VVD, SGP en CU stellen Kamervragen over Iraans atoomprogramma

Naar aanleiding van de Israelische onthulling over het geheime kernwapenprogramma van Iran, hebben Kamerleden Bente Becker en Han ten Broeke (beide VVD), Kees van der Staaij (SGP) en Joël Voordewind (CU) schriftelijke vragen ingediend bij de minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok.

Vragen van de leden Becker (VVD), Ten Broeke (VVD), Voordewind (CU) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat Iran stiekem delen van het atoomprogramma zou hebben voortgezet. (ingezonden 2 mei 2018)

1

Hebt u kennisgenomen van de onthullingen van de Israëlische minister-president inzake de vermeende Iraanse voortzetting van een atoomwapenprogramma?

2

In hoeverre is deze informatie nieuw voor respectievelijk het kabinet en het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA)?

3

Is de informatie, die vooral bestaat uit documenten die uit een archief in Teheran zouden zijn buitgemaakt, ondertussen gedeeld met de IAEA? Heeft het kabinet ook inzage verzocht in het kader van haar positie als tijdelijk lid van de VN-Veiligheidsraad en als lid van het comité dat toeziet op de naleving van het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)?

4

Hoe beoordeelt u de door de Israëlische minister-president verschafte informatie, in het bijzonder de bewering dat delen van het Iraanse atoomprogramma nog na het sluiten van het JCPOA zijn voortgezet?

5

Kunt u aangeven hoe de conclusies van de Israëlische regering zich verhouden tot de door internationale partners uitgesproken overtuiging dat Iran zich aan de in het JCPOA vastgelegde afspraken houdt?

6

Welke pogingen worden door Nederland ondernomen om het JCPOA in stand te houden na het moment waarop de Amerikaanse president een besluit moet nemen over het al dan niet ‘certificeren’ van het akkoord?

7

Kunt u zo snel mogelijk de in het algemeen overleg Jemen toegezegde brief sturen met een appreciatie van de verlenging van de EU-sancties richting Iran met een jaar? Kunt u daarin ook ingaan op eventuele aanvullende sancties voor het ballistische programma?

8

Heeft het kabinet stappen gezet om in EU-verband het op eerdere momenten besproken ‘snap-back’-mechanisme te bepleiten, dat ervoor kan zorgen dat sancties tegen Iran opnieuw zullen gelden indien wordt vastgesteld dat Iran de afspraken van het JCPOA niet naleeft?

9

Kunt u aangeven of uit de vermeende leugens van het Iraanse regime inzake het bestaande programma kan worden afgeleid dat het een weg heeft open willen houden voor een herstart van het atoomwapenprogramma na de inwerkingtreding van de ‘sunset-clausule’ (het verstrijken van de afspraken na 2025) in het JCPOA? Kunt u dit toelichten?