor Internationale Studies en de Academie voor Sociale Wetenschap-pen te Shanghai.  Hij heeft vele onderscheidingen ontvangen voor zijn wetenschappelijke werk (ondermeer van de Oostenrijkse regering en de Russische premier Putin) en tal van publicaties op zijn naam staan. Hij is hoofd van het Centrum voor Joodse Studies in Shanghai en vice-voorzitter van de Chinese vereniging van Midden-Oosten studies. Een deel van zijn publicaties gaat over de relaties van China met de diverse landen in het Midden-Oosten, waaronder Israel. Enkele tientallen mensen waren op de interessante lezing aanwezig.

Organization for the Promotion of Trade Israel – Netherlands (OPTIN)

Israelische burgemeestersbijeenkomst

Burgemeesters

Zoals hierboven al gezegd, nodigde CIDI een drietal Israelische burge-meesters uit om naar Nederland te komen. Het was een reactie op de weigering van het VNG een delegatie uit Israel te ontvangen. De delegatie bestond uit: Pini Badash, voormalig Knesset-lid en burgemeester van Omer gelegen in de Negev woestijn, Samir Darwish, burgemeester van Zemer, een samenvoeging van verschillende Arabische gemeenten in Noord-Israel en Avi Naim, burgemeester van Beit Arye-Ofarim, een nederzetting op de Westelijke Jordaanoever 13 km ten oosten van vliegveld Ben Gurion. Tussen 28 en 30 november ver-bleven ze hier. De burgemeesters hadden onder meer ontmoetingen met Tweede Kamerleden, een gesprek met een vertegenwoordiger van de VNG en brachten een bezoek aan enkele gemeenten en burge-meesters. Op maandagavond 29 november was er in Den Haag een bijeenkomst voor CIDI vrienden.

Lezingen door CIDI

CIDI medewerkers worden veel gevraagd voor het geven van lezingen. Vooral Ronny Naftaniel, Wim Kortenoeven en Elise Friedman trokken het hele land door om de stem van CIDI te laten horen. Elise Friedman gaf vooral lezingen op het gebied van antisemitisme. Wim Kortenoeven gaf veel lezingen vanuit historisch perspectief over:  Oost-Europa, Moderne Geschiedenis en media. Toch werden de meeste lezingen gehouden door Ronny Naftaniel, hij sprak ondermeer op Clingendael, de Universiteiten van Nijmegen en Leiden, in Den Haag op een manifestatie van Armeniërs en voor vele politieke gezelschappen.

CIJO LEEFT!

Sinds september 2010 is er bij CIDI’s jongerenorganisatie CiJO een nieuw bestuur aangetreden, voorgezeten door Joël Serphos. CiJO organiseert lezingen, borrels, filmavonden en is verantwoordelijk voor de organisatie van jaarlijks terugke-rende activiteiten als de Holocaust Memorial Day, het CiJO-weekend en de beroemde reis naar Israël: CiJO’s Fact Finding Mission. CiJO mag tevreden zijn, want binnen de joodse gemeenschap mag zij zich tegenwoordig de grootste jongeren-organisatie noemen. In een tijd waarin ‘Israel-bashen’, antisemitisme en overige vormen van discriminatie weer voorkomen, probeert CiJO deze problemen bij de bron aan te pakken. Activiteiten worden daarom niet alleen geor-ganiseerd voor de achterban, maar juist ook buiten de eigen kring. Daarom verzorgt CiJO gastlessen op basisscholen en middelbare scholen, werkt zij samen met Islamitische jongeren en organiseert zij ook iedere twee jaar de reis voor bestuur-ders van Politieke Jongerenorgani-saties (PJO’s). Zo is CiJO in staat op verschillende niveaus haar bijdrage te leveren aan juiste beeldvorming over Israel en bestrijding van Jodenhaat. Polarisatie of niet, CiJO blijft in het midden. Jongeren met verschillende achtergronden die geloven in zelfbeschikkingsrecht, vrede en veiligheid voor het joodse volk weten nog altijd dat ze bij CIJO aan het juiste adres zijn.

Collegereeks Israelische buitenlandse politiek

Onze collegereeks over Israels buitenlandse politiek werd in 2010 voor de 23e keer georganiseerd. De reeks is met name bedoeld voor studenten van universiteiten met een bijzondere interesse voor Israel en het Midden Oosten.

De onderwerpen die dit jaar aan de orde kwamen waren: geschiedenis van Israel, politieke ontwikkelingen sinds 1948, percepties en realiteit, de Arabische perceptie van het Israelische buitenlandse beleid, internationaal terrorisme en de juridische (on)mogelijkheden, de rol van internationale organisaties, de toegang tot water, Israel en Neder-land, Europa en Israel, Amerika en Israel, de bewapening van het Midden-Oosten en als laatste: vredesopties.

Meer dan vijftig studenten deden mee aan de collegereeks, de helft daarvan sloot de reeks ook af met het schrijven van een paper over één van de deelonderwerpen.

OPTIN (Organisatie voor Promotie van Trade tussen Israel en Neder-land) is als zus van CIDI actief op het gebied van kenniseconomie, tussen Israel en Nederland.

Israel is de grootste exporteur van technologie ter wereld. Achter vrijwel alle producten wereldwijd zit enige Israelische technologie. Het lijkt erop dat technologie de melk en honing van het moderne Israel is.

Gedurende het jaar 2010 hebben Nederlandse bedrijven bij OPTIN steeds gevraagd om technologieën voor het beter exploiteren van en voor nanotechnologieën. In Israel worden heel efficiënte zonnepane-len gemaakt, waardoor iedereen over een persoonlijke energiecen-trale kan beschikken. De mini-zonnepanelen worden ook gebruikt om water te pompen op afgelegen plekken. De zonnepanelen staan in de woestijn en de opgewekte elektriciteit wordt naar noordelijke gebieden gestuurd. Daarnaast heeft Israel al zonnepanelen in de ruimte geplaatst die de opgewekte elektrici-teit naar de aarde stuurt. Israel heeft in 2010 enige doorbraak geboekt met het doorsturen van elektriciteit zonder het gebruik van kabels.

Robotica

Ook is men druk bezig met mini-technologie voor robotica. Er worden robots gemaakt die op mensen lijken en zich zo gedragen. Deze humanoid kan werk ver-richten die niet iedereen wil of kan doen. Hij kan als gesprekpartner dienen voor eenzame mensen en de Thaise dames vervangen. Ook wordt gewerkt aan technologieën om een mini-auto-vliegtuig te maken. Met deze AirplaneHome kunnen mensen van huis naar buiten de stad rijden en 500 km vliegen tussen de steden. Geen file meer dus. De Airplane-Home kan al worden besteld voor 200.000 dollar.