Dossier: Hamas

Hamas (letterlijk: de Islamitische Verzetsbeweging) regeert de Gazastrook sinds een bloedige machtsgreep in 2007. De beweging wordt algemeen beschouwd als terreurorganisatie en is verantwoordelijk voor talloze zelfmoordaanslagen in Israel. Hamas heeft een zeer religieus karakter en wil een islamitische staat stichten in het hele gebied tussen de Middellandse Zee en de Jordaan. Hamas wijst het bestaansrecht van de staat Israel af en houdt vast aan gewapende strijd met de vernietiging van Israel als einddoel.

Oprichtingsdocument Hamas (1988)

Het programma van de ‘Islamitische Verzetsbeweging Hamas’

Palestina, 1 Muharram 1409 A.H. / 18 augustus 1988
In de Naam van Allah, de Barmhartige Erbarmer

110(106) Gij zijt geworden de beste gemeente 
die voortgebracht werd voor de mensen 
doordat gij aanspoort tot het behoorlijke 
en afweert van het verwerpelijke 
en gij aan Allah gelooft. 
En zo de lieden van de Schrift  geloofden 
dan zou dat beter voor hen zijn. 
Onder hen zijn gelovigen 
maar de meesten hunner 
zijn kwaadbedrijvers.
111(107) Niet zullen zij u met iets anders schaden 
dan met krenking 
en indien zij u bestrijden 
wenden zij u de rug toe  
daarna zullen zij niet geholpen worden.
112(108) Op hen is vernedering geslagen 
waar zij ook aangetroffen worden 
tenzij dat zij gebonden zijn 
met een koord van Allah
 en met een koord van de mensen. 
Zij hebben zich toorn van Allah berokkend 
en op hen is geslagen de ellende. 
Dat omdat zij ongelovig waren 
aan de tekenen van Allah 
en de profeten doodden 
zonder rechtvaardiging. 
Dat omdat zij ongehoorzaam waren 
en in overtreding.
Koran, soera  3, ‘Het Geslacht’: 110-112, onder de tussenkop ‘Gelovigen gewaarschuwd voor de Joden’.

Israel zal worden gesticht en zal blijven bestaan tot de islam het vernietigt, net zoals die de voorgangers ervan heeft vernietigd. 
Uit de woorden van de Martelaar Imam Hassan al-Banna , moge Allah hem genadig zijn.

In de naam van Allah, de Barmhartige Erbarmer
De islamitische wereld staat in brand. Ieder van ons zou er wat water op moeten gieten, hoe weinig ook, om te doven wat men kan doven, zonder op de anderen te wachten (sjeik Amjad al-Zahawi , moge Allah hem genadig zijn).
In de Naam van Allah, de Barmhartige Erbarmer

Inleiding

Geprezen is Allah. Wij zoeken hulp bij Hem, wij vragen Hem om vergeving, wij vragen Hem om leiding en wij verlaten ons op Hem. Wij bidden voor vrede voor de boodschapper van Allah, zijn familie, zijn metgezellen en al degenen die trouw aan hem zijn, die zijn boodschap hebben verspreid en die zijn soenna  volgen. Mogen zij worden gezegend door gebed en vrede, zolang hemel en aarde bestaan. En vervolgens:

O volk, vanuit de diepte van grote rampspoed, in de diepten van [ons] lijden, vanuit het kloppen van de gelovige harten en [met] voor de eredienst gereinigde armen; bewust van onze taak, en in antwoord op Allah’s gebod, is de oproep [van onze beweging] uitgegaan , zijn wij samengekomen en hebben wij onze krachten gebundeld. En daaruit komt het onderwijs volgens de weg van Allah voort, alsmede de onwrikbare wil om de rol van de beweging in het leven te vervullen, alle obstakels te nemen en de moeilijkheden van de reis te overwinnen. Daaruit kwam ook onze permanente staat van paraatheid voort en onze bereidheid om ons leven en al hetgeen ons dierbaar is voor de zaak van Allah op te offeren. En zo werd het zaad [van de beweging] gevormd, dat zich een weg baande door deze onstuimige zee van verwachtingen en hoop, verlangens en aspiraties, gevaren en obstakels, tegenslagen en uitdagingen, zowel lokaal [in Palestina] als in het buitenland.

Toen het idee rijp werd, groeide het zaad en wortelde de plant in de grond van de realiteit, losgemaakt van vluchtige emotionele uitbarstingen en ongepaste gehaastheid. Toen ging de Islamitische Verzetsbeweging op weg om haar strijdende rol  te vervullen, voorwaarts marcherend voor de zaak van Allah. Dusdoende, heeft Hamas zich aangesloten bij allen die de jihad voor de bevrijding van Palestina strijden . De zielen van al haar jihadstrijders  verenigen zich met de zielen van al de jihadstrijders die hun leven voor het land van Palestina hebben geofferd, vanaf het moment dat het werd veroverd door de metgezellen van de Profeet  tot op de dag van vandaag.

Dit handvest van de Islamitische Verzetsbeweging (Hamas) onthult het gezicht van de Beweging, presenteert haar identiteit, verduidelijkt haar standpunt, geeft uitleg over haar doelstelling, bespreekt haar verwachtingen, en roept op tot het steunen en versterken van [de beweging] en het toetreden tot haar gelederen. Want onze strijd met de Joden is veelomvattend en erg moeilijk, en hij vereist alle toegewijde inspanningen. Deze strijd is een stap die moet worden gevolgd door verdere stappen; het is een brigade die moet worden versterkt door opeenvolgende brigades uit deze verdeelde islamitische wereld, totdat de vijanden zijn verslagen en Allah’s overwinning is gerealiseerd.

Aldus zullen wij hen aan de horizon zien opdoemen: 
En gij zult de konde daarvan  ervaren
na zekere tijd.
Koran, soera 38, ‘Saad’: 88, onder de tussenkop ‘Rebellie van de duivel’.

Geschreven heeft Allah: 
Overwinnen zullen waarlijk 
Ik en Mijn boodschappers. 
Allah is krachtig en geweldig.
Koran, soera 58, ‘De Vertogende’, ook wel vertaald als ‘Het Dispuut’: 21.

Zeg: 
Dit is mijn weg. 
Ik doe aanroeping tot Allah 
op grond van helder bewijs
 ik en wie mij volgen. 
En lofprijzing aan Allah! 
Ik behoor niet tot de genotengevers.
Koran, soera 12, ‘Josef’: 108.

Hoofdstuk 1

Introductie van de Beweging

Ideologische achtergronden

Artikel 1

De Islamitische Verzetsbeweging: islam is haar weg. Het is aan de islam dat zij haar ideeën, concepten en percepties ontleent met betrekking tot het universum, het leven en de mens[heid]. De Beweging verwijst met betrekking tot al haar handelen naar het oordeel van de islam.

De relatie tussen de Islamitische Verzetsbeweging en de Moslim Broederschap

Artikel 2
De Islamitische Verzetsbeweging is één der vleugels van de Moslim Broederschap in Palestina. De Moslim Broederschap is een wereldorganisatie, de grootste islamitische beweging in het moderne tijdperk. Zij wordt gekenmerkt door haar diepgaand, accuraat en volledig begrijpen en omhelzen van alle islamitische voorschriften met betrekking tot alle aspecten van het leven: in gezichtspunten en in overtuigingen, in politiek en in economie, in onderwijs en in sociale zaken, in juridische kwesties en in bestuursaangelegenheden, in prediken en in lesgeven, in de kunsten en in communicatie, in het verborgene en in het openbare, en in alle andere domeinen van het leven.

Structuur en samenstelling

Artikel 3

De basisstructuur van de Islamitische Verzetsbeweging bestaat uit moslims die zich aan Allah hebben toegewijd en die Hem naar behoren hebben gediend [zoals staat geschreven]: “En niet heb Ik de ginn en de mensenkinderen geschapen dan opdat zij Mij zouden dienen” (Koran, soera 51 ‘De Wegvagenden’:56).

Deze moslims waren zich bewust van hun plicht tegenover zichzelf, hun families en hun thuisland, en bij dat alles zijn zij Allah blijven vrezen.  Zij hebben de banier van de jihad in het aangezicht van de onderdrukkers gehesen, opdat zij het land en de gelovigen zullen kunnen bevrijden van de vuiligheid, onreinheid en boosaardigheid van de onderdrukkers.

Neen
Wij doen het wezenlijke 
tegen het ijdele botsen 
zodat het vermorzelt
waarna het geheel verdwijnt.
Koran, soera 21, ‘Profeten’: 18.

Artikel 4
De Islamitische Verzetsbeweging verwelkomt iedere moslim die de overtuigingen en denkbeelden ervan aanneemt, die tot de acties ervan is toegewijd, die de geheimen ervan bewaart, en die tot de rangen ervan wil toetreden teneinde de verplichting uit te voeren. Allah zal hem belonen.

De historische en geografische dimensies van de Islamitische Verzetsbeweging

Artikel 5
Doordat de Beweging de islam als systeem voor het leven heeft aangenomen, reikt de historische dimensie ervan helemaal terug tot aan de geboorte van de islamitische boodschap en tot aan de rechtvaardige eerste gelovigen. Allah is haar doel, de Profeet is haar voorbeeld ter navolging en de Koran is haar grondwet.

Voor wat betreft de ruimtelijke dimensie van de Beweging: die reikt wereldwijd tot waar zich moslims bevinden die de islam als hun manier van leven aannemen. In dit licht bezien wortelt Hamas tot in het diepste der aarde en reikt zij tot in de hemelen.

Hebt gij niet gezien 
hoe Allah een deugdelijk woord 
tot gelijkenis stelt
als een deugdelijke boom 
waarvan de wortel vaststaat
en waarvan de top in de hemel is?
Deze verstrekt zijn voeding te allen tijde
met verlof van zijn Heer.
Allah stelt de gelijkenissen voor de mensen
opdat zij wellicht indachtig worden.
Koran, soera 14, ‘Abraham’: 24-25.

Karakteristieken en onafhankelijkheid

Artikel 6

De Islamitische Verzetsbeweging is een specifiek Palestijnse beweging die trouw is aan Allah, die de islam als een levenswijze aanneemt en die zich inspant om het vaandel van Allah over iedere centimeter van Palestina te hijsen. Onder de vleugel van de islam kunnen de aanhangers van andere religies allemaal in veiligheid samenleven, waar het hun levens, bezittingen en rechten betreft. Bij afwezigheid van de islam zal er echter tweedracht ontstaan, zal onrechtvaardigheid zich verspreiden, zal corruptie bloeien en zullen er conflicten en oorlogen zijn. Allah zegene de moslimdichter Mohammed Iqbal  die zei:
Als het geloof is verloren, is er geen veiligheid
en voor degene zonder godsdienst is er geen leven. 
Degene die zonder godsdienst wenst te leven 
heeft de dood tot levenspartner genomen.

Het wereldomvattende karakter van de Islamitische Verzetsbeweging

Artikel 7

In alle landen van de wereld vindt men moslims die de weg van de Islamitische Verzetsbeweging aannemen en die de beweging ondersteunen, die de uitgangspunten ervan overnemen en die de jihad ervan versterken. Daarom is het een wereldbeweging, voor die rol gekwalificeerd vanwege haar duidelijke ideologie, haar edelmoedige streven en haar verheven doelstellingen. Het is op deze basis dat de Beweging moet worden bezien en beoordeeld; het is op deze basis dat de rol ervan moet worden erkend.
Degene die de rechten van de Beweging ontkent of die het steunen ervan uit de weg gaat, die blind wordt [voor de werkelijkheid] en probeert de rol [van de Beweging] te schrappen strijdt met [de goddelijke] voorbeschikking. Degene die zijn ogen sluit voor de feiten, bewust of onbewust, zal op een gegeven moment wakker worden om te zien dat de gebeurtenissen hem hebben ingehaald en dat er vanwege het gewicht van het bewijsmateriaal geen excuus bestaat om zijn houding te rechtvaardigen. De beloning is [eerst] voor degenen die er vroeg bij zijn [bij de Beweging]. De onrechtvaardigheid van iemands eigen familieleden is voor de ziel moeilijker te verdragen dan de slag van een scherp zwaard.

En Wij hebben de Schrift
tot u nedergezonden
met het wezenlijke
tot bevestiging van de Schrift
die daarvoor was
en om er over te waken.
Bestier dan tussen hen
volgens wat Allah heeft nedergezonden
en volg niet hun lusten
afwijkend van het wezenlijke
dat tot u gekomen is.
Voor ieder uwer hebben Wij gesteld
een gedragsweg en een welgebaand pad.
En zo Allah gewild had

zou Hij u gemaakt hebben
tot één gemeente
maar Zijn bedoeling is
u te beproeven in wat Hij u gegeven heeft.
Streeft dan vooraan te zijn
in de goede daden.
Tot Allah is uw terugkeer altezamen
dan zal Hij u kond geven
omtrent dat waarin gij verschilde.
Koran, soera 5, ‘De Tafel’, ook wel vertaald als ‘De Dis’: 48.

De Islamitische Verzetsbeweging is een van de schakels in de ketting van de jihad tegen de zionistische invasie. De Beweging is verbonden met en gekoppeld aan de [moedige] opstand van de martelaar Izz al-Din al-Qassam  en zijn broeders, de jihadstrijders van de Moslim Broederschap in het jaar 1936.  De Beweging is verder verbonden met en gekoppeld aan een andere schakel, namelijk de jihad van de Palestijnen, de inspanningen en jihad van de Moslim Broeders tijdens de oorlog van 1948  en de jihad-operaties van de Moslim Broederschap in 1968  en daarna.
Alhoewel deze schakels ver uiteenliggen en alhoewel de continuiteit van de jihad werd onderbroken door obstakels, die op het pad van de jihadstrijders werden opgeworpen door hen die zich onder zionistische invloed bevinden, streeft de Islamitische Verzetsbeweging ernaar de belofte van Allah te realiseren, ongeacht hoeveel tijd dat zal kosten. 
De Profeet [Mohammed], moge Allah hem zegenen en hem vrede geven, zegt: “De tijd van het oordeel  zal niet aanbreken totdat de moslims de Joden zullen bevechten en hen zullen doden; bij gevolg waarvan de Joden zich achter rotsen en bomen zullen verstoppen. En iedere boom en [iedere] steen zal [dan] zeggen: ‘O moslim, o slaaf van Allah , achter mij zit een Jood, kom hier en dood hem!’, behalve de gharkadboom , want dat is een Joodse boom” (overgeleverd door Al-Bukhari en Moslim). 

Het motto van de Islamitische Verzetsbeweging


Artikel 8

Allah is haar doel, de Profeet [Mohammed] is haar voorbeeld ter navolging, de Koran haar grondwet, jihad haar pad en sterven voor Allah haar meest verheven wens.

Hoofdstuk 2 – Doelstellingen

Artikel 9
De Islamitische Verzetsbeweging bevindt zich in een tijdperk waarin de islam in het dagelijkse leven afwezig is [geworden]. Daardoor zijn de verhoudingen uit evenwicht gebracht, zijn concepten door elkaar gehaald en waarden in negatieve zin veranderd. Slechte mensen zijn aan de macht gekomen, onderdrukking en duisternis hebben overwonnen, lafaards zijn in tijgers veranderd, het thuisland is gestolen en verkracht, de inwoners werden verdreven en hebben in staat van vernedering over de hele wereld moeten rondzwerven. De heerschappij van [het volk van] de waarheid is verdwenen en de heerschappij van [het volk van] het kwaad heeft de overhand gekregen. Niets is op zijn juiste plaats gebleven. Want als de islam afwezig is verandert alles. Dit zijn de oorzaken [achter de motieven van de Islamitische Bevrijdingsbeweging].

Voor wat betreft de doelstellingen: Deze zijn het bestrijden en overwinnen van het kwaad, zodat de waarheid zal regeren , het thuisland [in de handen van zijn rechtmatige eigenaar] zal terugkeren en vanaf de toppen van de moskeeën de islamitische oproep tot het gebed zal klinken, met de aankondiging dat de overheersing van de islam aanstaande is  – zodat alle mensen en dingen naar hun juiste plaats zullen terugkeren. Wij zoeken bijstand van Allah.

En ware het niet dat Allah de mensen
de een de ander deed terugstoten
dan zou de aarde tot verderf komen. 
Maar Allah is uitstorter van genade 
over de wereldwezens.
Koran, soera 2, ‘De Koe’: 251.

Artikel 10
Terwijl de Islamitische Verzetsbeweging voort marcheert, biedt zij hulp aan een ieder die vervolgd wordt en beschermt zij met al haar kracht allen die onderdrukt worden. De Beweging spaart zich geen moeite bij het in woord en daad hoog houden van de waarheid en het uitroeien van de onwaarheid, hier en in iedere plaats die binnen haar bereik en invloed is.

 

Hoofdstuk 3: Strategie en Middelen

De strategie van de Islamitische Verzetsbeweging – Palestina is een islamitische waqf  

Artikel 11

In de overtuiging van de Islamitische Verzetsbeweging is het land van Palestina een waqf-gebied, dat aan de moslims voor alle generaties in beheer is gegeven, tot de Dag van de Opstanding.  Men mag het niet verwaarlozen, zelfs niet een deel ervan; men mag er ook geen afstand van doen, zelfs niet van een deel ervan. Geen Arabische staat, noch het totaal der Arabische staten, noch een Arabische koning of president, noch zij allen gezamenlijk, hebben dat recht; noch bestaat dat recht voor enige organisatie of het totaal aller organisaties, of zij nu Palestijns of Arabisch zijn, want Palestina is een islamitische waqf die in beheer is gegeven van alle islamitische generaties, tot de Dag der Opstanding. En wie kan zich opwerpen als de woordvoerder van alle islamitische generaties tot aan de Dag van de Opstanding?

Dit is volgens de islamitische wet de juridische status van het land van Palestina. Wat dat betreft is het als ieder ander land dat de moslims met geweld hebben veroverd, want de moslims hebben het in de tijd van de verovering ervan geheiligd als een religieus beheersgoed van alle generaties van moslims, tot de Dag van de Opstanding. Het gebeurde als volgt: toen de verovering van Al-Sham  en Irak was voltooid, stuurden de commandanten van de islamitische legers boodschappen naar de Kalief  Omar ibn al-Khattab, waarin zij vroegen om instructies over hoe met het veroverde grondgebied te handelen: moesten zij het onder hun troepen verdelen, het in handen van de eigenaars laten of een andere bestemming geven?
Na discussies en overleg tussen de Kalief Omar ibn al-Khattab en de Metgezellen van de Profeet  werd door hen besloten dat de oorspronkelijke eigenaren van het gebied van de opbrengsten van het land zouden kunnen blijven profiteren, maar dat het land zelf een waqf zou moeten zijn voor alle islamitische generaties tot de Dag van de Opstanding. Het beschikkingsrecht van de eigenaren is beperkt tot vruchtgebruik. Deze waqf zal bestaan zolang de hemel en de aarde bestaan. Iedere maatregel die met betrekking tot Palestina wordt getroffen en die niet op deze islamitische wet is gebaseerd, is van nul en generlei waarde.

Dit is waarlijk de wezenlijke zekerheid. 
Lofprijs dan met de naam van Uw Heer
de Ontzaglijke.

Koran, soera 56, ‘De Invallende’: 95-96.

Thuisland en nationalisme in de visie van de Islamitische Verzetsbeweging

Artikel 12
In de visie van de Islamitische Verzetsbeweging is nationalisme  een onderdeel van de [islamitische] religieuze geloofsovertuiging. Niets spreekt veelzeggender en diepgaander over nationalisme dan het volgende: als de vijand islamitisch grondgebied vertrapt, worden het voeren van de jihad en het bestrijden van de vijand een persoonlijke verplichting voor iedere islamitische man en vrouw. Een vrouw mag zelfs zonder toestemming van haar echtgenoot er op uitgaan om de vijand te bevechten en een slaaf mag dat zonder toestemming van zijn meester.

In geen ander politiek systeem is er iets dat hier op lijkt – dit is een onweerlegbaar feit. Terwijl de verschillende andere nationalistische ideologieën verbonden zijn aan fysieke menselijke en regionale factoren, wordt het nationalisme van de Islamitische Verzetsbeweging gekarakteriseerd door al het bovenstaande en bovendien – en nog belangrijker – wordt het gekarakteriseerd door goddelijke beweegredenen die de Beweging met geestkracht en leven begiftigen, omdat de Beweging is verbonden met de bron van de geest en met Hem die leven geeft. De Islamitische Verzetsbeweging de goddelijke banier in de lucht van het thuisland, teneinde daarmee hemel en aarde krachtig te verbinden.

Toen Mozes kwam en zijn staf neerwierp
Werden zowel toverij als de tovenaar onmachtig.

De rechtgerichtheid
is duidelijk onderscheiden
van de verdoling.
Wie dan ongelovig is aan de Taghut 
en gelooft in Allah
die grijpt het stevige handvat aan
dat onverbrekelijk is.
Allah is horend en wetend.
Koran, soera 2, ‘De Koe’: 256.

Vredelievende oplossingen, initiatieven en internationale conferenties

Artikel 13
De initiatieven, de zogenaamde vreedzame oplossingen en de internationale conferenties voor de oplossing van het Palestijnse vraagstuk, zijn tegengesteld aan de uitgangspunten van de Islamitische Verzetsbeweging. Want het veronachtzamen van enig deel van Palestina is het veronachtzamen van het islamitische geloof. Het nationalisme van de Islamitische Verzetsbeweging is onderdeel van haar islamitische geloof. Het is in het licht van dit beginsel dat haar leden worden onderwezen en zij de jihad voeren, teneinde het vaandel van Allah over het thuisland te hijsen.

Allah is meester over Zijn beschikking 
maar de meesten der mensen weten niet.
Koran, soera 12, ‘Josef’: 21.

Van tijd tot tijd zijn er oproepen om een internationale conferentie te houden teneinde een oplossing te zoeken voor het [Palestijnse] vraagstuk. Sommigen aanvaarden dit ]voorstel] en sommigen wijzen het om de ene of de andere reden af, eisen de vervulling van een voorwaarde of voorwaarden voordat zij akkoord gaan met het houden van en het deelnemen aan de conferentie.
De Islamitische Verzetsbeweging echter – omdat zij bekend is met de partijen die aan de conferentie deelnemen en met hun verleden en huidige opvattingen over de kwesties die de moslims aangaan – gelooft niet dat deze conferenties aan de eisen van de moslims tegemoet kunnen komen of de rechten van de Palestijnen kunnen herstellen, of de onderdrukten gerechtigheid kunnen brengen. Deze conferenties zijn niets anders dan een manier om de ongelovigen bemiddelingsmacht over islamitisch grondgebied te geven. En zijn de ongelovigen ooit rechtvaardig tegenover de gelovigen geweest?

Maar niet zullen over u tevreden zijn
de joden
en evenmin de christenen
zolang gij niet hun lering volgt.
Zeg:
De leiding van Allah
dat is de leiding.
En indien gij hun lust volgt
na de kennis die tot u is gekomen
zult gij vanwege Allah
geen verbondene en geen helper hebben.
Koran, soera 2, ‘De Koe’: 120.

Er is geen oplossing voor het Palestijnse probleem dan door de jihad.  Initiatieven, voorstellen en internationale conferenties zijn tijdverspilling en een schijnvertoning. Het Palestijnse volk is te aanzienlijk om met zijn toekomst, zijn rechten en zijn lot te laten spelen. Zoals in de Hadith staat geschreven: “De mensen van Al-Sham  zijn [Allahs] roede in Zijn land. Door hen neemt Hij wraak op wie Hij ook maar wil onder Zijn dienaren. Het is de huichelaars onder hen niet toegestaan zich superioriteit aan te meten ten aanzien van de gelovigen onder hen, en zij zullen in en droefheid en radeloosheid sterven”.

De drie cirkels

Artikel 14
Het vraagstuk van het bevrijden van Palestina omvat drie cirkels: de Palestijnse cirkel, de [pan-]Arabische cirkel en de islamitische cirkel. Elk van deze cirkels heeft zijn rol en zijn verplichtingen in de strijd tegen het zionisme. Het is een ernstige fout en een beschamende onnozelheid om welke dan ook van deze cirkels te veronachtzamen. Want Palestina is een islamitisch land. Het is de eerste van de twee qibla’s  en de derde heiligste moskee, na Mekka en Medina.

Lofprijzing aan Hem
die Zijn dienaar  des nachts deed reizen
van het Gewijde Bedehuis 
naar het Uiterste Bedehuis 
waarvan Wij de omtrek gezegend hebben
opdat Wij hem van Onze tekenen zouden tonen.
Hij is de Horende, de Ziende.
Koran, soera 17, ‘De Nachtreize’: 1.

Dit in aanmerking genomen is de bevrijding van Palestina de persoonlijke verplichting voor iedere moslim, waar hij zich ook bevindt. Het is op deze basis dat iemand het probleem zou moeten beschouwen en iedere moslim zou dit moeten begrijpen. Als de dag komt en het probleem op deze wijze is behandeld, en al de mogelijkheden van de drie cirkels zijn gemobiliseerd, zullen de huidige omstandigheden zich wijzigen en komt de dag van de bevrijding naderbij.

Gij boezemt hun waarlijk
nog meer angst in dan Allah
dat omdat zij lieden zijn
die geen begrip hebben.
Koran, soera 59, ‘De Opdrijving’: 13.

Jihad voor de bevrijding van Palestina is een persoonlijke verplichting

Artikel 15
De dag dat de vijanden enig deel van het islamitische land bezetten, wordt jihad de persoonlijke verplichting voor iedere moslim. Met het oog op de Joodse bezetting van Palestina, is het noodzakelijk de banier van de jihad te hijsen. Dit vereist de vergroting van het islamitische bewustzijn onder de massa’s, lokaal [in Palestina], in de Arabische wereld en in de islamitische wereld. Het is noodzakelijk in de natie de geest van de jihad in te prenten, de vijanden aan te vallen en aansluiting te zoeken bij de gelederen van de jihadstrijders. De indoctrinatiecampagne moet zich richten op de oelama , onderwijzers, leraren en informatie- en mediadeskundigen, met name onder de jongeren en de sjeiks van islamitische bewegingen. Het is bovendien noodzakelijk om essentiële veranderingen in de curricula aan te brengen, teneinde de invloeden te elimineren van de intellectuele invasie, invloeden die in de curricula werden aangebracht door toedoen van de Oriëntalisten  en de missionarissen. Deze invasie kwam over de regio nadat Salah al-Din Al-Ayyubi  de Kruisvaarders had verslagen. De Kruisvaarders realiseerden zich toen dat het onmogelijk was de moslims te overwinnen, tenzij de weg eerst zou zijn geplaveid door een intellectuele invasie, die het denken van de moslims zou verwarren, hun erfgoed zou vervormen en hun idealen in twijfel zou trekken. Pas na deze intellectuele invasie zou er een invasie met troepen komen. Deze intellectuele invasie bereidde de grond voor de koloniale invasie, zoals blijkt uit hetgeen werd verklaard door [generaal] Allenby bij zijn intocht in Jeruzalem : “Thans zijn de kruistochten voltooid”. Generaal Gouraud  stond bij het graf van Salah Al-Din en zei: “O Salah Al-Din, wij zijn terug!” Het kolonialisme hielp de intellectuele invasie te intensiveren en die wortel te doen schieten. Dat doet het nog steeds. Dat alles plaveide de weg naar het verlies van Palestina.

Het is noodzakelijk om in het bewustzijn van alle islamitische generaties het besef te doen ontstaan dat het Palestijnse vraagstuk een religieus vraagstuk is en dat het als zodanig moet worden behandeld. Want Palestina bevat islamitische heilige plaatsen, namelijk de Al-Aksa moskee, die, zolang de hemel en de aarde zullen bestaan, onafscheidelijk is verbonden met de heilige moskee in Mekka, via de nachtelijke reis van de Profeet [van de moskee in Mekka naar de Al-Aksa moskee] en via zijn hemelvaart vanaf die plek.

“Het gedurende één dag voor de zaak van Allah aan de frontlijn verblijven is beter dan deze gehele wereld en alles wat daar in is. En de plaats in het paradijs die jullie jihadstrijders zullen innemen, door de klap van de zweep van de ruiter, is beter dan deze gehele wereld en alles wat daar in is. Iedere [militaire] avondoperatie en iedere ochtendoperatie die door moslims voor de zaak van Allah wordt uitgevoerd is beter dan deze gehele wereld en alles wat daar in is.”
(Opgenomen in de Hadith-verzamelingen van Bukhari, Moslim, Tirmidhi en Ibn Maja.)

“[Ik zweer] bij de naam van Hem die de ziel van Mohammed in Zijn handen heeft. Ik wil voor de zaak van Allah ten strijde trekken en gedood worden en opnieuw aanvallen en gedood worden en opnieuw aanvallen en gedood worden.” 
(Opgenomen in de Hadith-verzamelingen van Bukhari en Moslim.)

Het opvoeden van de volgende generaties

Het is noodzakelijk de volgende islamitische generaties in onze regio islamitisch op te voeden, gebaseerd op het uitvoeren van religieuze verplichtingen, aandachtige bestudering van het boek van Allah, studie van de soenna  van de Profeet, bestudering van de islamitische geschiedenis en het islamitische erfgoed, [dat alles] gebaseerd op betrouwbare bronnen, met onderricht van deskundigen en geleerden en vertrouwend op methodes die een gezonde visie zullen voortbrengen met betrekking tot gedachtenwereld en geloof.
Daarnaast is het noodzakelijk een diepgaande studie te maken van de vijand en zijn materiële en menselijke capaciteiten, om bekend te worden met zijn zwakheden en sterke punten, om de machten te kunnen herkennen die hem assisteren en ondersteunen.
Het is ook noodzakelijk om bekend te zijn met actuele gebeurtenissen, nieuwe ontwikkelingen te volgen en de analyses ervan en de commentaren erop te bestuderen.
Het is evenzeer belangrijk om plannen te maken voor de toekomst en echt ieder fenomeen te bestuderen, zodat de jihad voerende moslims zullen leven in het volle bewustzijn van hun zaak, doel en weg, en dat in het volle bewustzijn van hetgeen rond hen gebeurt.

O mijn zoon
al is het  ook
het gewicht van een mosterdzaadje 
en al is het ook in een rotsgrond
of in de hemelen of in de aarde
Allah zal het vinden.
Allah is teder en welonderricht.
O mijn zoon, verricht de salat 
en spoor aan tot het behoorlijke
en houd af van het verwerpelijke
en draag geduldig wat u treft.
Dat behoort tot de vast te volgen gedragslijn.
En wend uw gezicht niet af van de mensen
en loop niet overmoedig op de aarde
want Allah bemint geen enkele ingebeelde pocher.
Koran, soera 31, ‘Luqman’ : 16-18.

De rol van de islamitische vrouw

Artikel 17
In de bevrijdingsoorlog is de rol van de islamitische vrouw niet minder belangrijk dan die van de man, want zij is de schepper van mannen. Haar rol in het richting geven en onderwijzen van de volgende generatie is erg belangrijk. De vijanden zijn zich bewust van het belang van haar rol en zij geloven dat als zij haar volgens hun wensen kunnen onderwijzen, haar weg te leiden van de islam, dat zij de oorlog zullen hebben gewonnen. Jullie zullen daarom zien dat zij zich voortdurend grote inspanningen zullen getroosten om dat te doen, door middel van de media, de bioscoop en schoolcurricula. Dat doen zij met hun agenten die zijn verbonden met zionistische organisaties die verschillende namen en vormen aannemen, zoals de Vrijmetselaars, Rotary Clubs, spionage-organisaties, etc., die allemaal broeinesten van sabotage en saboteurs zijn. Deze zionistische organisaties hebben de beschikking over overvloedige materiële hulpbronnen, die hen in staat stellen in verschillende samenlevingen hun spel te spelen teneinde hun doelstellingen te verwezenlijken, terwijl de islam niet op het toneel aanwezig is en de moslims van hun geloof vervreemd zijn.
De aanhangers van de islamitische bewegingen zouden hun rol moeten vervullen bij het tegengaan van de complotten van deze saboteurs. Als de islam aan de macht is zal het deze organisaties, die vijandig zijn tegenover de mensheid en de islam, volledig uitroeien.

Artikel 18
In het huis en de familie van de jihadist heeft de vrouw, als moeder of zuster, ten eerste de taak om het huishouden te bestieren, waarbij de kinderen moeten worden opgevoed volgens de morele normen en waarden die door de islam worden geïnspireerd en waarbij hen moet worden geleerd de religieuze verplichtingen na te komen ter voorbereiding op de jihadistische rol die hen te wachten staat.
Daarom is het noodzakelijk om goed te kijken naar de scholen waar het islamitische meisje wordt opgeleid, en naar de curricula van die scholen, opdat zij tot een goede moeder zal opgroeien, die zich bewust is van haar rol in de bevrijdingsstrijd.
Zij dient zich voldoende bewust te zijn van en kennis te hebben over huishoudelijke zaken, omdat spaarzaamheid en het voorkomen van geldelijke verspilling [ten koste van het gezinsbudget] behoren tot de voorwaarden voor het in de huidige moeilijke omstandigheden kunnen volharden.
Zij zou zich er altijd bewust van moeten zijn dat beschikbare fondsen net zoiets zijn als bloed, dat in de aderen moet vloeien om het leven van zowel jong als oud te kunnen voortzetten.

De overgegeven mannen en vrouwen 
en de gelovige mannen en vrouwen
en de in ootmoed staande mannen en vrouwen
en de oprechte mannen en vrouwen
en de duldende mannen en vrouwen
en de deemoedige mannen en vrouwen
en de liefdegaven gevende mannen en vrouwen
en de vastende mannen en vrouwen
en de hun eerbaarheid bewarende mannen en vrouwen
en de Allah veelmaals gedenkende mannen en vrouwen
voor hen heeft Allah vergeving bereid
en ontzaglijk loon.
Koran soera 33, ‘De Partijscharen’: 35.

De rol van de islamitische kunst in de bevrijdingsoorlog

Artikel 19
De kunst heeft regels en maatstaven waarmee het mogelijk is om vast te stellen of het islamitisch of heidens is. De islamitische bevrijding heeft behoefte aan islamitische kunst die de geest verheft zonder een aspect van de menselijke natuur aan een ander te onderwerpen, maar veel eerder alle aspecten in perfecte balans en harmonie verheft. De mens is een wonderbaarlijk en uniek schepsel dat is gemaakt uit een handvol klei en een inblazing van geest. Islamitische kunst ziet de mens als zodanig, terwijl heidense kunst zich toelegt op het fysieke lichaam en zich vooral richt op de component van de klei.

Als boeken, artikelen, pamfletten, preken, brieven, traditionele liedjes, gedichten, patriottische liederen, toneelstukken, etc. de karakteristieken van de islamitische kunst hebben, behoren zij tot de noodzakelijke middelen van ideologische indoctrinatie. Zij vertegenwoordigen zelfvernieuwende voeding voor het voortzetten van de reis en het verfrissen van de geest. Want de weg is lang, het lijden groot en de zielen raken vermoeid. Islamitische kunst vernieuwt de energie, reactiveert de gang en stelt de ziel open voor verheven idealen en heilzaam gedrag.

Niets heelt de ziel als die in de verdrukking zit, behalve het overschakelen van de ene in de andere modus.

Dit alles is buitengewoon ernstig en geen komedie, want de natie die in de jihad verwikkeld is kent geen komedie.

Sociale solidariteit

Artikel 20
De islamitische samenleving wordt gekenmerkt door solidariteit. De Profeet, de zegen en vrede van Allah zij met hem, zegt: “Gezegend is de stam van de Banu Al-Azhar. Als zij door droogte werden getroffen – in een stad of onderweg – pleegden zij alles wat zij bezaten  bij elkaar te brengen en het in gelijke porties onder elkaar te verdelen”. Dit is het islamitische karakter dat in iedere islamitische samenleving zou moeten overheersen. Een samenleving die wordt geconfronteerd met een boosaardige vijand die zich van nazi-gedrag bedient, [een vijand] die geen onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen, oud en jong, zo’n samenleving heeft een nog grotere behoefte om zich met dit islamitische karakter van solidariteit te tooien. Onze vijand gebruikt de methode van de collectieve bestraffing, hij berooft mensen van hun woningen en bezittingen. Hij achtervolgt hen zelfs in hun ballingsoorden, breekt hun botten, schiet hun vrouwen, kinderen en bejaarden dood, met of zonder reden. Hij vestigt gevangenkampen om duizenden en duizenden mensen in onmenselijke omstandigheden op te sluiten, dat alles naast het verwoesten van huizen, het tot wezen maken van kinderen en het onrechtmatig veroordelen van duizenden jonge mensen tot het doorbrengen van hun beste jaren van hun jeugd in het duister van de gevangenis.
Het nazisme van de Joden heeft zowel vrouwen en kinderen als doelwit. De door hen gezaaide terreur is tegen iedereen gericht. Zij bestrijden mensen door hun middelen van bestaan te vernietigen, hun geld te stelen en hun waardigheid te vertreden. Hun afschuwelijke behandeling van mensen is vergelijkbaar met die van de ergste oorlogsmisdadigers. Deportatie uit het thuisland is een vorm van moord. Geconfronteerd met zulk gedrag, dienen wij sociale solidariteit onder het volk te hebben, en wij dienen de vijand als één lichaam tegemoet te treden, een lichaam dat, als een van de ledematen pijn heeft, in zijn totaliteit reageert met slapeloosheid en koorts.

Artikel 21

Sociale solidariteit betekent het bieden van hulp aan iedereen die in nood verkeert, of dat nu materieel of moreel is, of het zich bij hem aansluiten om een bepaalde werkzaamheid te voltooien. Leden van de Islamitische Verzetsorganisatie zouden de belangen van de massa als hun eigen belangen moeten beschouwen en zij zouden geen inspanning moeten nalaten te verrichten om die belangen te verwezenlijken en te beschermen. Zij dienen te voorkomen dat roekeloos wordt omgegaan met zaken die de toekomst van de volgende generaties beïnvloeden of die de samenleving schade kunnen toebrengen. De massa’s zijn van hen en voor hen, en de kracht van de massa’s betekent kracht voor hen; de toekomst van de massa’s is hun toekomst. De leden van de Islamitische Verzetsbeweging dienen met het volk te zijn in tijden van vreugde en in tijden van droefenis. Zij dienen de eisen van de massa’s te steunen en er naar te streven de belangen van de massa’s te dienen, belangen die zeer zeker ook hun eigen belangen zijn. Als deze geest prevaleert, zal de vriendschap verdiepen en zal er samenwerking en empathie zijn, zal de eenheid worden vergroot en zullen de gelederen worden versterkt teneinde de vijand tegemoet te treden.

De krachten die de vijand steunen

Artikel 22
De vijanden [de Joden] hebben gedurende lange tijd met grote kundigheid en grondigheid samengespannen, om te kunnen bereiken wat zij hebben bereikt, daarbij alle middelen aanwendend die de loop der dingen beïnvloeden. Zij streefden ernaar enorme financiële middelen te vergaren, die zij gebruikten om hun droom te verwezenlijken.
Zij hebben met geld de controle over de wereldmedia bemachtigd; persbureaus, de pers, uitgevers, zendgemachtigden, en dergelijke. Zij gebruikten geld ook om in verschillende landen van de wereld revoluties te ontketenen, om daarmee hun belangen te dienen en de vruchten daarvan te kunnen plukken.
Zij zaten achter de Franse Revolutie en achter de communistische revolutie en zij zitten achter de meeste [andere] revoluties waarover wij van tijd tot tijd horen. Zij gebruikten hun geld ook om wereldwijd clandestiene organisaties op te richten, die tot doel hebben de samenlevingen [in die landen] te vernietigen en de zionistische belangen te dienen. Zulke organisaties zijn: Vrijmetselaars, Rotary Clubs, Lions Clubs, de Zonen van het Verbond [B’nai B’rith]  en dergelijke. Dat zijn alle organisaties die spioneren en sabotage plegen. Zij gebruikten het geld ook om de macht in de kolonialistische landen over te nemen en die ertoe te brengen vele [andere] landen te koloniseren teneinde de rijkdom van die landen te exploiteren en daar hun morele corruptie te zaaien.
Het is eindeloos wat er kan worden gezegd over hun betrokkenheid bij lokale oorlogen en wereldoorlogen. Zij zaten achter de Eerste Wereldoorlog, waarmee zij bereikten dat het islamitische Kalifaat werd vernietigd , zij materieel profijt konden oogsten, zij de controle over ontelbare welvaartsbronnen konden overnemen, zij de Balfourverklaring  konden verkrijgen, en zij de Bond van de Verenigde Naties [sic]  konden oprichten, teneinde door middel van die organisatie de wereld te regeren. Zij zaten ook achter de Tweede Wereldoorlog, tijdens welke zij enorme winsten maakten met de handel met oorlogsmaterieel en zij de stichting van hun staat voorbereidden. Zij legden de basis voor de oprichting van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad, die de Bond van de Verenigde Naties [sic] moesten vervangen, teneinde de wereld met deze nieuwe organisatie te regeren. Overal op de wereld waar er oorlog is hebben zij achter de schermen aan de touwtjes getrokken. 

Telkens wanneer zij  een vuur
ontsteken tot de oorlog
dooft Allah het uit
terwijl zij pogen
in het land verderf te stichten.
Maar Allah bemint niet de verdervers.
Koran soera 5, ‘De Tafel’: 64.

De koloniale machten, zowel die in het kapitalistische Westen als die in het communistische Oosten , steunen de vijand  met al hun macht, zowel materieel als met menskracht, waarbij zij elkaar afwisselen [bij het geven van steun]. Als de islam verschijnt, verenigen alle ongelovige krachten zich om zich er tegen te keren, want alle ongeloof is van dezelfde denominatie.

O gij die gelooft
sluit niet innige vriendschap
buiten uw kring. 
Zij zullen u niet te kort doen in ontrouw
zij verheugen zich in uw verkeerdheden.
De haat blijkt openlijk uit hun monden
maar wat hun borsten verbergen is erger.
Wij hebben voor u
de tekenen duidelijk gemaakt
indien gij tot verstand komt.
Koran soera 3, ‘Het geslacht van ‘Imran’’: 118.

Het is niet voor niets dat het vers eindigt met Zijn woorden “indien gij tot verstand komt”.

Hoofdstuk vier – onze uitgangspunten over:

A. de islamitische bewegingen

Artikel 23
De Islamitische Verzetsorganisatie beziet de andere islamitische bewegingen met respect en waardering, want zelfs als zij in een bepaald opzicht of gezichtspunt met hen van mening verschilt, is zij het in veel meer opzichten en gezichtspunten met hen eens. Zolang hun intenties goed zijn en zij Allah toegewijd zijn, ziet de Islamitische Verzetsbeweging hun opvattingen [derhalve] als vallend in de categorie van de legitieme opinie, echter, voor zover hun acties binnen de grenzen van de islamitische cirkel  vallen. Iedereen die voor waarheid strijdt ontvangt zijn beloning.

De Islamitische Verzetsbeweging beschouwt deze bewegingen als een versterkende factor en vraagt Allah ons allen richting te geven en te instrueren. De Islamitische Verzetsbeweging vergeet nooit om voortdurend het vaandel van de eenheid te hijsen en om volhardend te streven naar het bereiken van eenheid in overeenstemming met de Koran en de Soenna.

En zoekt in gezamenlijkheid verdediging
bij het koord van Allah 
en scheidt u niet in groepen. 
En gedenkt de weldaad van Allah  jegens u
hoe gij vijanden waart
en Hij toen uw harten samenbond
zodat gij door Zijn weldaad broeders werdt.
En gij waart op de rand van een groeve des Vuurs
waarop Hij u daarvan redde.
Aldus maakt Allah u Zijn tekenen duidelijk
opdat gij u wellicht recht laat leiden.
Koran soera 3, ‘Het geslacht van ‘Imran’’: 103.

Artikel 24

De Islamitische Verzetsbeweging staat het betwisten of zwartmaken van de reputaties van individuen of groeperingen niet toe, want de ware moslim betwist of vervloekt anderen niet. Men dient een duidelijk onderscheid te maken tussen wat met het vorenstaande bedoeld wordt en uitgangspunten of gedrag. Want de Islamitische Verzetsbeweging heeft het recht om dwalingen aan de kaak te stellen en mensen ervan te weerhouden te dwalen, en [de Beweging heeft het recht] er naar te streven de waarheid bekend te maken en die op onpartijdige wijze in iedere gegeven zaak van toepassing te verklaren. Wijsheid is hetgeen waar de moslim naar op zoek is, en hij aanvaardt de waarheid waar hij die aantreft.

Niet bemint Allah het luid uitspreken
van kwade woorden
behalve van iemand
die onrecht gedaan wordt.
Allah is horend en wetend.
Indien gij openlijk goed bedrijft
of heimelijk of iets slechts uitwist
dan is Allah uitwissend en machtig.
Koran soera 4, ‘De vrouwen’: 148-149.

B. De nationalistische bewegingen  in de Palestijnse arena

Artikel 25
De Islamitische Verzetbeweging respecteert hen en heeft begrip voor de omstandigheden die hen omgeven en beïnvloeden. De Beweging steunt hen zolang zij niet volgzaam worden aan het communistische Oosten of het Westen van de Kruisvaarders. En [de Islamitische Beweging] benadrukt tegenover alle leden en aanhangers [van de nationalistische bewegingen] dat het een jihadistische, ethische beweging is, principieel in haar wereldvisie en met betrekking tot haar behandeling van anderen. De Islamitische Verzetsbeweging verafschuwt opportunisme, zij wil alleen het goede voor de mensen, zowel individuen als groepen, en streeft niet naar het verwerven van materieel gewin of glorie voor zichzelf. Zij zoekt niet naar waardering van mensen en zij gaat voorwaarts op basis van haar eigen hulpbronnen en wat zij voorhanden heeft – En maakt voorbereiding tegen hen met wat gij kunt aan weerstandskracht (Koran soera 8 [De buitvoordelen]: 60)  – teneinde de opdracht uit te voeren en Allah’s gunst te winnen. Buiten dat heeft de Beweging geen ander verlangen.

De Islamitische Verzetsbeweging verzekert alle nationalistische groepen, van alle richtingen, die in de Palestijnse arena voor de bevrijding van Palestina opereren, dat zij voor hen nooit iets anders zal betekenen dan een medestander en een hulpverlener, in woord en daad, in het heden en in de toekomst. De Islamitische Verzetsbeweging voegt samen en scheidt niet, houdt in stand en drijft niet uiteen; zij stelt ieder vriendelijk woord op prijs, iedere oprechte inspanning en iedere prijzenswaardige onderneming. Zij sluit de deur voor kleinzielige onenigheden. Zij besteedt geen aandacht aan geruchten en door vooroordelen gekleurde opmerkingen, maar zij is zich volledig bewust van haar recht op zelfverdediging.

Alles dat deze positiebepaling bestrijdt of tegenspreekt is door de vijand of diens lakeien verzonnen om verwarring te veroorzaken, verdeeldheid in de gelederen te zaaien en met bijzaken de aandacht af te doen leiden van de hoofdzaak.

O gij die gelooft
 indien een kwaadbedrijver tot u komt
met een bericht
vergewist u dan daarvan
omdat gij in onwetendheid
lieden zoudt kunnen treffen
en dan berouwvol zoudt moeten zijn
over wat gij gedaan hadt.
Koran soera 49, ‘De binnenvertrekken’: 6.

Artikel 26
De Islamitische Verzetsbeweging – die de Palestijnse nationalistische bewegingen goed gezind is – onthoudt zich niet van het op een objectieve manier bespreken van nieuwe ontwikkelingen in de lokale en internationale arena met betrekking tot het Palestijnse vraagstuk, teneinde te kunnen beoordelen in hoeverre die ontwikkelingen in het licht van de islamitische visie al dan niet met de nationale belangen overeenstemmen.

C. De Palestijnse Bevrijdings Organisatie

Artikel 27
De Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) ligt dicht aan het hart van de Islamitische Verzetsorganisatie. [Wij beschouwen de PLO als] een vader broeder of vriend, en een waarachtige moslim wijst zijn vader, zijn broer, of zijn vriend niet met verachting af. Ons thuisland is hetzelfde, ons ongeluk is hetzelfde, onze toekomst is dezelfde en wij hebben dezelfde vijand.

Als gevolg van de omstandigheden rond de oprichting van de PLO, en ten gevolge van de intellectuele verwarring die in de Arabische wereld heerst als een gevolg van de intellectuele invasie waarvan de Arabische wereld doelwit is geweest sinds de nederlaag van de Kruisvaarders, en die werd geïntensiveerd en nog steeds wordt geïntensiveerd door Oriëntalisme en christelijke missionaire activiteiten, heeft de PLO de idee van een seculiere staat overgenomen, en wij beoordelen de PLO dienovereenkomstig. De seculiere ideologie is volledig tegengesteld aan de religieuze ideologie, en het zijn ideeën die de basis vormen van standpunten, gedrag en beslissingen.

Daarom kunnen wij, met al onze waardering voor de Palestijnse Bevrijdings Organisatie en de vorm die deze mogelijk nog gaat aannemen, en zonder de rol ervan in het Arabisch-Israelisch conflict te kleineren, de islamitische identiteit van Palestina niet inruilen voor de seculiere ideologie, niet in het heden en niet in de toekomst. Want de islamitische identiteit van Palestina is onderdeel van ons geloof en hij die slap met zijn geloof omgaat is verloren.

En wie heeft afkeer
van de Lering van Ibrahim 
anders dan wie dwaas is in zijn ziel?
Koran soera 2, ‘De koe’: 130.

Artikel 28
Als de PLO de islam als levenswijze overneemt zullen wij [Hamas] de troepen ervan vormen en het vuur dat de vijanden zal verbranden. Maar tot die tijd komt – en wij bidden tot Allah dat het spoedig zal zijn – is de positie van de Islamitische Verzetsbeweging vis-à-vis de PLO die van een zoon ten opzichte van diens vader, die van een broer ten opzichte van zijn broer, of die van een familielid ten opzichte van zijn familielid. Zij deelt de pijn van de ander als die door een doorn gestoken wordt, en zij steunt hem in de confrontatie met de vijand, en zij wenst dat hij goddelijke leiding vindt en het juiste pad volgt.

Jouw broeder, jouw broeder voor alle anderen!
Hij die geen broeder heeft,
is als degene die ongewapend ten strijde trekt.
Jouw neef, is de vleugel waarvan je de kracht moet kennen, 
want hoe kan de valk zonder vleugels opstijgen?

D. Arabische en islamitische staten en regeringen

Artikel 28
De zionistische invasie is een wrede invasie. Het [zionisme] heeft absoluut geen scrupules; het gebruikt alle boosaardige en snode middelen om zijn doelen te bereiken. Bij zijn infiltraties en spionageactiviteiten steunt het in belangrijke mate op de geheime organisaties die eraan zijn ontsproten, zoals de Vrijmetselaars, Rotary Clubs, Lions, en soortgelijke spionagegroepen. Al deze organisaties, de geheime en de openlijk opererende, werken voor de belangen van het zionisme en onder leiding daarvan. En hun doel bestaat uit het opbreken van samenlevingen, het ondermijnen van waarden, het vernietigen van de eer van volken, het veroorzaken van morele degeneratie en het vernietigen van de islam. Het zionisme zit achter alle vormen van drugs- en alcoholsmokkel, teneinde de controle [over zaken] gemakkelijker over te kunnen nemen en uit te breiden.

Wij eisen van de Arabische landen rond Israel dat zij hun grenzen openstellen voor de jihadstrijders van de Arabische en islamitische volken, zodat die hun rol kunnen vervullen en hun inspanningen kunnen laten aansluiten op die van hun broeders – de Moslim Broeders in Palestina. Voor wat betreft de rest van de Arabische en islamitische landen eisen wij dat zij de doortocht van de jihadstrijders faciliteren – zowel naar binnen als naar buiten. Dat is het allerminste wat zij kunnen doen.

Wij moeten niet vergeten iedere moslim eraan te herinneren dat, toen de Joden in 1967 de heilige plaats  bezetten en op de drempel van de gezegende Al-Aksa moskee stonden, zij uitschreeuwden: “Mohammed is dood, en hij heeft uitsluitend dochters nagelaten!” 
Israel, met haar joodse identiteit en Joodse bevolking, tart de islam en de moslims. Dat de lafaards nimmer nachtrust mogen genieten.

E. Nationalistische en religieuze groeperingen en organisaties, intellectuelen, en de Arabische en islamitische Wereld

Artikel 29

De Islamitische Verzetsbeweging hoopt dat deze groepen haar in alle opzichten terzijde zullen staan, haar zullen helpen, voor haar uitgangspunten zullen kiezen, haar activiteiten zullen steunen en ernaar zullen streven de steun ervoor te mobiliseren. Zodat de islamitische volken er een ondersteuning en versterking voor zullen zijn; en er op alle niveaus strategische diepte aan zullen verlenen: voor wat betreft menselijke en materiële hulpbronnen, informatie, in alle tijden en op alle plaatsen. Dit moet gebeuren door het houden van conferenties, het publiceren van ideologische pamfletten, en door het met betrekking tot het Palestijnse vraagstuk indoctrineren van de massa’s – over waar de Palestijnen mee te maken hebben en welke complotten er tegen hen gesmeed worden. Op dezelfde wijze dienen zij de islamitische volken te mobiliseren, ideologisch, op onderwijsgebied en cultureel, zodat zij in de beslissende bevrijdingsoorlog hun rol zullen spelen, net zoals zij dat deden bij het verslaan van de Kruisvaarders en het verpletteren van de Mongolen, aldus de menselijke beschaving reddend. Dit is niet moeilijk voor Allah.

Geschreven heeft Allah:
Overwinnen zullen waarlijk
Ik en mijn boodschappers.
Allah is krachtig en geweldig.
Koran soera 58, ‘De vertogende’: 21.

Artikel 30

Schrijvers, intellectuelen, mediapersonen, voorgangers in moskeeën, leraren en al de verschillende sectoren in de Arabische en islamitische wereld, zijn nodig om hun rol te vervullen en hun taak te vervullen. Dit is noodzakelijk vanwege de meedogenloosheid van de zionistische aanval en het feit dat het zionisme vele landen heeft geïnfiltreerd en dat het in de meeste landen van de wereld de controle over de financiën en de media in handen heeft genomen – met alle gevolgen van dien.
Jihad wordt niet beperkt tot het gebruiken van wapens en het frontaal bevechten van de vijand. Want welsprekendheid, overtuigende geschriften, effectieve boeken, ondersteuning en hulp – vermits die worden ingezet met de oprechte intentie dat Allah’s vaandel moet zegevieren – vormen allen vormen van jihad voor de zaak van Allah.

[Zoals de Profeet zei:] “ Hij die een strijder toerust voor de zaak van Allah is zelf een strijder, en hij die de familie van een strijder [die er op is uitgetrokken om voor de zaak van Allah te strijden] ondersteunt is zelf een strijder.” (Opgetekend in de hadith-verzamelingen van Bukhari, Moslim, Aboe Da’oed en Tirmidhi.)

F. De aanhangers van andere religies – de Islamitische Verzetsbeweging is een humane beweging

Artikel 31
De Islamitische Verzetsbeweging is een humane beweging met respect voor mensenrechten en is toegewijd aan de islamitische tolerantie ten opzichte van de aanhangers van andere godsdiensten. De Islamitische Verzetsbeweging is alleen vijandig ten opzichte van hen die zich ten opzichte van de Beweging vijandig opstellen of die hem in de weg staan.
Onder de vleugel van de islam kunnen de aanhangers van de drie godsdiensten – islam, christendom en jodendom – in veiligheid en geborgenheid coëxisteren. Het is uitsluitend onder de vleugel van de islam dat veiligheid en geborgenheid heersen. De recente en de oude geschiedenis leveren hiervoor het beste bewijs. De aanhangers van de andere godsdiensten moeten stoppen met het wedijveren met de islam over de soevereiniteit in deze regio. Want als zij regeren is er niets anders dan bloedbaden, marteling en deportatie. En zij kunnen onderling niet eens met elkaar overweg, laat staan met de aanhangers van andere godsdiensten. Zowel het heden als het verleden verschaft overstelpend bewijs voor deze stelling.

Zij zullen u niet bestrijden
in verenigde macht
maar in versterkte steden
of van achter muren.
Hun onderling geweld is hevig
en gij meent dat zij een aaneengesloten macht zijn
maar hun harten zijn verdeeld.
Dat omdat zij lieden zijn
die geen verstand hebben.
Koran soera 59, ‘De opdrijving’: 14.

De islam verleent iedereen zijn rechten en voorkomt iedere schending van andermans rechten. De tegen ons volk gerichte nazistische zionistische maatregelen zullen er niet in slagen de duur van de bezetting te verlengen, want de heerschappij van de ongerechtigheid duurt slechts een uur, terwijl de heerschappij van de waarheid zal voortduren tot het Uur van de Opstanding.

Niet verbiedt Allah u dat gij hen
die u in de godsdienst niet bestrijden
en u niet uitdrijven uit uw woningen
liefderijk behandelt
en dat gij jegens hen rechtmatigheid betracht.
Allah bemint de rechtmatigen.
Koran soera 60, ‘Op de proef gesteld’: 8.

Artikel 32
Met slim manoeuvreren en nauwgezette planning proberen het wereldzionisme en de kolonialistische staten de Arabische staten een voor een uit de cirkel van het conflict met het zionisme te trekken, met als uiteindelijke doel het Palestijnse volk te isoleren. Het [zionisme] heeft Egypte al uit de conflictcirkel getrokken , in belangrijke mate via de verraderlijke Camp David Akkoorden [van september 1978], en het probeert nog andere [Arabische] landen in vergelijkbare overeenkomsten te betrekken, zodat zij de conflictcirkel verlaten.

De Islamitische Verzetsbeweging roept alle Arabische en islamitische volken op om serieus en voortvarend te handelen om dit verschrikkelijke complot te voorkomen en de massa’s te waarschuwen voor het gevaar dat verbonden is met het verlaten van de conflictcirkel met het zionisme. Vandaag is het Palestina, en morgen een of meer andere landen, want het zionistische plan heeft geen grenzen en na Palestina willen zij hun grondgebied uitbreiden van de Nijl tot de Eufraat. En als zij klaar zijn met het verzwelgen van een gebied worden zij hongerig voor verdere uitbreiding, en zo voort, voor onbepaalde tijd. Hun plan wordt uiteengezet in de Protocollen van de Wijzen van Zion en hun huidige gedrag is het beste bewijs voor onze beweringen.

Het verlaten van de conflictcirkel met Israel is een daad van hoogverraad; allen die zich daaraan schuldig maken zullen worden vervloekt.

En wie hun op die dag zijn rug toewendt
anders dan omtrekkende om te strijden
of terugwijkende naar een verbonden schare
die berokkent zich de toorn van Allah
en zijn bestemmingsoord is Gahannam 
en een kwade gang is dat.
Koran soera 8, ‘De buitvoordelen’: 16.

Alle krachten en mogelijkheden moeten worden samengevoegd om deze meedogenloze Mongoolse  nazistische aanval tegen te gaan, opdat thuislanden niet worden vernietigd, volken niet in ballingschap worden gevoerd, het kwaad zich niet over de aarde verspreidt en niet alle religieuze waarden worden vernietigd. Iedere persoon dient te weten dat hij zich tegenover Allah zal moeten verantwoorden.

Wie dan bedreef 
het gewicht van een grein  goeds
zal dat ervaren 
en wie bedreef
het gewicht van een grein kwaads
zal dat ervaren.
Koran soera 99, ’De beving’: 7-8.

In de cirkel van het conflict tegen het wereldzionisme ziet de Islamitische Verzetsbeweging zichzelf als een speerpunt of als een stap voorwaarts op de weg naar de overwinning. Zij verenigt haar inspanningen met die van al de anderen die in de Palestijnse arena actief zijn. Maar het is nu [ook] aan de Arabische en islamitische wereld om stappen te ondernemen. De Islamitische Verzetsbeweging is goed voorbereid voor de aanstaande fase van de strijd met de Joden, de oorlogsstokers.

Wij hebben tussen hen  
vijandschap en haat geworpen 
tot de Dag der Opstanding. 
Telkens wanneer zij een vuur 
ontsteken tot de oorlog 
dooft Allah het uit
terwijl zij pogen
in het land verderf te stichten. 
Maar Allah bemint niet de verdervers.
Koran soera 5, ‘De tafel’: 64 (onder het kopje ‘Verhouding tot Joden, christenen en ongelovigen’).

Handelend vanuit deze algemene denkbeelden, die in harmonie en overeenstemming zijn met de natuurwetten, en de richting volgend van de goddelijke bestemming die leidt tot confrontatie met en de jihad tegen de vijanden, ter verdediging van de moslims, de islamitische beschaving en islamitische heiligdommen, op de eerste plaats de Al-Aksa moskee, doet de Islamitische Verzetsbeweging een oproep aan de Arabische en islamitische volken en hun regeringen en aan hun NGO’s  en officiële organisaties, om Allah te vrezen in hun houding ten opzichte van de Islamitische Verzetsbeweging en hun behandeling van die Beweging. Zij dienen ten opzichte van de Islamitische Verzetsbeweging te handelen zoals Allah dat wil, namelijk door zich achter de Beweging te stellen, die te steunen, te helpen en voortdurend te versterken, totdat Allah’s woord is vervuld. Dan zullen alle gelederen zich sluiten, zullen jihadstrijders zich bij andere jihadstrijders aansluiten en zullen de massa’s in de gehele islamitische wereld uitrukken en de oproep tot het vervullen van de plicht beantwoorden, uitroepend: Haast jullie om de jihad te voeren!”. Deze oproep zal de wolken in de lucht doordringen en blijven doorklinken, tot de overwinning is bereikt, tot de indringers zijn verslagen en Allah’s overwinning zichtbaar is geworden.

Allah zal zeker hulp geven
aan wie Hem helpen zal.
Allah is waarlijk krachtig en geweldig.
Koran soera 22, ‘De bedevaart’: 40.

Hoofdstuk 5: Historisch Bewijs door de Generaties heen voor de Confrontatie met Agressors

Artikel 34
Palestina is het centrum van de aarde en de ontmoetingsplaats van de continenten; het was altijd al het doelwit van hebzuchtige agressors. Dit is al het geval vanaf het begin van de geschiedenis. De Profeet, de zegen en vrede van Allah zij met hem, wijst hierop in zijn verheven woorden waarmee hij zijn edele metgezel Muad ibn-Jabal  aansprak, zeggend: “O Muad, Allah zal jou na mijn dood het land van Al-Sham  geven, van Al-Arish  tot de Eufraat. De mannen, vrouwen en dienstmaagden die er wonen zullen voortdurend in de frontlinies staan, tot de Dag van de Opstanding. Want een ieder van u die er voor kiest in de kustvlakte van Al-Sham  te wonen, of in Bayt Al-Maqdis [dat wil zeggen Palestina] , zal tot de Dag van de Opstanding in voortdurende staat van jihad verkeren.

De agressors hebben Palestina bij veel gelegenheden begeerd. Zij hebben het met grote legers aangevallen in pogingen hun hebzuchtige aspiraties te realiseren. De grote kruisvaarderlegers kwamen hier, brachten hun geloofsovertuiging mee en hesen hier hun kruis. Zij slaagden er gedurende een tijd in de moslims te verslaan en de moslims slaagden er pas in het land te heroveren toen zij onder hun religieuze vaandel streden, zij hun krachten bundelden onder het uitroepen van “Allah is groot”, en toen zij de jihad gingen voeren die gedurende twee decennia onder aanvoering stond van Salah Al-Din Al-Ayyubi  en die tot een duidelijke overwinning leidde: de Kruisvaarders werden verslagen en Palestina werd bevrijd.

Zeg tot hen die ongelovig zijn:
Gij zult overweldigd worden
en samengedreven worden
naar Gahannam 
en een kwade ligplaats  is dat.
Koran soera 3, ‘Het geslacht van ‘Imran’’: 12.

Dit is de enige weg naar de bevrijding, en men kan het getuigenis van de geschiedenis niet in twijfel trekken. Dit is een van de wetten van het universum en een van de wetten van de realiteit. IJzer kan alleen met ijzer gebroken worden, gekunstelde waarheid kan alleen met de echte waarheid van de islam overmand worden, want religieus geloof kan niet worden aangevallen dan door religieus geloof. En waarheid zal uiteindelijk triomferen, want waarheid is het sterkst.

En reeds vroeger is Ons woord gekomen
tot Onze uitgezonden dienaren.
Zij zijn het die tot de overwinning
geholpen zullen worden.
Onze legerscharen zullen waarlijk
de overwinnenden zijn.
Koran soera 37, ‘De in rijen geschaarden’: 171-173.

Artikel 35
De Islamitische Verzetsbeweging bestudeert de nederlaag van de Kruisvaarders door toedoen van Salah Al-Din Al-Ayyubi, de bevrijding van Palestina uit hun handen, alsook de nederlaag van de Mongolen bij Ayn Jalut  en het breken van hun militaire kracht door toedoen van Qutaz en Al-Zahir Baybars , en de verlossing van de Arabische wereld van de Mongoolse veroveringen, die alle aspecten van de menselijke beschaving vernietigd hadden.  De Islamitische Verzetsbeweging bestudeert al deze gebeurtenissen op een serieuze manier en ontleent daar lessen en voorbeelden aan. De huidige zionistische invasie werd voorafgegaan door invasies van de Kruisvaarders vanuit het westen, en door Mongoolse invasies vanuit het oosten. En zoals de moslims deze invasies ondergingen, zoals zij plannen maakten om deze te bestrijden, en zoals zij deze [invasiemachten] versloegen, zo kunnen zij nu de zionistische invasie tegemoet treden en deze verslaan. Dit is niet moeilijk voor Allah, op voorwaarde dat de intenties [van de moslims] oprecht zijn en de vastbeslotenheid groot. En op voorwaarde dat moslims baat kunnen vinden bij de ervaringen uit het verleden, dat zij de invloeden van de intellectuele invasie kunnen afschudden en dat zij de wegen van hun voorgangers volgen.

Conclusie: De Islamitische Verzetsbeweging – Soldaten voor de Zaak

Artikel 36
In haar mars voorwaarts benadrukt de Islamitische Verzetsbeweging steeds opnieuw tegenover alle leden van ons volk en de Arabische en islamitische volken, dat zij voor zichzelf geen glorie, materieel gewin of sociale status zoekt, en dat zij zich niet richt tegen wie dan ook van ons eigen volk in een poging om met anderen te wedijveren of hun plaats in te nemen. Niets van dat alles. De Islamitische Verzetsbeweging keert zich niet tegen enige moslim of niet-moslim, hier [in Palestina] of elders, die zich vreedzaam tegenover de Beweging opstelt. De Islamitische Verzetsbeweging zal altijd niets anders dan hulp bieden aan alle groeperingen en organisaties die tegen de zionistische vijand en de lakeien daarvan strijden.

De Islamitische Verzetsbeweging aanvaardt de islam als levenswijze. Islam is haar geloofsbelijdenis en haar wet. De Islamitische Verzetsbeweging zal dienen als de strijdmacht voor iedere groepering die de islam als levenswijze aanneemt, hier of elders, of dat nu is in de vorm van een organisatie, vereniging, staat of wat voor groep dan ook. Wij vragen Allah ons te leiden, anderen via ons te leiden, en over ons en ons volk op basis van de waarheid te oordelen.

Onze Heer
geef uitkomst  tussen ons en ons volk
overeenkomstig het wezenlijke. 
Gij zijt de beste der uitkomst-gevers.
Koran soera 7, ‘De wallen’: 89.

Tenslotte bidden wij: Gezegend is Allah, Heer van het Universum.


1: De geannoteerde tekst van het Handvest van Hamas is ontleend aan het boek ‘Hamas – portret en achtergronden’ van Wim Kortenoeven (Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 2007). De in het boek gebruikte citaten uit de Koran zijn ontleend aan ‘De Koran’ in de vertaling van prof.dr. J.H. Kramers, bewerkt door drs Asad Jaber en dr Johannes J.G. Jansen ( Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, 2003).

2: In 2017 verscheen een herziene versie van het Handvest. Hierin zijn sommige expliciet antisemitische teksten gewijzigd en wordt niet meer expliciet opgeroepen tot de vernietiging van Israel maar tot de “bevrijding” van het gebied. Ook wordt een staat volgens de grenzen van 1967 niet meer expliciet afgewezen als ‘eerste stap’ richting de “bevrijding” van het hele gebied tussen de Middellandse Zee en de Jordaan. Bovendien wordt de connectie met de Moslimbroederschap in het herziene handvest niet genoemd. Er is echter geen sprake van een daadwerkelijke ideologische koerswijziging.