Kaag ontkracht beschuldigingen Simons richting Israel

IN NEDERLAND / Door: LUUK SMIT / 13 jul 2021 GAZA KAAG SIMONS TERRORISME

Afgelopen maand had Sylvana Simons (BIJ1) enkele zeer sturende Kamervragen gesteld over de wapenstilstand tussen Israel en Hamas. Zo bleek Simons de schuldvraag volledig bij Israel neer te leggen en bleek zij niet op de hoogte van de recente acties van Hamas. Met haar antwoorden bracht minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag de leidster van BIJ1 op de hoogte.

Links Minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag (D66), rechts Kamerlid Sylvana Simons (BIJ1)

Zo vroeg Simons zich onder meer af wat het oordeel van de minister is over ‘het verbreken van de wapenstilstand door Israel’. Opvallend, want de wapenstilstand in Gaza is nog steeds van kracht. Ook wil zij weten of de minister de luchtaanvallen van Israel op Hamas proportioneel vindt. Minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag (D66) is helder: ‘De situatie in en rond Gaza is zorgelijk en blijft bijzonder fragiel.’ Ze benadrukt het belang van het bewaren van de rust door beide partijen. Maar de minister is ook glashelder over Israel’s recht van zelfverdediging tegen aanvallen vanuit Gaza. Daarbij noemt de minister wel als randvoorwaarde de grenzen van het internationaal recht. Ook benadrukt minister Kaag dat het kabinetsstandpunt reeds uitgesproken door minister-president Mark Rutte (VVD) niet is gewijzigd: ‘Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen, maar moet juist als een sterk land ook diens verantwoordelijkheid nemen, en handelen binnen de grenzen van het internationaal recht.’

Simons vroeg zich ook af of de minister ‘het bewezen acht’ dat er vanaf Gaza brandballonnen zijn opgelaten. Deze acties worden breed opgeëist op sociale media door verschillende Palestijnse terreurorganisaties, en hier wijst minister Kaag Simons dan ook op. Zo schrijft de minister:

‘Het kabinet heeft geen reden om te twijfelen aan de berichtgeving van verschillende internationale mediaoutlets die, mede onder verwijzing naar informatie van de Israëlische autoriteiten, meldden dat er op 15 en 16 juni jl. circa 30 branden zijn ontstaan nabij de grens tussen Israël en de Gazastrook. De media stellen dat het grootste deel van deze branden zou zijn ontstaan door ‘brandballonnen’, die in Gaza zouden zijn opgelaten in reactie op de aangekondigde ‘Vlaggenmars’ van Israëlische groeperingen door Jeruzalem op 15 juni jl. Het is niet met zekerheid te stellen wie deze ‘brandballonnen’ heeft opgelaten, maar het is aannemelijk dat deze actie ofwel door Hamas is uitgevoerd, dan wel ten minste door Hamas is toegestaan. Hamas ontkent betrokkenheid niet.’

Tevens hebben Israelische en Nederlandse media uitgebreid verslag gedaan van de vele malen dat er brandballonnen werden opgelaten vanuit Gaza.

Verder hoopt de minister dat het staakt-het-vuren standhoudt, zodat er humanitaire hulp richting Gaza kan en dat de handel tussen Gaza en de Westelijke Jordaanoever weer van de grond kan komen. De minister stelt dat Nederland zich inzet voor een langdurig staakt-het-vuren en een wederopbouw van Gaza, mede door het financieel steunen van UNRWA met een extra bijdrage van €4 miljoen, en een bijdrage aan de Palestijnse Rode Halvemaan ad €350.000 via het Nederlandse Rode Kruis. Daarnaast gaat zij niet mee in het eenzijdige vingerwijzen richting Israel, maar benadrukt de verantwoordelijkheid voor beide zijden voor een duurzaam staakt-het-vuren.

 

Antwoorden van de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Simons (BIJ1) over het verbreken van de wapenstilstand door Israël.

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht ‘Israël voert eerste luchtaanval sinds wapenstilstand uit op Gazastrook’?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Wat is uw oordeel over het verbreken van de wapenstilstand door Israël?

Vraag 5
Acht u de luchtaanval van Israël en daarmee het verbreken van de wapenstilstand een proportionele actie?

Antwoord op de vragen 2 en 5
De situatie in en rond Gaza is zorgelijk en blijft bijzonder fragiel. Het kabinet onderstreept in bilaterale contacten het belang om terughoudendheid te betrachten, zodat de volatiliteit in de regio niet verder wordt vergroot. Tegelijkertijd heeft Israël het recht zichzelf te verdedigen tegen aanvallen vanuit Gaza binnen de grenzen die het internationaal recht daaraan stelt, inclusief de voorwaarde van proportionaliteit. Het kabinet beschikt over onvoldoende operationele informatie die vereist is voor de beoordeling van geweldgebruik door de partijen bij dit conflict, waarbij Nederland niet zelf is betrokken.

Vraag 3
Acht u het bewezen dat er vanaf de Gazastrook ‘brandballonnen’ zijn opgelaten, zoals Israël beweert? Indien ja, op welke informatie baseert u zich?

Vraag 4
Is het duidelijk wie de afzender van deze vermoedelijk verstuurde brandballonnen zou zijn? Is dit een partij in de totstandkoming van de wapenstilstand?

Antwoord op vragen 3 en 4
Het kabinet heeft geen reden om te twijfelen aan de berichtgeving van verschillende internationale mediaoutlets die, mede onder verwijzing naar informatie van de Israëlische autoriteiten, meldden dat er op 15 en 16 juni jl. circa 30 branden zijn ontstaan nabij de grens tussen Israël en de Gazastrook. De media stellen dat het grootste deel van deze branden zou zijn ontstaan door ‘brandballonnen’, die in Gaza zouden zijn opgelaten in reactie op de aangekondigde ‘Vlaggenmars’ van Israëlische groeperingen door Jeruzalem op 15 juni jl. Het is niet met zekerheid te stellen wie deze ‘brandballonnen’ heeft opgelaten, maar het is aannemelijk dat deze actie ofwel door Hamas is uitgevoerd, dan wel ten minste door Hamas is toegestaan. Hamas ontkent betrokkenheid niet.

Vraag 6
Wat zijn de gevolgen van het verbreken van de wapenstilstand? En hoe ziet u de toekomst voor de-escalatie en vrede in Palestina op korte termijn?

Antwoord
De opleving van geweld laat zien hoe kwetsbaar het bestand is. Op dit moment kan humanitaire hulp Gaza in en heeft Israël een aantal andere stappen gezet om de spanningen te verminderen, zoals verruimen van de limiet waarbinnen gevist mag worden, toestaan van verkoop van landbouwproducten uit Gaza op de Westelijke Jordaanoever en de invoer van materialen voor bedrijven. Over wat nodig is voor een duurzamere oplossing worden indirecte onderhandelingen gevoerd tussen Israël en Hamas, met behulp van Egypte. De eisen die partijen stellen voor een duurzamere oplossing liggen nog ver uit elkaar. Nederland zet zich internationaal en in EU-verband in voor een brede inzet, met alle betrokken partijen, inclusief de Palestijnse Autoriteit, Israël, Egypte, andere Arabische landen en vertegenwoordigers van de bevolking in Gaza voor de wederopbouw van Gaza, waarbij ook gekeken moet worden naar het vergroten van het sociaaleconomisch perspectief voor Gaza. Deze inzet kan mede dienen als opmaat naar duurzame vrede, economische samenwerking en grotere veiligheid in de hele regio op de lange termijn.

Vraag 7
Welke middelen is Nederland bereid in te zetten om bij te dragen aan het voorkomen van verdere escalatie? Erkent u dat Israël hierin de voornaamste rol heeft als het land met het grootste en best bewapende leger, alsook gegeven het feit dat Israël het land is waarvan de aanhoudende stroom van agressies, in de vorm van misdaden tegen de menselijkheid en annexatiepolitiek, afkomstig is?

Antwoord
Het kabinet verwacht van alle partijen dat zij hun verplichtingen onder internationaal recht nakomen. Voor een beschrijving van inzet van het kabinet voor het bestendigen van het staakt-het-vuren wordt verwezen naar brief van 16 juni jl., met kenmerk 23432-481/2021D21827.

Vraag 8
Welke extra verantwoordelijkheden in het kader van de internationale vrede en mensenrechten dicht u Nederland toe in de bestrijding van koloniale politiek, provocaties en agressie door Israël ten opzichte van uw eerdere antwoorden tijdens de debatten over Israël in mei?

Antwoord
Voor wat betreft de inzet van het kabinet verwijs ik u naar de Kamerbrieven van 17 mei (met kenmerk 2021Z07817) en 16 juni jl. (met kenmerk 2021D21827). Het kabinet ziet op dit moment geen extra verantwoordelijkheden weggelegd voor Nederland.

Vraag 9
Bent u bereid noodhulp in te zetten voor burgers in Gaza die worden getroffen door het verbreken van de wapenstilstand? Zo ja, in welke vorm? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord
Het kabinet heeft reeds besloten om over te gaan tot een additionele bijdrage van EUR 4 miljoen voor de humanitaire VN-respons, via het door UNRWA uitgegeven noodappeal. Daarnaast ondersteunt Nederland de medische noodhulp van de Palestijnse Rode Halve Maan met een bijdrage van EUR 350.000 via het Nederlandse Rode Kruis. De recente beschietingen hebben niet geleid tot een extra verzoek om noodhulp.

Vraag 10
In het licht van eerder gedane uitspraken door de demissionaire minister-president over het recht op zelfverdediging van Israël, hoe beoordeelt u nu deze uitspraken?

Antwoord
Het kabinetsstandpunt zoals verwoord door de minister-president op 16 mei jl., is ongewijzigd: Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen, maar moet juist als een sterk land ook diens verantwoordelijkheid nemen, en handelen binnen de grenzen van het internationaal recht.

Zie ook het antwoord op de vragen 2 en 5.